Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠV. PIJUS X PDF Spausdinti El. paštas
ŠV. PIJUS X. Knyga apima straipsnius, parašytus mūsų žinomų dvasininkų, filosofų visuomenininkų ir sumanios a. a. kun. Jono Petrėno rankos sugrupuotų j darnią šv. Pijaus X gyvenimo ir veiklos mozaiką.

Įžanginiame knygos skyriuje kun. dr. Pr. Gaidamavičius savo straipsnyje iškelia šventąjį į žmogiškosios būties viršūnę, atitaisydamas daugelio žmonių galvosenoje sukarikatūrintą šventumo sąvoką. Tėv. Vikt. Gidžiūnas, O.F.M., paaiškina šventųjų kultą Katalikų Bažnyčioje. Į šitokius tvirtus rėmus įdedamas vysk. V. Brizgio meistriškai pavaizduotas šv. Pijaus X gyvenimo paveikslas (36-73 psl.).

Tolimesniuose knygos puslapiuose randame šv. Pijaus X programinę encikliką — E Supremi Apostolatus Cathedra, dabartinio popiežiaus Pijaus XII kalbą, pasakytą kanonizuojant šv. Pijų X, pačios kanonizacijos iškilmių aprašymą (Ir. Banaitytė). šv. Pijaus X reformas įvairiose gyvenimo srityse pateikia kun. dr. T. Narbutas.

Prof. A. Maceinos straipsnyje — Šv. Pijaus X pasiuntinybė — paliečiami mūsų laikų krikščionims aktualiausi klausimai. Čia nurodoma, kad šv. Pjus X labiausiai kreipė dėmesį į asmenybės šventumą Evangelijos skleidime, į glaudesnį ryšį su Kristumi per sakramentus ir liturgiją, į socialinės Bažnyčios doktrinos įgyvendinimą ir kt.

"Šventes tarnybos atskyrimas nuo šventos asmenybės yra pagrindinė priežastis Evangelijos nesėkmingumo pasaulyje", rašo prof. dr. A. Maceina (120 psl.). Šis sakinys ir visas autoriaus straipsnis verčia giliai susimąstyti visus, apsisprendusius už Kristų ir jo Evangelijos įgyvendinimą žemėje.

Pirmoji  knygos  dalis  užbaigiama kun. dr. K. Olšausko straipsniu "Visatos anakefalajozė Kristuje, kuriame autorius svarsto visatos palenkimo Kristui problemą.

Antroje dalyje, "Šv. Pijaus X balsas Lietuvoje", parodoma, kokią įtaką turėjo šis popiežius Lietuvos bažnytiniam ir religiniam gyvenime, ši knygos dalis dar paįvairinama atsiminimais apie šv. Pijų X. Kun. dr. K. Rėklaitis, M.I.C., turėjo progos keletą kartų būti jo audiencijose.

Popiežiaus Pijaus X iškeltas šūkis "Visa atnaujinti Kristuje" Lietuvos katalikiško jaunimo buvo išgirstas ir įgyvendintas įkuriant ateitininkus, kurie, iki šiai dienai tuo šūkiu vadovaudamiesi, gražiai veikia. Be to, sėkmingesniam katalikiškos akcijos plėtimui buvo įkurta knygoms ir laikraščiams leisti Šv. Kazimiero Draugija. Apie šios draugijos veiklą įdomios medžiagos pateikia kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C.

Knygos pabaigoje "Ateitininkai lietuvių tautos egzistencinėje kovoje", jų Federacijos vadas prof. Simas Sužiedėlis meta platų šviesos pluoštą ant ateitininkijos kelio tėvynėje ir tremtyje.

"Šv. Pijus X" yra daugiau nei biografija, šalia jo gyvenimo dar svarstoma ir daug kitų klausimų. Kunigai, dirbantieji pastoracijos darbą, joje ras naudingų sugestijų, skelbdami evangeliją šių dienų žmogui. Ateitininkai, gyveną svetimoj hedonistinės kultūros aplinkoj, šio veikalo pagalba pajėgs geriau įsigilinti j savos organizacijos uždavinius. Pagaliau, ir kiekvienam katalikui bus verta ir naudinga susipažinti su šv. popiežiaus darbais ir gyvenimo aplinka. "Šv. Pijus X" yra labai vertingas įnašas į lietuvių religinę literatūrą.

A. P.

"ŠV. PIJUS X". Redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido ATEITIS. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyn, N. Y., 1958 m., 255 psl.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai