Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas


Kristaus gimimo šventė, praėjus jau beveik 2000 metų, tebėra gyva dar pasaulyje. Visais laikais tikinčio žmogaus vaizduotė jieškojo naujų puošmenų Betliejaus nakčiai išdabinti. To siekė pirmųjų amžių apokrifinės evangelijos, Išganytojo atėjimą žemėn bei Jo ankstyvąsias dienas panardindamos legendinėn tikrovėn, to geidė paskiros tautos, savo buities švesesniais atspalviais apsupdamos Dievo įsikūnijimo stebuklą.

Ir šiandien Kalėdų naktis tebėra apsupta šventais papročiais, legendiniais vaizdais, švelniomis lopšinėmis.. . Šiame prekybos bei pramonės amžiuje Kristaus gimimo šventė yra lydima ir medžiaginio pelno polėkių. Pasaulio didmiesčių gatvėse šviesulių kryžiai, žvaigždės, jaudinantys įrašai ne visuomet pilnai išreiškia žmogaus pagarbą kūną priėmusiam Dievui. Jie daugiausia siekia atkreipti žvilgsnį į žemiškomis gėrybėmis pripildytų krautuvių langus, į pasilinksminimų vietas, į gardesnių valgių užeigas. . . Nevisi kalėdiniai žibėjimai tiesiogiai tarnauja Kristaus garbei kelti.

Tačiau jie nėra smerktini, jeigu nenustelbia Išganytojo atėjimo prasmes. Kol per žemiškus šviesulius dar galima regėti Betliejaus žvaigždę ir per reklaminius šauksmus dar galima girdėti angelų giesmę, tol Kalėdų nakties esme dar nėra pažeista. Šio pasaulio šviesa ir jo narsai kartais net nesąmoningai prisideda prie žmogaus išbudinimo. Vienok pagrindinė Kalėdų nakties tiesa slypi angelų giesmėje.

Šv. Lukas savo rašytoje evangelijoje pažymi, jog, gimus Kristui, palaimintos dvasios padangėje giedojo: "Garbė Dievui augštybėje ir žemėje ramybė geros valios žmonėms". Tai šitie žoižiai pro visus legendinius šventosios nakties išdabinimus, pro šimtmečiais kurtus tautų papročius, pro didmiesčių reklaminius balsus atveria esminę įsikūnijusio Dievo tiesą. Jie skelbia, jog nebuvo ir nebus ramybės nei taikos, jeigu žmonės neturės geros valios. Be geros valios tautoms vadovaują asmenys pasižymės kalbos gausa, posėdžių ilgiu, iškilmingų sutarčių lakštais, bet jų širdyse pasiliks klasta ir apgaulė — kalbos apie taiką bus tušti žodžiai.

Kalėdų nakties angelai savo giesmėje atveria ir kitą tiesą — jie pažymi, jog ramybė bei taika nėra atskiriamos nuo Dievo garbės. Taika yra Dievo garbės atspindys. Kas nešlovina Viešpaties, tas negali jausti ramybės savo sieloje, tas negali jos nešti nė kitiems.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai