Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" PREMIJA IR KONCERTAS PDF Spausdinti El. paštas
"Aidų" 500 dol. premija, vienais metais teikiama už literatūrą, kitais už mokslą, einant laikui, įgyja vis didesnės reikšmės mūsų kultūriniame gyvenime. Iki šiol jau yra paskirtos 4 premijos už literatūros ir penkios už mokslo knygas bei rankraščius.

1957 m. literatūrinė premija teko Albinui Baranauskui už novelių rinkinį "Sniego platumos". Premijos komisija, susidedanti iš Antano Vaičiulaičio, pirm., Vlados Prosčiūnaitės, sekr., ir narių: Leonarde Andriekaus, Stepo Zobarsko, Leonardo Žitkevičiaus, šią knygą premijai visais balsais išskyrė iš 15 prisiųstų knygų bei rankraščių. Komisijos akte pažymima, kad Albinas Baranauskas "Sniego platumose" "brandžia kalba ir stiliumi bei skaidriu humoru pavaizdavo kasdienę lietuviškąją buitį, atskleisdamas joje naujų ir gaivių atžvilgių".

Premijų skyrimu "Aidai" siekia pagyvinti bei palaikyti literatūrinius ir mokslinius užsimojimus tremtyje. Šiuo metu, sumažėjus lietuviškos knygos paklausai, vieno kurio veikalo ypatingas iškėlimas ir jo autoriaus apdovanojimas yra prasmingas žygis lietuviškų raštų labui. Jis paskatina ne tik rašyti, bet ir parašytam žodžiui daugiau pagarbos skirti. Pagaliau viešu premijų įteikimu jieškoma t esioginio ryšio su visuomene, kuriai yra rašomos knygos. "Aidai", savo premijų įteikimus jungdami su koncertais bei literatūros vakarais, tokio ryšio jieško visose gausesnėse lietuvių vietovėse. "Aidų" koncertai kas metą ruošiami vis kitame mieste.

Šiemet "Aidų" koncertas ir literatūros vakaras įvyko Toronte balandžio 27 d. Žurnalas tokia proga šiame mieste lankosi jau antrą kartą. Gausus lietuvių susitelkimas Toronte po antrojo pasaulinio karo traukia "Aidų" leidėjų žvilgsnį, teikdamas vilčių, kad ši gausi bendruomenė taps gera dirva ir kultūros žurnalui bujoti. Abu koncertai neapvylė. Į juos abu prisirinko kultūros mylėtojų pilna didžioji Prisikėlimo parapijos salė. Šiemet visuomenė buvo nuoširdžiai nuteikta savai spaudai ir šiai meno šventei pamokslais bažnyčiose, vietine spauda ir radiju.

Koncertą pradėjo sveikinimo žodžiu "Aidų" leidėjų ir redakcijos atstovas Tėv. L. Andriekus, O.F.M. Jis vadovavo ir įžanginei programos daliai — premijos įteikimui, pasakydamas ilgesnę kalbą, kurioje buvo apibūdinta lietuviškos knygos sunki dalia dėl retėjančių skaitytojų ir kultūros žurnalo pastangos globoti ją premijomis. Pagaliau publika buvo supažindinta su 1957 m. "Aidų" premijos laureatu Albinu Baranausku ir premijuota knyga "Sniego platumos". Premijos komisijos aktą perskaitė Kanados Liet. Bendruomenės kultūros fondo pirm. Juozas Kralikauskas, o piniginę dovaną įteikė žurnalo administratorius Tėv. B. Ramar nauskas, O.F.M. Ši įžanginė koncerto dalis buvo baigta paties laureato žodžiu, kurį publika lydėjo ilgais plojimais, ir po to paskelbtais raštiškais sveikinimais.

Koncerto vokalinei programai išpildyti iš Floridos atvyko operos solistė Antanina Dambrauskaitė. Dėl didžių nuotolių ji su tokiu gausiu dainų repertuaru čia galėjo pasirodyti pirmą kartą. Susidomėjimas jos daina Toronte buvo gyvas. Jis labiausiai buvo pastebimas pačiame koncerte. Antanina Dambrauskaitė pirmu pasirodymu laimėjo torontiškių nuoširdumą, išreikštą ilgais plojimais. Ji dainavo įprastu įsijautimu, jaunatvišku pakilimu, savo galingu bei plačiu balsu lengvai įveikdama augštąsias ir žemąsias pasirinktų kūrinių gaidas. Antanina Dambrauskaitė keturiuose pasirodymuose išpildė Verdio, Massaneto, Banaičio, Tallat-Kelpšos, Vanagaičio ir Kavecko kompozicijas, susilaukdama nuoširdaus publikos įvertinimo ir gėlių. Solistei akompanavo Stasys Gailevičius.

"Aidų" premijos komisijos posėdis. Iš kairės: Antanas Vaičiulaitis, Stepas Zobarskas, Vlada Prosčiūnaitė - Brazaitienė, Leonardas Andriekus, Leonardas Žitkevičius.

Tiek pirmoje, tiek antroje koncerto dalyje buvo skirta vietos literatūrai. Pirmiausia savo kūrybos skaityti išėjo Albinas Baranauskas. Jis iš premijuotos knygos skaitė humoristinę novelę "Krokodilas". Jo žodis buvo ramus ir giedras. Antroje programos dalyje su literatūrine kūryba rodėsi Alė Rūta, atvykusi čia iš Detroito. Ji skaitymui pasirinko ištrauką iš dramos "Ant liūnų kranto" ir keturis eilėraščius. Rašytoja skaitė gyvai, įtikinančiai ir buvo apdovanota gėlėmis.

Visas koncertas ir literatūros vakaras užsitęsė dvi valandas. Po jo apie 100 asmenų susirinko į gretimą salę vaišėms. Jas suruošė Prisikėlimo parapijos klebonas Tėv. Placidas Barius, O.F.M., ir parapijos komitetas, vadovaujant pirmininkui F. Senkui. Užkandžiuose dalyvavo Toronto dvasininkai, rinktiniai kultūrininkai, žymieji parapijos šulai, choras ir svečiai, atvykę iš įvairių vietovių išpildyti programos. Be to, į koncertą ir vaišes atsilankė Lietuvos konsulas Kanadai min. V. Gylys su penia. Vaišės buvo paįvairintos sveikinimo kalbomis ir sol. V. Verikaičio bei jo kvarteto dainomis, o taip pat ir Skirskaitės piano muzika.

Toronto lietuviai šiam "Aidų" koncertui parodė labai daug nuoširdaus dėmesio, tiek jį padėdami suruošti, tiek jame gausiai dalyvaudami. Užtai visiems, prisidėjusiems prie šios kultūrinės šventės pasisekimo, "Aidų" leidėjai yra didžiai dėkingi.

Albinas Baranauskas, laimėjęs 1957 m. "Aidų" premiją.

Albinas Baranauskas yra gimęs 1924 m. Vilkaviškio apskrityje. Gimnaziją baigė Vilkaviškyje, o tremties metais studijavo Vokietijoje, labiausiai gilindamasis j literatūrą ir kalbas. Rašyti pradėjo Amerikoje. Jo pirmoji novelė "Dėdės batai" buvo atspausdinta 1952 m. "Darbininke". Nuo to laiko beletristinę kūrybą skelbė "Aiduose", "Darbininke", "Ateityje" ir "Tėviškės žiburiuose". Jo novelių rinkinį "Sniego platumos", kurį premijavo "Aidai", išleido Nidos leidykla Londone. Albinas Baranauskas dabar gyvena VVaterbury, Conn.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai