Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASIRENGIMAI PLB SEIMUI PDF Spausdinti El. paštas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas savo pirmosios sesijos kviečiamas rugpjūčio 28 d. New Yorke Statler viešbučio patalpose. Pasirengimai eina tiek pačiam seimui, tiek seimo metu įvyksiančioms tautinės kūrybos demonstracijoms, lietuvių tarptautinei reprezentacinei meno parodai, sutelktiniam dainos-muzikos koncertui, kamerinės muzikos koncertui, spaudos parodai ir kt.

Organizacinis komitetas yra numatęs tų įvykių programai tokį tvarkaraštį: 1) Rugpjūčio 27 d. vakare PLB Seimo atstovams savybės priėmimas; 2) Rugpjūčio 28 d. 10 vai. r. PLB Seimo atidarymas; 3) Rugpjūčio 28 d. 4 v.p.p. lietuvių tarptautinės reprezentacinės meno parodos atdarymas; 4) Rugpjūčio 28 d. 7 vai. 30 min. kamerinės muzikos koncertas Riverside muzėjaus patalpose; 5) Rugpjūčio 29 visą dieną PLB Seimo posėdžiai, o vakare siūloma, bet dar nenuspręsta, pakartoti Čikagoje statytą Landsbergio "Vėją gluosniuose"; 6) Rugpjūčio 30d. priešpiet PLB Seimo posėdžiai; 7) Rugpjūčio 30 d. 3 v.p.p. PLB Seimo iškilmingas posėdis; 8) Rugpjūčio 30 d. 9 v. vak. jaunimui linksmavakaris; 9) Rugpjūčio 31 d. 10:30 v.r. šv. Patriko katedroje iškilmingos pamaldos; 10) Rugpjūčio 31 d. 2 v.p.p. dainos-muzikos koncertas Carnegie Hall patalpose; 1) Rugpjūčio 31 d. 6 v.v. iškilmingas pokylis, 12) Rugsėjo 1 d. PLB Seimo sesijos baigiamasis posėdis.

PLB Seime bus atstovaujamos 19 kraštų lietuvių bendruomenės: Argentinos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Britanijos, Čilės, Danijos, Italijos, Jungtinių Valstybių, Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Ve-necuelos, Vokietijos ir Zelandijos. PLB Seime bus 112 atstovų Lietuvos Steigiamajam, Seimui prisiminti ir pagerbti.
Visų kraštų bendruomenių vadovybės ruošia PLB Seimui pranešimus, kurie parodys, kiek kuriame krašte yra lietuvių; ar eina koks lietuvių laikraštis; ar yra lietuvių mokyklų; kuri dalis lietuvių tėvų savo vaikus leidžia į lietuvių mokyklas; ar justi lietuviškų požiūrų skirtumas tarp lietuvių mokyklą lankančių ar nelankiusių; kiek jaunimo eina augštąjį mokslą ir kiek jau baigusių ir kurių specialybių; ar yra lietuvių parapijų, lietuvių kunigų, lietuviškos pamaldos; kokios veikia kultūrinės, religinės, šalpos, jaunimo, sporto, švietimo, ekonominės ir kitokios draugijos, ir kuo per praėjusius 3 metus jų veikimas konkrečiai apsireiškė; ar justi skirtumas tarp lietuvių, priklausančių draugijoms ir nepriklausančių; kuri dalis sudaromų šeimų yra tautiškai mišrios ir ar lietuviai vyrai ar lietuvės merginos daugiau kuria mišrias šeimas; ar justi lietuvybės skirtumas mišrioj ir vienalytėj šeimoj; ar švenčiama tautinė lietuvių diena; ar yra ūkiškai ar politiškai iškilusių ir koks jų tautinis nusiteikimas. Iš visų tokių atsakymų sudaryta suvestinė įgalins PLB Seimą aiškiai matyti opiąsias išeivijos lietuvybės problemas ir joms jieškoti sprendimo.

Iš antros pusės, taip pat ruošiami specialūs pranešimai apie okupuotosios tautos politinę, religinę, kultūrinę, ekonominę padėtį ir apie Lietuvos valstybės tarptautinę teisinę ir politinę padėtį, šios studijos numatomos PLB Seimo atstovams įteikti dar prieš seimo sesiją ir vėliau paskelbti PLB Seimo darbuose.

Pačioje seimo sesijoje, be augščiau minėto suvestinio pranešimo apie laisvojo pasaulio lietuvių padėtį įvairiuose kraštuose, numatyti dar du pranešimai: apie laisvojo pasaulio lietuvių tautinės bendruomenės išsilaikymo galimybes ir priemones, ir apie visas laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenes apjungiančią organizaciją. Savo galutinę darbotvarkę, žinoma, nusistatys pats seimas.

Iš kai kurių kraštų bendruomenių atsakymai į augščiau minėtus klausimus jau gauti. Taip pat jau paruoštos ir kai kurios studijos apie okupuotosios tautos padėtį.

Dainos-muzikos koncerto techniškąjį pasirengimą New Yorke vykdo koncerto komisija su muziku J. Žilevičium priešakyje. Koncerto programai rengiasi "Čiurlionio" ir "Dainavos' ansambliai, "Pirmyn" ir "Varpo" chorai ir didžiojo Toscanini vadovautas dabar pasivadinęs "Symphony of the Air" orkestras. Programoje numatyti tik lietuvių kompozitorių kūriniai; Tėvo Markaičio, S.J. "Kančios naktis", V. Jakubėno poema "Mano pasaulis", S. Šimkaus kantata "Atsisveikinimas su tėvyne", Karnavičiaus "Gražinos" operos ištraukos, Budriūno, Žilevičiaus ir kitų kūriniai.

Greta didžiojo dainos-muzikos koncerto, rengiamasi ir mažesniajam lietuvių kamerinės muzikos koncertui, pirmiausia skirtam amerikinei publikai. Dėl to jo vieta ir laikas atitinkamai pritaikyti prie lietuvių tarptautinės reprezentacinės meno parodos atidarymo Riverside muziejuje, šioje tautinės kūrybos demonstracijoje numatyti parodyti pianistas Kuprevičius, smuikininkas Iz. Vasyliūnas ir violončelistas Saulius.

Lietuvių tarptautinės reprezentacinės meno parodos organizaciją sudaro: 1) parodos rengimo komisija su garbės pirmininku prof. Adomu Galdiku priešakyje, pirmininku dail. V. Vizgirda, vicepirmininkais dailininkais V.K. Jonynu ir P. Puzinu, sekretore dailininke A. Kašubiene ir nariais dailininkais V. Kašubą, P. Lape, R. Viesulu, K. žoromskiu, taip pat TLB Seimo org. komiteto atstovu J. Pakalka; 2) parodos juri sekcija iš A. Galdiko, V. Kašubos, P. Puzino, R. Viesulo ir V. Vizgirdos; 3) parodos ekspozicijos sekcija iš V.K. Jonyno, V. Kašubos ir V. Vizgirdos; 4) parodos katalogo sekcija iš V.K. Jonyno, A. Kačubienės ir R. Viesulo; ir 5) parodos informacijų sekcija,vadovaujama A. Kašubienės. Parodoje kviečiami dalyvauti lietuviai dailininkai iš visų laisvojo pasaulio kraštų. Ta prasme paroda bus tarptautinė. Kadangi Riverside muziejaus parodinė salė talpina tik apie 100 kūrinių, tai parodon patekti galės tik patys rinktiniai įvairių meno krypčių   mūsų   dailininkų   veikalai.

PLB Seimo vadovą redaguoja rašytojas P. Jurkus. Filatelijos paroda rūpinasi New Yorko lietuvių filatelistų draugija su K. Motuzu, A. Vizbaru priešakyje. Organizacinio komiteto narys dr. B. Nemickas, talkinamas dailininko V. K. Jonyno ir rašytojo P. Jurkaus, rūpinasi spaudos parodos parengiamaisiais darbais. Ne Yorko lietuvių sportininkai su sporto apygardos pirmininku A. Vakseliu priešakyje organizuoja sportines žaidynes.

Žodžiu, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės * Seimas su savo visais, akompanimentais turėtų būti pats pagrindinis išeivijos indėlis šiems kelių tautinių sukakčių — Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto  40   metų,   Lietuvos   Globėjo   šv. Kazimiero gimimo 500 metų ir Lietuvos himno autoriaus dr. Vinco Kudirkos gimimo 100 metų — metams atžymėti.

PLB Seimo organizatoriai daro, ką ir kaip išmanydami, kad seimas ne tik taptų stipriu ir visuotinai pajustu impulsu mūsų išeivijos tautiniam gajumui, kad seimas ne tik įspūdingai pademonstruotų savajai ir kitataučių publikai mūsų tautinės kūrybos gražiuosius žiedus, bet kad jo tautinė ir kultūrinė reprezentacija, kaip to legendos Geležinio Vilko staugimas Panerių kalnuos, aidų aidais atsilieptų ir kiekvienoje tėvynės lietuvio pirkioje, kiekviename kolchoze, kiekvienoje dirbtuvėje, ir kiekvienoje nesvetingojo Sibiro lietuvių   tremtinių   bendruomenėje.

Kaip žinome, pirmasis pasaulio lietuvių seimas yra įvykęs nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune 1935 m. rugpjūčio 11-18 dienomis. Iš visų pasaulio šalių buvo susirinkę apie 3,000 lietuvių. Vytauto Didžiojo muziejaus sode prie Lietuvos laisvės karžygių paminklo ir Nežinomojo Kareivio kapo "Draugo" redaktorius L. Šimutis tada, be kita ko, kalbėjo: "šiuo metu, kai Lietuvos padangėje niaukiasi neramūs, neaiškumų  ir  netikėtumų  pilni  debesys užsienio lietuviai matė būtiną reikalą sisirinkti tautinės vienybės manifestacijai. Į tėvynę važiavome iš didelio turtingo krašto, greičiausiais pasaulio laivais. Tačiau tas mums neimponavo. Kai prisiartinome prie Lietuvos žemės, kai jon žengėme, mes ir mūsų jaunoji karta apsipylėme džiaugsmo ašaromis, širdyje pajutome taurią meilę tėvynei, pajutome kaitrią šilumą, širdys pradėjo daug stipriau plakti tėviškės ilgesiu. Džiaugėmės ir bučiavomės. Ir kodėl Tu, Lietuva, mums esi taip šventa ir brangi? Tai dėl to, kad Tavo žemė brolių krauju sulaistyta, nusėta karžygių kapais. Mes bučiavome Tavo žemę, nes Tu esi mūsų tikroji Tėvynė.' (žr. "Trimitas" 1935 m. 33 nr. 592-3 pusi.).

Antrasis pasaulio lietuvių seimas renkasi labai skirtingomis aplinkybėmis. Renkasi toli nuo tėvynės. Renkasi, kai Lietuvos žemė vaitoja okupanto trempiama, kai tėvynės padangė apniaukta okupanto propagandinių dūmų,, kai pasaulyje kartas nuo karto pasigirsta defetistinės gaidos. Bet kaip tik dėl to šiuo metu viso pasaulio lietuvių tautinės vienybės menifestacija yra ypatingai reikalinga.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai