Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Jonas A. Stiklorius — Būsimoji Lietuva .............................................................. 81
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai  ........................................................................ 100
J. Jakštas — Lietuvos valstybės pradžia Vakarų ir Rytų Europos sankryžoje  .... 102
Birutė Ciplijauskaitė — Išsipildymo neradusi moteris realistiniame romane ........ 110
Gabriel Garcia Marquez — Buendijos nežabota vaizduotė ......................................122
Bronius Nemickas — Sovietų Sąjungos politinė kaita ir visuomeninė raida .......... 130

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. T. — Žvilgsnis į LKM Akademijos suvažiavimo paskaitas ............................... 136
Stasys Goštautas — Gabriel Garcia Marquez, atogrąžų pasakotojas ................... 140
Vytautas Volertas — JAV Lietuvių Bendruomenės vėliausias laikotarpis ........... 141
Mūsų buityje .............................................................................................................. 144
Juozas Prunskis — Europos parlamentas prieš Sovietų kolonializmą ................... 147
Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1982 metais ........................................................ 147

KNYGOS
Gėlių generacija (Scrib. — Petras Melnikas: Gėlių generacija) ............................. 155
Juozas B. Laučka — Basanavičiaus biografija anglų kalba (Alfred Erich Senn) ... 156

Šis Aidų numeris iliustruotas Vytauto Igno lino raižiniais.
Viršelių 1 ir 4 psl. — Detalės iš lino raižinio Lithuania. Taip pat su tekstu susijusios nuotraukos.
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, Conn.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
KOVAS — BALANDIS, 1983
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai