Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KUN. BENEDIKTAS GAURONSKAS, ŠIO "AIDU" NUMERIO LEIDĖJAS PDF Spausdinti El. paštas
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Ansonijos (Conn.) lietuvių parapijos klebonas kun. Benediktas Gauronskas, savo kunigystės 25 m. jubiliejaus proga paaukojęs kultūros žurnalui 500 dol. Cia yra malonu supažindinti skaitytojus su šio dvasininko asmeniu, gyvenimu bei darbais.

Kun. Benediktas Gauronskas yra gimęs 1890 m. rugpjūčio 8 d. Žemaitijoje — Avižlių kaime, Papilės parapijoje. Augant vienuolikos vaikų šeimoje, sąlygos mokslui nebuvo palankios, nors anksti jautė linkimą kunigystėn. Būsimasis kunigas nuo jaunų dienų domėjosi lietuviškais raštais,  rusų  tada draudžiamais  skaityti. Nepriteklių trukdomas, siekti mokslo, artimųjų patartas, išvyko į Jungtynes Amerikos Valstybes pas gimines su viltimi ten rasti palankesnes aplinkybes, čia tenka pažymėti, kad jo kelias į (šviesą ir šiame kraite buvo toks pat sunkus, kaip ir daugelio kitų mūsų pasiryžėlių, kurie, dirbdami fabrikuose, pasiekė augštojo mokslo.

Benediktas Gauronskas pirmiausia apsigyveno Hartforde, tikėdamasis galėsiąs lankyti mokyklą. Neradęs tinkamų sąlygų čia, pas gimines, persikėlė į Philadelphiją, kur pradėjo lankyti vidurinę mokyklą (High School). Bet džiovos liga privertė nutraukti mokslą ir grįžti į Hartfordą. Grįžimas buvo laimingas — čia jis sustiprėjęs baigė Hartfordo aukštesniąją mokyklą ir švč. Trejybės kolegijoj mokėsi buhalterijos. Po to dirbo tarnautoju pašte ir banke. Susidėjęs santaupų ir gavęs paramos iš šalies, ryžosi siekti kunigystės. Tuo tikslu Niagara Falls mieste trejus metus studijavo filosofiją. Paskui įstojo į Baltimorės kunigų seminariją, kurią sėkmingai baigęs, 1933 m. Hartforde buvo įšventintas kunigu.

Pastoracijos srityje i|š pradžios dirbo Waterbury (dviem atvejais), paskui Bridgeporte ir Hartforde, eidamas ten vikaro pareigas lietuvių parapijose. Nuo 1948 m. yra Ansonijos lietuvių šv. Antano parapijos klebonas, kuriai priklauso apie 250 šeimų. Kun. Benediktas Gauronskas yra žinomas savo giliu lietuvišku nusiteikimu. Jau būdamas seminarijoje, jis lietuvių kalbos mokė draugus klierikus, kurie šiandien savo lietuviškumą laiko jo nuopelnu. Jubiliatas dirbo Vyčių organizacijoje, steigdamas bei ugdydamas jų kuopas parapijose. Ansonijos parapija jo pastangomis yra gyva lietuvių bendruomenė, gausiomis aukomis remianti Lietuvos vadavimo pastangas (Altą), bendrą labdarybinę mūsų veiklą (Balfą) ir visus kitus lietuviško gyvenimo reikalus. Kun. B. Gauronskas yra Connecticuto valstybėj Lietuvių Kunigų Vienybės, apimančios 4 vyskupijas, pirmininkas. Prieis dvejus metus persikėlęs iš Europos, jo klebonijoje rado namus ir žymusis mūsų tautos veikėjas prel. Mykolas Krupavičius.

Kai šį pavasarį, kun. Benediktui Gauronskui iškilmingai švenčiant 25 metų kunigystės jubiliejų, buvo priminta šia proga paremti kultūros žurnalą "Aidus" , tai padaryti jis mielai sutiko. Jis paskyrė 500 dolerių auką, tapdamas š ų metų spalio mėnesio numerio leidėju ir tuo gražiai įamžindamas savo kunigystės sukaktį. Jubiliatas, pats labai sunkiose aplinkybėse siekęs mokslo, įžvelgė prasmę ateiti pagalbon ir vieninteliam mokslo, meno bei literatūros žurnalui "Aidams", taip pat nepalankiose aplinkybėse jau dešimtus metus žibančiam emigracijos prietemose. Pasiryžęs tokia žymia auka prisidėti prie žurnalo leidimo, kun. Benediktas Gauronskas šiemet atsižadėjo savo kelionės į Europą, kurią buvo numatęs jubiliejaus proga. Už tokį nuoširdumą jam yra didžiai dėkingi "Aidų" leidėjai, redakcija ir, be abejo, visa žurnalo skaitytojų |šeima.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai