Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1958 METŲ AIDŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA

Andriekus Leonardas — Tvanas, Dalia, Skausmas, Žemės sauja, Mirtis, Prisikėlimas, Ašaros (eil.) 62
Andriekus Leonardas — Krikštas,  Srovės, Žodžiai, Perlai, Viltis, Altoriai, Kalbėjimas (eil.) 354
A. AUGUSTAITYTĖ-Vaičiūnienė J. — Pavėjui lekiantys laiškai, Vidudienis, Laiškas nuo šv. Antano (eil.) 227
Bogutaitė Vitalija — Neša mane žemė (eil.) 23
Bradūnas Kazys — Po tėvynės vėliava:  Dirvožemis ir debesys, Žiema, Pilėnai, Urna (eil.) 107
Bradūnas Kazys —  Skalbėjos, Šventoji kelionė. Vasaros naktys (eil.) 443
Buračaitė Genutė — Netikrumas, Vienatvės namuose (eil.) 255
Claudiud Matthias — Mirtis ir mergaitė (eil.) Iš vokiečių k. vertė L. Žitkevičius 33
Eliot T.S. — Tamsioji sielos naktis 452
Jankus Jurgis — Liudininkas 362
Jimenez Juan Ramon — Sidabrinukas ir aš (andalūziška elegija) 172
Grigaitytė  Kotryna — Kada gimsta daina,  Rudens sapnai, Svajonė (eil.) 405
Gustaitis Motiejus — Gedulu rauda  (iš poemos "Meilė") 205
Landsbergis Algirdas — Vėjas gluosniuose  (dramatinė poema) 207, 257, 312
Mazalaitė Nelė — Kraitinis suolas 18, 70
Mikštas Juozas — Kad bent jie užtartų (eil.) 274
Mikuckis Juozas — Elegijos kasdienės (eil.) 418
Ostrauskas Kostas — šaltkalvis 402
švabaitė Julija — Tėvo mirtis, Mano tėvo vardas rugsėjy, Mano motinos žodžiai (eil.) 297
Vaičiulaitis Antanas — Nakčia sustojus po žydinčia liepa (eil. ) 300
Vaičiulaitis Antanas — Pažaislio vienuolyno legenda 453
Žitkevičius Leonardas — Emigrantas, Vaiduoklis (eil.) 9

STRAIPSNIAI
Aistis Jonas — Bendrojo lavinimo mokyklos okupuotoje Lietuvoje 251, 298
Aistis Jonas — Ir šviesa ir tiesa 388
Andriekus L, Tėv. O.F.M. — Pijus XII 337
L. A. — Jonas XXIII 385
Balčiūnas  V.   dr.,  kun.  — Sacerdos  Magnus: Vysk. Kazimieras Paltarokas 145
Balkūnas Jonas prel. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas 1
Barzdukas St.  — Pasaulio Lietuvių  Bendruomenės Seimas    342
Blekaitis Jurgis — Balys Sruoga 10
Butėnas P. — Kunigaikštis Komotas ir jo žuvimo vieta 365
Čeginskas J.K. — Bendrosios ir metodinės pastabos atgimimo klausimu 193
Eretas Juozas — Pranas Dovydaitis 55
Farcy Andry — Arbit Blatas 319
Gaidamavičius Pr. — Religinis žmogaus polėkis 221
Gailėnas J.  — Akademinis lietuvių jaunimas išeivijoje 79
Gimbutas Jurgis — Ar gali būti lietuviška architektūra emigracijoje 178
Girnius Juozas — Pasipriešinkime kultūriniam nuosmukiui 406, 460
Grinius Jonas — Liurdas Marijos ženkle 241
Ivinskis Zenonas — Šv. Kazimiero žygis Vengrijon 108
Yla Stasys — Šiluva 434
Jonikas P. — Vincas Kudirka ir lietuvių kalba 391
Maceina Antanas — Simbolinė šv Kazimiero prasmė 97
Malėnas (Malinauskas)  Ignas — Mano bičiulė Salomėja Neris 237
Matusas Jonas — Apžvalga Lietuvos žemės ūkio iki XVI-to amžiaus pabaigos 24, 50
Matusas  Jonas — Vikingai,   krikščionybė  Žemaičiuose apie 850 m. ir Kuršas 420
Merkelis A. — Kaip Vincas Kudirka buvo suimtas 393
Pauliukonis Antanas — Pas dr. Vinco Kudirkos seserį 391
Petrėnas Jonas — Atgimimo pavasaris ir sunykimo ruduo 64
Pilka Stasys — Vienas iš nedaugelio pats save pralenkęs (Antano Vanagaičio portreto eskizinis bandymas) 227, 262
Rabikauskas Paulius, S.J. — Didžiosios šv. Kazimiero šventės Vilniuje 1604-1636 metais 118
Rabikauskas Paulius — Pastabos prie šv. Kazimiero garbinimo istorijos 305
Rėklaitis Povilas, dr. — Šv. Kazimiero koplyčia Vilniuje 129, 162
Remeika, Jonas dr. — Baltų  audringa  būklė būtovei brėkštant 157
Scadron Christophor P. — Albinas Elskus, menininkas ir meistras 468
Skardžius Pranas, dr. — Tarybinė kalbotyra Lietuvoje 444
Sužiedėlis S. — Dr. Zenonas Ivinskis 416
Šapoka A.,  dr.  — Šv.  Kazimiero palaikų  saugojimas 140
Vaitkus M. — Arkivyskupas Pranciškus Karevičius 289, 368
Vasario šešioliktoji 49
Vydūnas — Prigimta ir išmokta kalba 32

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aistis Jonas Kristaliniame  karste  —  Aug. Raginis 184
Baronas Aloyzas: Mėnesiena — J. Grinius 379
Brazdžionis Bern.: Lietuvių  beletristikos antologija — A. Vaičiulaitis 425
Hsrrmanas Ferdinandas: Handbuch der Symbolforschung — Dr. J. Balys 42S
Grigaitytė Kotryna: širdis pergamente — Aug. Raginis 88
Jurkus P.: Smilgaičių akvarelė — J. Grinius 275
Kairys Steponas; Lietuva budo — A. Samanis 278
Katiliškis Marius: Miškais ateina ruduo — Jonas Vakaris 185
Lietuvių Bendruomenės Čikagos Apygarda: Kovos metai dėl savo spaudos — Vincas Trumpa 377
Petrėnas Jon., kun.: Šv. Pijus X — A. P 279
Prunskis J., dr., kun.: Augštyn širdis — L. A. 89
Raštikis Stasys: Kovose dėl Lietuvos II d. — Pr. Pauliukonis 90
Skvireckas J., dr., arkivysk.:  šv. Raštas — kun. K. Steponavičius 89
Spekke Arnold: Senieji gintaro keliai — M. Gimbutienė 231
Tulauskaitė Gražina: Rugsėjo žvaigždės  — Aug. Raginis 87
Tumienė Elena; Karaliai ir šventieji — V. B. 377
Vaitkus Mykolas: Mistiniame sode — Aug. Ruginis 93

LITERATŪRA
M. Krupavičius — Georgės Bernanos — 35. Vincas Mykolaitis — Motiejus Gustaitis ir jo kūryba — 182, 231. Jurgis Blekaitis — Alfonso Nykos Niliūno "Balandžio vigilija" — 323. L. Rumėnas — Dramos veikalas jieško scenos (A. Škėma: "žvakidė") — 327. Vacys Kavaliūnas — Mefibosetas O.V. Milašiaus interpretacijoje — 375. J.B. — Thomas S. Eliot žengia į aštuntąją dešimtį — 471. Antanas Vaičiulaitis — Poetą Petrą Karužą atsiminus — 471.

MENAS
Paulius Jurkus — Dail. Viktoro Petravičiaus portretas — 41. A. Narimantas — Kompozitorius Jonas Bielinis — 43. L. A. — Dail. Viktoro Vizgirdos paroda — 91. A. — Mirė Rouault — 91. Julius Kaupas — "Baltaragio malūnas" scenoje — 92. St. Meringis — Kai stebukliniame vaidinime gluosniai nesusilaukė vėjo — 284. E. Padagas — Anglų rašytojas W.S.Maugham Čikagos spektaklio pinklėse — 285. V. Jakūbėnas — Tremtinių operos tolimesni žygiai (Faustas) — 330. J. Žilevičius — Julijos Rajauskaitės koncertą prisiminus — 333. Rastauskietis — Pasaulio Lietuvių Kongreso koncertai — 382. St. Meringis — Bostono teatrinė saviveikla parodė Čikagai savąjį gajumą — 429. Konkursas kantatai parašyti — 430. Aleksandra Laucevičiūtė — Lietuvių meno paroda New Yorke — 472.

MOKSLAS
Jonas Rugys — Tarptautiniai geofiziniai metai —43. J. Puzinas — Svarbus veikalas R. Europos proistorei pažinti — 187. Jonas Matusas — "Lietuviški peiliukai" prieš 550 m. — 235. J. Gailėnas — Fundamenta-linė vaiko psichologija — 328. Dr. Jonas Balys — Studija apie religinę tautosaką — 329. Dr. Pr. Skardžius — Prof. E. Fraenkelis — 381. L. Dambriūnas — Lietuvių Enciklopedija, pirmosios kultūros premijos laimėtoja — 427.

RELIGINIS GYVENIMAS
V. Kaziūnas — Popiežiaus Pijaus XII kalėdinė kallė-dinės kalbos pagrindinės mintys — 38. L. A. — žingsnis j ateitį — 280. Dr. J. Sav. — Jaunieji krikščionys darbininkai — 280. Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Prel. Jonas Ambotas. Pr. Pauliukonis — Nekalto Prasidėjimo Kongregacijos sukakčiai paminėti — 476.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Mūsų jaunimas — 46. P. Daugintis, S.J. — Ekonomija ir žmoniškumas — 93. Dr. J. Balys — Tautosakininkui Juozui Eūgai mirus — 94. J. Grinius — Amerikos lietuviška knyga Europos viešumoje — 189. A. Musteikis — Apie vyresnės ir jaunesnės kartos bendravimą — 236. LA. — "Aidų" premija ir koncertas — 238. V. Vaitiekūnas — Pasirengimas PLB seimui — 286. B. — Tautinis kongresas New Yorke — 287. K. Mcckus — Amerikos Lietuvių Kongresas — 331. L. A. — Kun. Benediktas Gauronskas, šio "Aid.]" numerio leidėjas — 383.

ĮVYKIAI
48, 93, 240, 237, 336, 384, 431.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai