Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Anatolijus Kairys: KELIONĖ Į VILNIŲ. Draugo premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Viršelis ir aplankas Ados Sutkuvienės. Chicaga. 1983 m. 248 p. Kaina 10 dol.
LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI. IX tomas. 1973 m. suvažiavimo Bostone paskaitos. Red. A. Liuima, S.J. Išleido LKM Akademija. Roma, 1982 m. 455 p.
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.: PRANCIŠKONŲ OBSERVANTŲ - BERNARDINŲ GYVENIMAS IR VEIKLA LIETUVOJE XV IR XVI AMŽIUJE. Atspaudas iš LKM Akademijos suvažiavimo darbų IX tomo. Roma, 1982. 35 - 134 p.
Vysk. Vincentas Brizgys: KAZIMIERA KAUPAITĖ — Motina Marija. Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėja. Išleido Šv. Kazimiero seserų kongregacijos rėmėjų draugija. Chicaga. 1981 m. 189 p.
Albina Brazauskaitė - Razmienė (Artojo duktė) — AŠ TAU PRIMINSIU RAMŲJĮ KAIMĄ. Dainų dainelės. Chicaga. 1983 m. 70 p.
VOKIETIJOS LIETUVIAI. Asmenys, organizacijos, įstaigos. Sudarė Vincas Bartusevičius. Lampertheim. 1983 m. 32 p.
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. Išvertė Vita Matusaitis. Išleido Lithuanian R. C. Priests' League of America (355 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207) Nr. 52, 53, 54. Tose kronikose apraošmi okupuotos Lietuvos katalikų vargai ir kovos prieš persekiotojus. Graudžiausia yra tai, kad parsidavę lietuviai, ypač mokytojai ir policininkai, palaiko okupanto pusę.

WORLD LITERATURE TODAY. A Literary Quarterly of The University of Oklahoma. Winter, 1983. 182 p. Spausdinamas Rimvydo Šilbajorio straipsnis "Translucent Reality in Recent Lithuanian Prose", kuriame analizuojama rašytojų Juozo Apučio, Romualdo Granausko ir Icchoko Mero kūryba.
Kęstutis Trimakas (red.): MOTERIS IR KRISTUS. Vyresniosios kartos žmonių ir jaunimo laiškai, atsiliepimai, pasisakymai bei išvados apie teigiamas ir neigiamas reakcijas į Gintos Remeikytės eilėraštį "Pasiklausykite Evangelijos pagal Jonę" (Ateitis, 1982, 6 nr., 206 p.). 24 p. Kaina $2.70. Užsakant paštu — $3.90. ARENA, 850 Des Plaines Ave., Apt. 409, Forest Park. IL 60130, USA.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai