Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Pijus XII .................................................................................... 337
St. Barzdukas — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas ...................................................... 342
Leonardas Andriekus — Krikštas, Srovės, Žodžiai, Perlai, Viltis, Altoriai, Kalbėjimas (eil.) . 354
P. Būtėnas — Kunigaikštis Komotas ir jo žuvimo vieta ............................................................. 356
Jurgis Jankus — Liudininkas ....................................................................................................... 362
M. Vaitkus — Arkivyskupas Pranciškus Karevičius ................................................................. 368

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Vacys Kavaliūnas — Mefibosetas O. V. Milašiaus interpretacijoje ......................................... 375

KNYGOS IR ŽURNALAI
V. B. — Elena Tumienė: Karaliai ir šventieji ............................................................................. 377
Vincas Trumpa — Kovos metai dėl savos spaudos ................................................................... 377
J. Grinius — A. Barono "Mėnesiena" ....................................................................................... 397

MOKSLAS
Dr. Pr. Skardžius — Prof. E. Fracnkelis ..................................................................................... 381

MENAS
Rastauskietis — Pasaulio Lietuvių Kongreso koncertai ........................................................... 382

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. A. — Kun. Benediktas Gauronskas, šio "Aidų" numerio leidėjas ....................................... 383
ĮVYKIAI ....................................................................................................................................... 384

ILIUSTRACIJOS

Šis numeris iliustruotas Pasaulio Lietuvių Seimo nuotraukomis (nuotraukos—Vytauto Maželio):

Koncertas Carnegie salėje Niujorke ....................... viršelių 1 p.
Prel. Jonas Balkūnas atidaro seimą ................................... 344
Seimo prezidiumas ........................................................... 347
Pirmasis seimo posėdis .................................................... 349
Kanados atstovai tariasi ................................................... 352
Kalba dr. J. Girnius .......................................................... 357
Prel. M. Krupavičius ir prel. P. Juras ................................ 363
Po pamaldų šv. Patriko katedroje Niujorke ...................... 365
Seimo koncertas .............................................................. 367
Spaudos parodoje ........................................................... 370
Meno parodos atidarymas ............................................... 372
Dailės parodoje ............................................................... 373
V. Dobužinskis — Žiema ...................................... viršelių 4 p.
Nuotraukos iš lietuvių dailės parodos ........................ 360-361
Pijaus XII nuotrauka ....................................................... 339
Kun. Benedikto Gauronsko nuotrauka ............................ 383
T. Valius — Vinjetė ........................................................ 354

Šio "Aidų" numerio leldėjas — KUN. BENEDIKTAS GAURONSKAS

OCTOBER, 1958

AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport. Mains. Subscription $6.00. single copy 60c. Entered at second class matter at the post office at Kennebunkport. Maine. February 7. 1550. under the act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn. N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai