Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Vaičiulaitis: AUKSINĖ KURPELĖ. Pasakų rinktinė. Iliustravo V. K. Jonynas. Išleido Venta. 244 psl.

Kazys Bradūnas: MORENŲ UGNYS. Išleido Literatūros Lankai. 1958 m. 78 p. Kaina 2 dol.

Kostas Ostrauskas: KANARĖLĖ, 3-jų veiksmų drama. Išleido Lietuvių Studentų Santara. Chicaga, 1958 m. 84 p.

MAŽOJI LIETUVA. I. Rašo: Marija Gimbutiene, Juozas Lingis, Jurgis Gimbutas, Jonas Balys ir Juozas Žilevičius. Išleido Lietuvos Tyrimo Institutas. New Yorkas, 1958 m. 327 p. Kaina 5 dol. Galima gauti: Lithuanian   Research   Institute, 70

Simas Miglinas: PAVERGTOJI LIETUVA. Išleido "Tremtis" Meramingene, 148 p. Knygoje duodamas platus ir dokumentuotas Lietuvos teritorijos ir gyventojų sovietų okupacijoje vaizdas.

5th Ave., New York 11, N. Y.

GIMTOJI KALBA. Bendrinės Kalbos laikraštis. Nr. 1. 1958 m. 20 p. Redaktorius dr P Jonikas. Redakcine Komisija: dr. P. Jonikas, dr. A. Salys ir dr. P Skardžius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai