Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALBINAS ELSKUS - MENININKAS IR MEISTRAS PDF Spausdinti El. paštas


Jaunojo vitražų dailininko Albino Elskaus kūrybos kelyje atsiskleidžia tokia dvasinė giluma ir toks meninis mastas, kad aš noriu pasinaudoti šia privilegija ir atkreipti jūsų dėmesį ne vien į pačius jo kūrinius, bet taip pat ir į tuos principus, kuriuose glūdi jo meno bei meistriškumo pagrindai.

*    Christopher F. Scadron atstovauja ir uoliai remia vitražų naudojimą tiek religiniams, tiek ir moderniems pastatams. 1956 metais Chr. Scadron buvo išstatęs savo darbų Architektūros Lygoje (Architectural League). New Yorke. Toje parodoje pagrindine tema buvo dailės inkorporavimas architektūron. Scadrono vitražų bei jų projektų buvo taip pat išstatyta parodoje, pavadintoje "Dievas ir žmogus mene". Atidaryta 1958 metų kovo mėnesį Houstono Meno muziejuje, toji paroda vėliau buvo kilnojama po Jungtines Valstybes, per metus pabuvojusi apie dešimtyje miestų.

Albinas Elskus gimė 1926 metais Kaune, Lietuvoje. Septyniolikos metų amžiaus jis pradėjo studijuoti Kauno Taikomosios Dailės Institute. Pažymėtina, kad jau tuo metu Elskus atliko savo pirmuosius vitražo darbus dailininko S. Ušinsko priežiūroje. Vėliau, po keleto metų studijų Vokietijoje, Freiburgo Meno ir Taikomosios Dailės Mokykloje, Albinas Elskus persikėlė į Jungtines Valstybes ir ėmė dirbti Karlo Hackerto vitražų studijoje Čikagoje. Per trejus metus darbuotės Čikagoje jis vis labiau įsisąmonino reikalą — visu kūrybingumu bei savitumu pritaikyti savo meninės prigimties galias ir veržlumą vitražų sričiai ir čia siekti meistriškumo. Pradėjęs įgyvendinti šią mintį, A. Elskus grįžo Europon ir čia tyrė ir studijavo katedrų bei bažnyčių architektūrą Prancūzijoj, Olandijoj, Belgijoj ir Italijoj. Visada — pirmiausia menininkas, Elskus šį lankymąsi dar panaudojo, gilindamas studijas Paryžiaus Ecole des Beaux Arts. 1953 metais jis grįžo Amerikon ir čia, New Yorke, atliko reikiamąją praktiką su vitražininkų organizacija - Stained Glass Association of America, gaudamas meistro tei
ses. Šiuo metu Elskus dirba George Durhan and Son vitražų studijoje New Yorke.

Monumentalieji XII-jo ir XIII-jo šimtmečių meno kūriniai buvo sukurti daugelio kuklių, anonimiškų meistrų, kurių visuose darbuose buvo įkūnyta jų karšta, kupina atsidavimo Dievo meilė. Ir šiandien, nutolę už eilės šimtmečių, mes vis dar tebejaučiame, kaip jų menas kalba į mus tąją dvasia ir tąja poezija, kuri buvo įkvėpusi šių nuostabių kūrinių gimimą. Gili, nuoširdi meilė savo Kūrėjui šiandien įkvepia ir Albiną Elskų, kai jisai komponuoja savo gražius, subtilius vitražinius langus pastatams, kuriuose meldžiasi, dirba ir gyvena žmogus.

ALBINAS ELSKUS

Aiškus architektūrinių masių supratimas, jų formų pajautimas įgalina Albiną Elskų įgyvendinti spalvą bei šviesą, su jų fizinėmis ir giminingomis savybėmis, puikiose, dviejų matavimų kompozicijose sienoms ir langams. Jo asmeny tampriai siejasi jautrus kūrybingo menininko talentas su techniniu vitražo meistrystės apvaldymu. Lydinčios nuotraukos atskleidžia vaizdžiau, nei žodžiai, kad Albinas Elskus vartoja vitražą su gaivališka kūrybine jėga, pasiekdamas efektingo, modernaus rezultato. Toksai rezultato modernumas neišgaunamas, kopijuojant formas bei paviršutiniškai mėgdžiojant kompozicijas, kurios nėra kilusios iš šio, XX-jo šimtmečio mąstymo bei gyvenimo būdo. Elskus yra ir originalus, ir drauge struktūriškai sveikas. Nors jo atlikti langai atspindi mūsų epochos kūrybines idėjas, tačiau jo darbų analizė išryškina tą gilų piešinio technikos ir spalvos supratimą, dėl kurio Elskus yra neabejotinai laikytinas tvirta pajėga šių dienų vitražų srityje.

Elskus ateina iš sunkumų, kartėlio, nusivylimo ir kieto darbo kupino gyvenimo, tai kuklus menininkas, kuriam ypač artimas Gailestingumo Kristus. Panašiai, kaip Matisse, koks abstraktus jis betaptų, — taip ir Elskui tarnaujančios formos yra kupinos gamtos dėsningumo bei realumo. Netenka tad stebėtis patyrus, kad Elskus iš švino apvadais išpieštų pavidalų bei spalvoto stiklo formų sukūrė eilę stebinančių, virtuoziškai sukonstruotų kompozicijų ir kad jos susirado vietos daugelio bažnyčių ir Baltimores katedros langų plokštumose.

Šalia kitų gabumų, Albinas Elskus yra apdovanotas nerimstančia dvasia, kuri verčia jį nuolat jieškoti tiek naujų formų, tiek ir naujų medžiagų. Jis nuolat tiria galimybes pritaikyti vitražus gyvenamiems namams, komerciniams bei viešiesiems pastatams. Šiandien Elskus įžiūri daug būdų išradingai panaudoti vitražus, nes  architektai,  braižytojai bei  miestų planuotojai — visi jie pabrėžia spalvos ir kontroliuojamos šviesos reikšmę.

Albino Elskaus vitražinės kompozicijos yra meno kūriniai; jis vartoja medžiagas su dailininko išmanymu ir kūrybišku įžvalumu, pabrėždamas būdingą fizinei medžiagos esmei plokštumą ir tuo būdu paversdamas savo atliktus langus ne vien sienos, bet viso pastato architektūros integraline dalimi. Albino Elskaus menns teikia reto grožio architektūros formoms, kuriose telpa jo kūriniai.
 
*    Reikšmingesnių jų Elskaus vitražų sąrašas;

šv. Ignoto bažnyčia, Portland, Oregon.
šv. Alfonso bažnyčia (fronto ir presbiterijos vitražai) — Los Angeles, Calif,
šv. Pilypo bažnyčia, South Posadena, Calif. Kristaus Įsikūnijimo bažnyčia, Glendalė, Calif.
Šv. Silvestro bažnyčia, Brooklyn, N. Y.
Šv. Stanislovo bažnyčia (vaikų kaplyčia), Pleasant Valey, N. Y. šv. Antano vienuolynas, New York, N. Y.
šv. Juozapo vienuolynas, Millbrook, N. Y.
šv. Jono mauzoliejus — kripta, Middle Village, N. Y.
švč. Širdies vienuolynas, Cambria Heigths, N. Y. Apvaizdos ligoninės koplyčia. Holyoke, Mass. Šv. Petro bažnyčia (fronto vitražai), Kingston, N. Y. Marijos, mūsų Karalienės katedra (viršutiniai centrinės navos vitražai), Baltimore, Md.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai