Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Gegužes 10 d. Maspethe įvyko Pasaulio Lietuvių Seimo komiteto posėdis. Aptarta koncerto, dailės parodos, knygų parodos ir vadovo spausdinimo reikalai. Koncertas ruošiamas Carnegie Hall salėje. Programai išpildyti pakviesta "Čiurlionio", "Dainavos" ansambliai ir "Varpo" bei "Pirmyn" chorai. Daug pažangos pasiekta ir dailės parodos ruošimo atžvilgiu. Sudarytas jai ruošti komitetas iš pačių dailininkų, kurio garbės pirm. sutiko būti prof. Galdikas, o parodos organizavimo pirm. — dail. Viktoras Vizgirda iš Bostono.

•    1958 m. birželio 27-28 d. Bostone Statler viešbuty bus Amerikos Lietuvių Tarybos šaukiamas kongresas, kurio paruošimo darbai yra pavesti Alto Bostono skyriui.

Atstovų rinkimo tvarka jau paskelbta spaudoje, todėl visoms organizacijoms belieka tuoj rinkti delegatus ir numatyti kiek gali aukų skirti. Jei kuri organizacija negalėtų visuotinio narių susirinkimo sušaukti, gali delegatus įgalioti valdyba.

Statler viešbutis (Park Sq., Boston 17, Mass.) pažadėjo kongreso dalyvius aprūpinti kambariais su sąlyga, jei rezervacijos bus padarytos ne vėliau kaip 2 savaitės prieš kongresą.
Delegatų mandatuose pažymimas delegato vardas, pavardė, adresas, organizacijos pavadinimas ir jos narių skaičius, o juos pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

Organizacijos prašomos mandatų nuorašus tuoj atsiųsti ir reikale informacijų klausti šiuo adresu: ALT. Bostono skyrius, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-3071.

•    šv. Sostas per Apeigų Kongregaciją reformuotoje Didžiosios Savaitės liturgijoje išimties keliu leido įderinti Lietuvos bažnyčiose buvusias apeigas. Leidimas liečia Lietuvą, lietuvių tautines parapijas pasaulyje, vietas, kur lietuviai pagal encikliką Exul Familia turi savo pamaldas.

•    Balandžio 20 d. Lietuvoje mirė prof. Petras šalčius, sulaukęs 65 m. amžiau". Nepriklausomybės laikais jis dėstė universitete ekonomiją ir dalyvavo koperatiniame veikime. 1950 m. iš universiteto buvo atleistas, o po Stalino mirties priimtas į Mokslo Akademijos ekonomijos institutą.

•    Žurnale "Lituanus" rinkliavai skiriamas rugsėjo mėnuo. Tikimasi iš rinkliavos sudaryti pagrindą šio žurnalo leidimui.

•    Prof. Adomas Galdikas lietuviams pranciškonams nupiešė labai didelio formato šv. Pranciškaus Asyžiečio paveikslą.

•    Romas Viesulas gavo Guggenheimo Fondo premiją—stipendiją 3,600 del. Ji teikiama kasmet pasižymėjusiems asmenims, kad jie galėtų tobulintis mokslo, meno ir muzikos šakose. Romas Viesulas yra pasiryžęs išleisti savo litografijų rinkinį, kuris ribotųsi lietuvių dainų iliustracijomis.

•    Balandžio mėn. Bostone suruošta Kazimiero žoromskio tapybos darbų paroda. Ja domėjosi visuomenė ir įsigijo paveikslų.

•    Julijos Rajauskaitės fortepijono rečitalis įvyko gegužės 11 d. Niujorke, Town Hall salėje. Pianistė skambino Bacho, Liszto, Beethoveno, Banaičio ir Čiurlionio kūrinius. Jos pasirodymas Niujorke angliškoje spaudoje kritikų buvo labai palankiai įvertintas.

•    Vidurio ir Rytų Europos Kilmės Amerikiečių Konferencijos posėdžiai įvyko New Yorke kovo 29 d. Dalyvavo Konferenciją sudarančių organizacijų ir Pavergtų Europos Tautų atstovai. Konferencijoje dalyvauja lietuviai, albanai, čekoslovakai, estai, latviai, lenkai, rumunai, bulgarai, ukrainiečiai ir vengrai. Lietuvių atstovus yra delegavusi Amerikos Lietuvių Taryba — prel. J. Balkūną, M. Kižytę, dr. M. J. Viniką, adv. Dragūną ir VI. Barčiauską. Posėdžiams pirmininkavo Konferencijos pirmininkas prel. J. Balkūnas. Priminė, kad Konferencija susidarė 1955 lapkrity. Ji artimai bendradarbiauja su Pavergtom Europos Tautom.

Pavergtų Europos Tautų pirmininkas dr. V. Masens dėkojo Konferencijai už paramą. Priminė, kad Amerikos vyriausybė daugiau skaitosi su savo piliečių reikalavimais negu su Pavergtomis Europos Tautomis, kurias sudaro devynių tautų egzilai. Pažymėjo dabartiniu metu didelį antikomunistinės parodos pasisekimą New Yorke ir Vašingtone. Paroda bus nukelta į Ohio valstybę ir kitur.
Konferencijos politinio komiteto ve klą nušvietė to komiteto pirmininkas rumunas adv. P. Riposanu.

•    Balandžio 20 buvo Lietuvos vyčių diena. Tą dieną visoje Amerikoje pradėtas naujų narių telkimo vajus. Tą mėnesį lietuviai turėjo progos nemaža išgirsti apie Lietuvos vyčius. Lietuviai dvasiškiai užsiminė bažnyčiose apie šią garbingą ir seną Amerikos lietuvių katalikų organizaciją.

Po pamaldų buvo dalinama speciali literatūra apie vyčius. Lietuviai katalikai buvo kviečiami įsijungti į šią organizaciją. Lietuvos vyčiai turi jaunų, suaugusių ir sendraugių kuopas. Organizacijos nariais gali būti čia gimę ir augę ar iš Lietuvos atvykę lietuviai katalikai. Naujiems nariams statomos tik dvi sąlygos: kandidatas į organizaciją turi būti lietuvis ar lietuvių kilmės ir praktikuojąs katalikas.

• Vasario 16 gimnazija Vokietijoje balandžio 14 d. pradėjo naujuosius 1958-59 mokslo metus. Gimnazijoje vasario mėnesį lankėsi norvegas, YMCA generalinis sekretorius N. Seim. Jo apsilankymą paminėjo ir vietos vokiečių laikraščiai. Jis lankosi trečią kartą. N. Seim norvegų spaudoje yra rašęs apie šią gimnaziją bei lietuvius ir per keletą metų pasikvietęs 30 mokinių vasaros atostogų Norvegijon.

•    Gegužės 30-31 d. Niujorke Statlerio viešbutyje ruošiamas Amerikos lietuvių tautinis kongresas. Kongreso komitetą sudaro Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, Kanados Lietuvių Tautinės Sąjungos, Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio, Lietuvių Tautinio Sąjūdžio, Amerikos Lietuvių Rezistencinės Santarvės, Lietuvos laisvės kovotojų Sąjungos atstovai.

•    Amerikoje, neskaitant "Amerikos Balso", dabar veikia 20 lietuviškos radijo programos. Dvi iš jų kasdien duoda savo programą. Tai Čikagos "Margutis" ir S. Barčus. Kitos 18 veikia tik vieną kartą savaitėje. Valandų laikas įvairus, nuo 25 minučių iki valandos ir daugiau. Sudėjus visas radijo valandas, per savaitę lietuviškai radijo bangomis kalbama 25 vai. ir 10 minučių. Radijo valandėlės veikia šiuose miestuose: Amsterdame, Baltimorėje, Bostone, Čikagoje, Clevelande, Detroite, Los Angeles, New Yorke, Philadelphijoje, Pittsburghe, Pittstone, Rochestery, Waterbury, Wilkes-Barre. Už Amerikos sienų arčiausia stot's yra Toronte, kur kas savaitę duodama valandos lietuviška programa. Toliau eina Brazilija. Ispanijoje iš Madrido kasdien penkiolikos minučių programa siunčiama į Lietuvą. Dvidieninės programos perduodamos iš Romos — Vatikano ir italų vyriausybės. "Amerikos Balsas" lietuviškai kalba iš Vašingtono ir iš Europos. Kasdien parengiama pusės valandos programa ir pakartojama tris kartus. Peržvelgus laisvajame pasaulyje visas radijo valandėle", kurių skaičius dar neatrodo pilnas, apytikriais daviniais per savaitę radijo bangomis lietuviškai kalbama apie 60 valandų.

•    Fordhamo universitete ir šią vasarą veiks Lituanistikos Institutas. Įsiregistruoti vasaros semestrui galima iki gegužės 30 d. Iki to laiko įteikę prašymus bus atleisti nuo mokesčio už mokslą. Visas stipendijas paskyrė dr. J. Kazickas ir dr. J. Valiūnas. Vasaros semestras pradedamas liepos 7 d. ir baigiamas rugpjūčio 15 d. Visais lituanistikos studijų reikalais rašyti šiuo adresu:Rev. V. Jaskevičius, S. J., The Lithuanian Program, Box 566, Fordham University, New York 58, N. Y.

•    "Draugo" romano premijos komisija šiemet sudaryta Detroite. Į ją įeina dr. J. Kaupas, pirm., dr. T. žiūraitis, P. O., sekr., nariai: A. As-tašaitis, dr. J. Pikūnas ir Alė Rūta.

•    Čikagoje buvo suvaidinta Algirdo Landsbergio dramatinė poema "Vėjas gluosniuose". Režisavo A. Dikinis.

•    V. K. Jonynas dalyvauja Amerikos dailininkų grafikos parodoje Vašingtone savo premijuotu medžio raižiniu "Penktoji alėja", už kurį New-jorke yra laimėjęs premiją.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai