Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KONKURSAS KANTATAI PARAŠYTI PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Muzikos Komisija susitarė su Pirmosios Dainų šventės Komitetu ir skelbia konkursą kantatai arba kitokiam tokios pat apimties kūriniui parašyti šiomis sąlygomis:

1.    Muzikes kūrinys rašomas paties kompozitoriaus pasirinktu tekstu (pageidaujama patriotinio turinio) mišriam chorui su solistais ir akompaniamentu, išpildant trunkąs 10-15 min.

2.    Konkurse dalyvauti kviečiami lietuviai kompozitoriai, bet kiekvieno kompozitoriaus prašoma konkurse dalyvauti tik su vienu kūriniu.

3.    Ne kompozitoriaus ranka parašytas rankraštis—klavyras, pasirėdytas slapyvardžiu, pristatomas ligi 1959 m. XII. 31. šiuo adresu: Mrs. Alice Stephens, 64 East Van Buren, Room 514, Chicago 4, m. Atskiram užklijuotam voke pridedamas kompozitoriaus adresas ir slapyvardžio paaiškinimas pavarde.

4.    Gautus rankraščius apsvarstys jury komisija, kuri pirmoj eilėj įvertins kūrinių meninį lygį, antroj eilėj — tinkamumą mūsų sąlygomis, — ir išrinks kūrinį, kuris galės būti išpildomas 1961 m. Antrojoj Dainų šventėj Čikagoje.

5.    Atsižvelgiant j tai, kad atrinktas kūrinys galės būti išpildomas Dainų šventes programoj, pageidaujama akompaniamento, kuris, reikalui esant, galėtų būti atliktas vargonų ir fortepijono arba ir orkestruotas; vokalines dalies pageidaujama tokios, kad būtų pajėgiama paruošti vidutinio pajėgumo chorams.

6.    Jury komisija gali nutarti, kad iš atsiųstųjų neatsiranda atrinkto kūrinio.

7.    Atrinktojo kūrinio kompozitoriui įteikiama 1,000 dol. premija. Premiją skyrė Pirmosios Dainų šventės Komitetas ir ji įteikiama Antrosios Dainų Šventės metu.

8.    Lietuvių Muzikes Komisijos teisės premijuoto kūrinio atžvilgiu; a) leidžia premijuoto kūrinio pirmąją laidą, b) spausdina ar kitaip multiplikuoja premijuoto kūrinio balsus, tą kūrinį rengiant Antrajai Dainų šventei, c) premijuotas kūrinys niekur negali būti pildomas viešai pirm negu jis bus išpildytas Antrosios Dainų Šventės programoj.

9.    Su nepremijuotų kūrinių autoriais tų kūrinių išleidimo ar panaudojimo reikalu galės būti tariamasi atskirai.

10.    Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.

KF Lietuvių Muzikos Komisija: V. Jakubėnas, A. Aleksis, B. Budriūnas, A. Dzirvonas, J. Gaidelis, J. Kreivėnas, J. Kudirka, B. Markaitis, S. J., A. Mikulskis, A. Stephens, J. Zdanius, J. Žilevičius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai