Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
— Lietuvių Poezijos dienos, kurių sumanytojas ir vykdytojas yra Kazys Bra-dūnas, šį pavasarį gegužės 27-28 jau dešimtą kartą vyko Jaunimo centre Chicagoje. Šiemet prie rengimo prisidėjo Jaunimo centro Moterų klubas. Jo pirmininkė S. Endrijonienė pasakė įžanginę sveikinimo kalbą, programai vadovauti pakviesdama Kazį Bradūną, kuris trumpai apibūdino Poezijos dienas, sutampančias su "Aušros" 100 metų jubiliejumi. Paskaitą apie "Aušros" poetus skaitė Aušra Liulevičienė. Jaunimas deklamavo ir dainavo jų kūrybą. Muziką parašė ir pianinu atliko D. Polikaitis. Antroji diena (gegužės 28) buvo skirta šių laikų lietuvių poetams. Aktorė M. Smilgaitė deklamavo Aisčio, Brazdžionio, Nykos-Niliūno, J. Vaičiūnaitės ir J. Degutytės poeziją. Vaišėmis abi dienas rūpinosi Jaunimo centro Moterų klubas.

—    Šeštajame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime išrinktoji PLB valdyba liepos 30 d. posėdyje šitaip pasiskirstė pareigomis: Vytautas Kamantas — pirm., dr. Tomas Remeikis — pirmininko pavaduotojas ir administracinių reikalų vice-pirm., Algimantas Gečys — visuomeninių reikalų vicepirm., Birutė Jasaitienė — Švietimo ir tautinio auklėjimo vicepirm., Raimundas Kudukis — teisinių reikalų vicepirm., Milda Lenkauskienė — kultūrinių reikalų vicepirm., Mykolas Drunga —    spaudos ir informacijos reikalų vicepirm. Posėdyje dalyvavo ir senoji valdyba, supažindindama su perduodamomis pareigomis naujosios valdybos narius.

—    Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos studijų dienose Trento universitete Kanadoje išrinkta nauja valdyba iš Los Angeles mieste gyvenančių narių.
—    Lituanistinei katedrai, steigiamai Illinois universitete Chicagoje, šiais metais reikia sutelkti 50,000 dol. Aukos siunčiamos: Lithuanian World Communi-ty Foundation, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, 111. 60636.
—    Draugo dienraštis paskelbė trisdešimt trečią romano konkursą. Rankraščiams įteikti paskutinė data š. m. lapkričio 1 d. Premijos 2000 dol. mecenatė —    Jadvyga Zdanavičiūtė-Pupelienė.

—    Lietuvių Enciklopedijos papildomam tomui leisti į pagalbą atėjo JAV LB Kultūros taryba. Anksčiau užsakymų gauta labai mažai — vos 25% reikalingo prenumeratorių skaičiaus. LB Kultūros taryba visus prašo prenumerata prisidėti prie šio LE tomo išleidimo. Pasižadėjimams adresas: Lietuvių Enciklopedija, P.O. Box 95, Boston, Mass. 02127. Redaguoja Simas Sužiedėlis, talkinamas dr. Jurgio Gimbuto. Trečiasis redaktorius — dr. Stasys Bačkaitis. LE papildomo tomo kaina — 25 dol.
—    Lietuvių Kunigų Vienybės metinis suvažiavimas buvo rugpjūčio 17-18 d. Philadelphijoje. Dalyvavo 27 lietuviai kunigai, 3 diakonai ir vysk. V. Brizgys. Pagrindinę paskaitą apie lietuvių pastoracines problemas išeivijoje skaitė T. Antanas Saulaitis, S.J. Suvažiavime ypač daug dėmesio skirta Šv. Kazimiero jubiliejinių metų riekalams, kurių komitetui vadovauja Vytautas Volertas. Komiteto rūpesčiu jau išėjo gražus Šv. Kazimiero metams paminėti sidabro ir bronzos medalis, kurį galima gauti Religinėje Šalpoje (351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207). Lietuvių Kunigų Vienybei vadovauja kun. Albertas Kontautas. Pasibaigus kunigų suvažiavimui, toje pačioje vietoje (Hollyday viešbutyje) prasidėjo Vyčių metinis seimas.
—    Nuo kan. Juozo Tumo Vaižganto mirties balandžio 29 d. suėjo 50 metų.
—    Vasaros stovyklos — Studijų dienos: Europos lietuviškųjų studijų savaitė liepos 24 - 31 d. vyko Augsburge, Vokietijoje; Liet. Fronto Bičiulių — liepos 31 — rugpjūčio 7 Dainavoje; Ateitininkų sendraugių — rugpjūčio 7 — 14 Dainavoje, rugpjūčio 13 — 20 Kennebunkporte; Lietuvių mokytojų — rugpjūčio 14 — 21 d. Dainavoje; Pabaltiečių jaunimo (Baltic World Conference iniciatyva) — rugpjūčio 18 — 21 Rockvillėje, Maryland.
—    Kennebunkporte pranciškone vasarvietėje buvo šie koncertai: liepos 24 d. — Barklee muzikos kolegijos trijo Su komp. Jeronimu Kačinsku; liepos 31 d. — Daivos Mongirdaitės (akomp. Br. VVilliam Smiddy, O.F.M.); rugpjūčio 7 d. — Benedikto Povilavičiaus (akomp. Jeronimas Kačinskas); rugpjūčio 13 d. — Vytenio Vasyliūno vargonų koncertas; rugpjūčio 19 d. — Ginos Čapkauskienės (akomp. Vytas Bakšys). Taip pat buvo ir daugiau meninių renginių, tarp kurių du literatūros vakarai. Dalyvavo Leonardas And-riekus, Algirdas Landsbergis ir akt. Vytautas Valiukas. Jis rugpjūčio 14 d. meniškai perteikė daugelio lietuvių rašytojų kūrybą.
—    Lietuvių Šaulių Sąjunga tremtyje ir Lietuvių istorijos draugija išleido Algirdo Gustaičio sudarytą Lietuvos žemėlapį. Tie patys leidėjai išleido ir Lietuvos miestų herbus, pieštus dail. Telesforo Valiaus. Norintieji žemėlapį ir herbus įsigyti gali kreiptis į Algirdą Gustaitį šiuo adresu: 7946 W. 4th St., Los Angeles, Cal. 90048.

—    Dail. Telesforo Valiaus kūrybos monografija "Valius" greit pasirodys knygų rinkoje. Joje bus 41 spalvota reprodukcija. Leidžia žmona Aldona Valiuvienė. Monografijos kaina, ją iš anksto užsisakant, JAV-bių 38 dol. ir atsiuntimui — 2.50 dol. Užsisakoma šiuo adresu: dr. J. Sungaila, 109 Riversvood Parkway, Toronto, Ont M8Y 4E4 arba pas K. Čepaitį, 6722 So. Campbell Ave., Chicago, ILL. 60629.
—    Dr. Martynas Brakas, vadovavęs Mažosios Lietuvos rezistenciniam sąjūdžiui, iš pareigų pasitraukė ir buvo išrinktas to sąjūdžio garbės pirmininku.
— Algirdo Landsbergio veikalą "Penki stulpai turgaus aikštėje" birželio 12 d. suvaidino latvių teatras Sydnėjuje, Australijoje.

Sukaktys. — 80 metų: Henrikas Kačinskas, Lietuvos dramos teatro aktorius, — sausio 23 d.; Jonas Karys, Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas, ekonomistas, numizmatikas, žurnalistas, — kovo 4 d. — 75 metai: Kazimieras Kleiva, visuomenininkas, — sausio 4 d.; Vytautas Beliajus, baleto šokėjas, tautinių šokių žinovas ir mokytojas, — vasario 26 d. — 70 metų: Vytautas Tamulaitis, rašytojas, — sausio 17 d.; Vytautas Meškauskas, žurnalistas, — vasario 27 d.

Mirtys. — Pranas Razminas, pedagogas, žurnalistas, Aidų bendradarbis (g. 1908 m.). — liepos  11  d. Chicagoje.
Atėjo žinia, kad okupuotoje Lietuvoje 1982 m. lapkričio 15 d., ištiktas širdies smūgio, mirė advokatas Kazimieras Bal-kūnas, eidamas septyniasdešimt aštuntuosius metus (buvo gimęs 1904 kovo mėn.). Palaidotas su religinėmis apeigomis Šiluvos Dievo Motinos Marijos kapinėse. Jis nepriklausomybės metais buvo vienas iš veikliųjų katalikų visuomenės darbuotojų. 1929 - 30 mokslo metais pirmininkavo Vytauto D. universiteto studentų ateitininkų sąjungai. Pavasarininkų sąjungoje ėjo generalinio sekretoriaus pareigas. Be to, buvo ir veiklus šaulys. Antruoju bolševikmečiu tuojau pat buvo suimtas už savo ankstyvesnę visuomeninę veiklą ir nuteistas atlikti palyginti neilgą kalėjimo bausmę. Išėjęs iš kalėjimo, Kaune dirbo advokato darbą.

Okupuotoje Lietuvoje gegužės 18 d. taip pat mirė Antanas Šniukšta, sulaukęs 91 metų amžiaus. Pasižymėjo kaip knygų leidimo "Sakalo" bendrovės savininkas, leisdamas mokykloms vadovėlius ir originalias bei verstines literatūros knygas. Iki 1940 metų buvo išleidęs daugiau kaip 600 knygų. Taip pat leido ir žurnalus. Išvežtas į Sibirą, grįžo be sveikatos. Mirė ir palaidotas Kaune.
 

 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai