Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Birželio žiauriosios deportacijos, suplanuotos komunistų 194Q m. pavasarį, ir šiemet buvo paminėtos laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių. Ypatingai New Yorke tą dieną suruoštas įspūdingas minėjimas. Pamaldoms gauta katedra, kurią pripildė pabaltiečiai. Paskui susirinkta į didelę Town Hall salę ir išklausyta kalbų bei paskatinančių sveikinimų, ta proga gautų iš žymių amerikiečių. Taip pat ir JAV senate prisiminta šios žiaurios deportacijos. Kalbėjo lietuviams palankūs senatoriai, tarp kurių H. Humprey iįš Minnesotos, J. Javits iš New Yorko, S. Symington iš Missouri ir kt. Atstovų Rūmuose gi panašiai kalbas pasakė keletas narių. Visi jie priminė komunistų žiaurumus, jų dabartinę priespaudą Pabaltijo srityse, ir tuo prisidėjo prie šių tautų išlaikymo amerikiečių atmintyje.

•    šiemet Lietuvos Vyčių seimas rucjšiamas Philadelphijoje rugpjūčio 20-23 d.d. Seimo programa siejama su 45 m. vyčių organizacijos įkūrimo sukaktimi ir su šv. Kazimiero, tos organizacijos globėjo, 500 m. gimimo jubiliejumi.

•    Liet. Rašytojų Draugijos valdyba perkeliama į New Yorką. Septynerius metus ji išbuvo Čikagoje. Atsisakiusi kandidatuoti, nariams pasiūlė kelias vietoves valdybai sudaryti. Didžioji balsuotojų dalis pasisakė už New Yorką. Dabar ruošiamasi balsavimams į LRD valdybą, revizijos komisiją ir garbės teismą.

•    Amerikos Lietuvių Bendruomenes taryba liepos 5 dieną savo posėdyje sudarė vykdomuosius Amerikos Lietuvių Bendruomenės organus. Amerikos Lietuvių Bendruomenės tarybos prezidiumo pirmininku išrinktas Jonas Šlepetys, vicepirmininku — Elena Devenienė, sekretorius — Juozas Kapočius. Bendruomenes valdybes pirmininku išrinktas Stasys Barzdukas; nariais: žiūrys, dr. inž. A. Nasvytis, J. Staniškis ir Kamantas. Pirmininkui suteikta teisė pasikviesti kitus valdybos narius ir pateikti juos tvirtinimui. Amerikos Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondo pirmininku išrinktas Švedas iš Cicero, 111. Naujasis Kultūros Fondo pirmininkas švedas parinks fondo valdybos narius ir pateiks patvirtinti.

•    Liepos 13 d. lietuvių pranciškonų centre Kennebunkporte, Maine, 'Lietuvių Dienos" iškilmėje pašventinta naujai pastatytoji gimnazija, šventinimo apeigas atliko Portlando vyskupas D. Feeney.

•    Liepos 3-6 d.d JAV ir Kanados latviai New Yorke suruošė dainų šventę, kultūros konferenciją, muzi-kcs-literatūros vakarą ir sporto žaidynes. Kultūros konferencijoje kalbėjo žymūs latvių mokslininkai bei visuomenininkai. Dainų šventėje dalyvavo 37 chorai Armory pastate. Koncertas įvyko Town Hall patalpoje; pasirodė solistai ir instrumentalistai.

•    Sol. Prudencija Bičkienė, laimėjusi konkursą American Opera Audition sambūrio' ir Išsiųsta Italijon, birželio viduryje pradėjo reikštis Milane, Toscos operoj ji gavo pagrindinę:, rolę. Ji dalyvaus gastrolėse ir po kitus Italijos miestus.

•    Liepos 4-6 dd. New Yorke įvyko sportinės žaidynės, kuriose dalyvavo sportininkai iš įvairių JAV ir Kanados vietovių. Organizacinis komitetas būve sudarytas iš' newyorkiečių.

•    Teleforas Valius Kanados Grafikų Draugijos parodoje Toronte už spalvotą : tipografiją "Tremtiniai" gavo pirmą premiją. Paroda vyko gegužės mėnesį. Taip pat Kanados Dailininkų-Grafikų Sąjunga savo garbės nariams šiems metams parinko Telesforo Valiaus medžio raižinį "Kapitonas Cartier, Kanados atradėjas". Parduodama 75 egzemplioriai. Taip atrinktus kas metą vis kito dailininko darbus išgarsina muziejai, bibliotekos, paveikslų kolektoriai, nes jie paprastai yra Sąjungos garbės nariais, šis T. Valiaus kūrinys garsinamas astkiru leidiniu, kur aprašoma jo menine vertė, dailininko biografija bei jo kūrybos pobūdis.

•    Gegužes mėnesį Čikagoje mirė žymus Amerikos lietuvių veikėjas Antanas Olis. Velionis buvo gimęs JAV. Nuo jaunų dienų įsijungė į lietuvišką darbą. Veikė daugiausia tautininkų organizacijose ir Alte. Be to, reiškėsi ir Amerikiečių politiniame gyvenime.

•    Prcf. K. Pakštas mokslo tikslu aplanke Hondūro valstybę. Ten susipažino su jos geografija, gyvūnija ir socialėmis sąlygomis.

•    Prel. M. Krupavičius išvyko į Vokietiją liudyti apie nacių režimo žiaurumus Lietuvoje.

•    Čiurlionio Galerijos vadovybe Čikagoje rūpinasi įsigyti naujų kūrinių. Tuo reikalu kreipiasi į visuomenę, prašydama aukomis paremti jos planus. Atsišaukime rašoma: "Turint tinkamą skaičių meno kūrinių, pirmasis lietuvių meno muziejus išeivijoje bus atdaras nuolatiniam lankymui. Jame vyks nuolatines dailininkų meno parodos. Muziejaus kūrinius bus galima siųsti į parodas kituose lietuvių gyvenamuose centruose JAV. Mūsų jaunimas Čikagos Augjšt. Lituanistinėje mokykloje nuolat lanko Čiurlionio Galeriją, stebi ten vykstančias meno parodas, keliamas jaunime savimi ir mūsų tauta pasitikėjimas ... Čiurlionio Galeriją lanko mūsų ir kitataučių visuomenė. Kūriniai Galerijai yra aukojami dailininkų, nuperkami mecenatų ir įgijami Liet. Amerikiečių Menininkų Klubo. Dailininkai, dailės bei meno mylėtojai, organizacijos, Lietuvos rėmėjai esate kviečiami įsijungti į dideles kultūrines ir tautinės reikšmės žygį — sudaryti savo kilmes tautai meno muziejų Amerikoje". Aukas prašoma siųsti šiuo adresu: Lithuanian American Art Club, Account No. 19302, Chicago Savings and Loan Association, 6245 So. Western Ave., Chicago 36, III.

•    Lietuvos atstovas Vašingtone J. Kajeckas įteikė Valstybes Departamentui notą planuojamos yiršunių konferencijos reikalu.

•    Organizacija, apjungianti iš centrinės ir rytų Europos kilusius imigrantus Amerikoje (Conference - of Americans of Central and Eastern European Descent), kurios pirmininkas yra prel. Jonas Balkūnas, per valstybes sekretorių J. F. Dulles pasiuntė prez. D. EisénhoweriUi memorandumą, liečiantį "viršūnių konferenciją". Memorandume nurodoma vylingos Maskvos pinklės, supainiojančios tokio susitikimo esmę ir kitokios klastos, ypatingai pavergtųjų Europos tautų atžvilgiu. Memorandumą įteikė balandžio 29 d. senatoriai P. Douglas iš Illinois, A. Smith iš New Jersey, W. Judd iš Minneso-tos ir Kongreso atstovas A. Feighan iš Ohio.

•    Spausdinant šį "Aidų" numerį, įvyko Bostone Amerikos lietuvių ketvirtasis kongresas sušauktas Alto. Dalyvavo aipe 500 žmonių, iš kurių 396 atstovai, iš 38 vietovių, kiti — svečiai. Buvo atstovaujama 238 lietuvių organizacijoms. Aukų sumesta 9000 dol. Kongresas prasidėjo pamaldomis, kurias 27 birželio laikė vysk. V. Brizgys, o baigtas birželio 28 d. vakarą puota. Visų posėdžių centre per abi dienas buvo Lietuvos laisvinimo klausimai. Apie tą kongresą "Aiduose" bus plačiau pasisakyta.

•    Jau baigtas spausdinti veikalas apie M. Lietuvą. Tai 5 mokslinių studijų rinkinys, paruostas Lietuvos Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Gausiai iliustruotų ir mokslišku kruopštumu parašytų studijų autoriai yra M. Gimbutienė (Rytprūsių ir Vakarų Lietuvos priešistorinės kultūros apžvalga). J. Lingis (Arklas baltų srityse), J. Gimbutas (Lietuvių sodžiaus architektūra Maž. Lietuvoje). J. Balys (Maž. Lietuvos tautosakos bruožai) ir J. Žilevičius (Maž. Lietuves liaudies muzikos bruožai).

Prie studijų jungiamos santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. Kvalifikuoti ir pasižymėję mokslininkai kiekvienas iš savo srities atskleidžia šiandien žiauriausiu būdu surusinto krajšto lietuviškumą. Tai pirmas lietuviškų politinių organizacijų ir institucijų (ALT, Diplomatinės Tarnybos, VLIK ir LLK) bendros iniciatyvos žvilgsnis į politinę mokslinę dirvą. Jis yra vertas visos lietuvių visuomenės dėmesio.

Veikalas apie 230 puslapių. Kaina $5. Užsisakyti galima pas leidėją: L thuanian Research Institute — Lietuvos Tyrimo Institutas, 70 Fifth Ave., 9th floor, New York 11, N. Y.

•    Spausdinant šį "Aidų" numerį, lietuvių spaudoje buvo skelbiamas atsišaukimas, liečiąs kultūrinį nuosmukį, pasirašytas 62 asmenų, pasižymėjusių moksle, mene, literatūroje ir kitose šakose. Atsišaukime iškeliama diletantizmo veržimasis į kūrybinę sritį, kuriam bujoti padeda spauda, atskleisdama laikraščių puslapius panegirikai bei nekritiškiems vert'nimams'.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai