Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TAUTINIS KONGRESAS NEW YORKE PDF Spausdinti El. paštas
Gegužės 30-tąją Statlerio viešbučio salėje New Yorke buvo atidarytas Tautinis Kongresas, kurį suruošė komitetas, sudarytas iš: Amerikos bei Kanados lietuvių tautinių sąjungų, Tautinio Akademinio sambūrio, Tautinio Sąjūdžio, Rezistencinės Santarvės ir Lietuvos Kovotojų Sąjungos atstovų.

Suvažiavimą atidarė Vytautas Abraitis iš New Yorko. Maldą sukalbėjo jėzuitas kunigas Vaišnys iš Čikagos. Komiteto bei Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas, jaunosios kartos atstovas, inžinierius Eugenijus Bartkus savo kalboje pažymėjo, kad pagrindinis suvažiavimo uždavinys yra derinti tautinių organizacijų veiklą siekiant Lietuvai laisvės.

Per trys šimtai trisdešimt atstovų ir svečių, suvažiavusių iš įvairių Amerikos ir Kanados vietų, tris dienas klausė visos eilės referatų bei gyvai dalyvavo diskusijose. Pirmasis kalbėtojų buvo daktaras P. Pamataitis iš Los Angeles miesto. Jo referatas — tautinių organizacijų veiklos derinimas bei koordinavimas. Vincas Rastenis ir Bronius Bieliukas, abu iš New Yorko,  pasisakė  apie lietuvių išeiviją ir josios problemas. Jaunimo klausimu pasisakė daktaras V. Čepas iš Bostono, kurio referatą suvažiavimui perskaitė B. Nemickas. Cikagietis J. Paplėnas padarė tautinės spaudos pjūvį, siūlydamas konkrečias priemones lietuviškai spaudai sustiprinti bei pagyvinti. Dideliu pritarimu sutiktas pranešimas, jog greitu laiku išeisiantį tomą apie Lietuvą Lietuvių Enciklopedijos Bostone leidykla išleis ir anglų kalba. Prelegento nuomone, tuo bus pasitarnauta teisingai ir išsamiai informacijai apie Lietuvą svetur.

Gegužės 31 dieną vakare kitoje Statlerio salėje įvyko banketas. Pagrindiniai vaišių kalbėtojai buvo Lietuvos generalinis konsulas New Jorke Jonas Budrys ir Jungtinių Valstybių Kongreso atstovas Ludwig Teller iš New Yorko.

Banketo koncertinėje dalyje solistė Aldona Stempužienė padainavo kelias kompozicijas. Akompanavo Aleksas Mrozinskas. Banketas užbaigtas jaunimo šokiais.

Tautinio Kongreso trečią ir paskutinę dieną po ilgesnių diskusijų pagaliau buvo priimta pasiūlyta pagrindine   rezoliucija-deklaracija,   kurioje siūloma tautinių organizacijų vadovybėm šiaurinėje Amerikoje sistemingai ir pastoviai derinti savo darbų planavimą, organizavimą bei vykdymą. Suvažiavimas taip pat priėmė eilę rezoliucijų jaunimo bei spaudos reikalu, Lietuvos laisvės bylos klausimu bei kitų lietuviškų veiksnių reikalu.

Tautinį Kongresą sveikino ministeris Stasys Lozoraitis bei kiti Lietuvos diplomatiniai atstovai; New Yorko abu senatoriai: Javits ir įves; didelis skaičius Kongreso narių ir New Yorko miesto burmistras Wagneris.

Suvažiavimo metu prie milžiniškų Statlerio viešbučio rūmų šalia Amerikos žvaigždėtosios greta kabojo ir Lietuvos trispalvė.

Lietuvių spauda, vertindama Tautinį Kongresą, pažymi, kad jo tikslas buvęs "sudaryti koordinacijos centrą, kuris reguliuotų tautinę srovę" (Vienybė, birželio 6 d.), tačiau vietoj to buvo pasitenkinta rezoliucijų priėmimu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai