Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Grinius — Liurdas Marijos ženkle ............................................................................................ 241
Jonas Aistis — Bendrojo lavinimo mokyklos okupuotoje Lietuvoje .................................................. 251
Genutė Buračaitė — Netikrumas, Vienatvės namuose (eil.) .............................................................. 255
Algirdas Landsbergis — Vėjas gluosniuose ......................................................................................... 257
Stasys Pilka — Vienas iš nedaugelio pats save pralenkęs (Antano Vanagaičio portreto eskizinis bandymas) .............................................................................................................................................. 262
Ignas Malėnas (Malinauskas) — Mano bičiulė Salomėja Neris ........................................................ 267
Juozas Mikštas — Kad bent jie užtartų (eil.) ....................................................................................... 274

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Grinius — P. Jurkaus "Smilgaičių akvarelė" .................................................................................. 275
A. Samanis — Steponas Kairys: Lietuva budo .................................................................................... 278
A. P. — Šv. Pijus X (red. kun. Jonas Petrėnas) .................................................................................... 279

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Žingsnis į ateitį ......................................................................................................................... 281
Dr. J. Sav. — Jaunieji krikščionys darbininkai .................................................................................... 280

MENAS
St. Meringis — Kai stebukliniame vaidinime gluosniai nesusilaukė vėjo .......................................... 284
E. Padagas — Anglų rašytojas W. S. Maugham Čikagos spektaklio pinklėse .................................. 285

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Vaitiekūnas — Pasirengimai PLB seimui ........................................................................................ 286
B. — Tautinis kongresas New Yorke ................................................................................................... 287

ĮVYKIAI ................................................................................................................................................. 287

ILIUSTRACIJOS
Adomas Varnas — Gėlės...................................................... viršelių 1 p.
Marija Kristaus į dangų žengimo grupėje (iš "Rabula evangelijos") ..... 243
El Greco — Marijos ėmimas į dangų ................................................ 246
V. K. Jonynas — Liurdo Marija ....................................................... 249
Nidos kopos .................................................................................... 253
Šv. Kazimieras (liet. liaudies skulptūra) .............................................. 258
"Dzimdzi Drimdzi" dainininkų grupė ................................................... 264
Antano Vanagaičio nuotrauka ........................................................... 266
Kazimieras Žoromskis — Kristus ..................................................... 263
Romas Viesulas — H. K. portretas .................................................. 272
Tėv. Viktoro Gidžiūno, O. F. M. nuotrauka ...................................... 280
V. Petravičius — Šv. Kazimieras (medžio raižinys) .................. viršelių 4 p.

JUNE, 1958

AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription »6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3, 1879.   Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai