Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Popiežius Jonas Paulius II dalyvaus lietuvių iškilmėje, kai ateinančiais metais kovo 4 d. Romoje bus minima šv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktis. Į tą iškilmę organizuojamos kelionės lėktuvais iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados. Jubiliejinis komitetas, kuriam vadovauja Vytautas Volertas, kviečia lietuvius ta proga gausiai vykti į Romą.
—    Europos lietuviškųjų studijų savaitė vyko Augsburge liepos 24 - 31 d. Iš įvairių kraštų suvažiavo 146 asmenys. Programoje dėmesys buvo sutelktas į "Aušros" šimtmetinę sukaktį. Ta tema kalbėjo Bronius Kviklys, dr. Kajetonas Čeginskas ir dr. Albertas Gerutis. Kiti paskaitininkai: Aleksandras Štromas kalbėjo apie politinę kryptį dabartinėje Rusijoje, Vytautas Bieliauskas — apie lietuviškos šeimos struktūrinius pasikeitimus, kun. A. Rubikas — apie religiją kaip dvasinių jėgų versmę, Vytautas Vardys — apie nepriklausomą Lietuvą iš dviejų kartų perspektyvos, Vincas Natkevičius — apie Vaižganto asmenį ir kūrybą, dr. Raminta Lapsatytė-Kollars — apie Čiurlionį ir jo meto kompozitorius. Literatūrinei programai, kurioj dalyvavo Bern. Brazdžionis, vadovavo Eglė Juodvalkytė, koncertinę programą atliko Laima Stepaitienė ir Violeta Rakauskaitė-Štromienė. Buvo Žibunto Mikšio grafikos, Spaudos draudimo laikų (Br. Kviklys) ir kitos parodos. Dvasios vado pareigas ėjo kun. Jonas Petrošius. Dalyvavo vysk. A. Deks-nys.
—    Septintoji lietuvių tautinių šokių šventė bus Clevelande 1984 m. liepos 1 d. Šventės rengimu rūpinasi Lietuvių tautinių šokių institutas, kurio vadovė yra Galina Gobienė. Šventės meno vadovė — Jadvyga Regienė. Globoja JAV Lietuvių Bendruomenė.
—    Romas Viesulas parengė pašto ženklo projektą šv. Kazimiero mirties jubiliejui paminėti. Tikimasi, kad jį išleis Vatikanas. Petras Vaškys suprojektavp tam ju-jubiliejui medalį, kuris jau nulietas sidabre ir bronzoje. Medalį platina Lietuvių Religinė Šalpa (351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207).

—    Adomo Galdiko gimimo 90 metų sukakčiai paminėti spalio 15-16 d. Kultūros židinyje New Yorke surengta jo darbų apžvalginė paroda. Parodos rengimu rūpinosi Adomo Galdiko galerijos vadovybė. Iškabinta 62 paveikslai iš įvairių dailininko kūrybos laikotarpių. Rodomi darbai buvo iš Galdiko galerijos, Nekalto Prasidėjimo Seserų, dr. Rožės Šom-kaitės ir kitų kolekcijų. Atidarant parodą, kalbėjo dail. Romas Viesulas. Apie ją plačiau bus ateinančiame Aidų numeryje, kuris bus skirtas Adomo Galdiko gimimo sukakčiai paminėti.
—    Lietuvių Amerikos piliečių klubo 1983 metų 1000 dol. premija paskirta žurnalistui Tomui Brazaičiui ir lietuviškos spaudos platintojui kultūrininkui Juozui Žilioniui — kiekvienam po 500 dol. Premija įteikta spalio 22 d. Lietuvių namuose Clevelande.
—    Stepo Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą į Lietuvą 50 metų sukaktis kai kuriose vietose išeivijoje paminėta specialiais renginiais. Ypač turiningą paminėjimą rugsėjo 11 d. surengė Simo Kudirkos šaulių kuopa Brooklyne. Buvo Apreiškimo bažnyčioje pamaldos ir Kultūros židinyje minėjimas su vieno ano skridimo iniciatoriaus A. Vaivados paskaita. Koncerto programą atliko sol. M. Bizinkauskaitė.
—    Seinų katedroje pagaliau leista sekmadieniais laikyti mišias lietuvių kalba. Lietuviai ilgą laiką jų reikalavo, bet nepalankus Lomžos vyskupas neleido. Daug rašyta skundų, organizuota delegacijų, kreiptasi į aukštuosius Bažnyčios hierar-chus, kol galų gale, mirus Lomžos vyskupui, gautas leidimas. Tai tamsus šešėlis, užkritęs ant Lenkijos dvasiškijos. Seinų apylinkėje gi lietuvių yra tiek pat, kiek ir lenkų.
—    Devintasis Lituanistikos instituto suvažiavimas buvo Toronte rugsėjo 3 - 4 d. Apie jį sekančiame Aidų nr. bus dr. Jurgio Gimbuto straipsnis.
—    Vyresnio amžiaus lietuvių namų statybai Clevelande rugsėjo pabaigoje iš federalinės valdžios gautas 3,400,668 dol. paskolos patvirtinimas.
—    Dail. Telesforo Valiaus monografija
netrukus pasirodys knygų rankoje. Ją galima iš anksto užsisakyti papiginta kaina (Chicagoje — už 38 dol., kitur JAV — už 41 dol.). Užsakymams adresas: V. Čepaitienė, 6722 So. Campbell Ave., Chi-cago, IL 60629.
—    Alfonsas Mikulskis, kompozitorius, dirigentas, lietuviškos muzikos puoselėtojas, Čiurlionio ansamblio steigėjas ir vadovas, spalio 14 d. mirė Clevelande.
—    Dail. Mikui Šileikiui spalio 15 d. suėjo 90 metų amžiaus. Jubiliatas yra baigęs Chicagos Meno institutą ir pasižymėjęs dailėje, spaudoje ir visuomeniniame darbe.
—    Povilas Dargis jau 50 metų vadovauja lietuviškai radijo programai Pitts-burghe. Sukakties proga jį pagerbė miesto meras, rugsėjo 17-ąją paskelbdamas "Povilo Dargio diena".
—    Šviesos - Santaros Federacijos metinis suvažiavimas vyko Tabor Farmoje, Sodus, Mich., rugsėjo 8 - 11 d.
—    Lionės Juodytės dainų ir operos arijų koncertas įvyko rugsėjo 18 d. Lincoln centre — Alice Tully salėje New Yorke. Solistė yra pasižymėjusi koncertais, ypač tarp lietuvių. Anksčiau ji yra turėjusi koncertą Town Hali salėje New Yorke. Ji taip pat turi savo dainavimo studiją Carnegie salės patalpose.

—    Muz. Broniaus Jonušo stipendijos (po 1000 dol.) paskirtos Danutei Račiūnaitei iš Chicagos ir Juditai Praitytei iš Omahos.
—    Ginos Čapkauskienės plokštelė, pavadinta "Gina Capkas" jau platinama ir pardavinėjama. Plokštelei leisti Chicagoje buvo sudarytas komitetas, kuriam vadovavo Jonas Talandis. Komitetas sutelkė 10,000 dol. Kitą tokią pat sumą sutelkė pati solistė. Plokštelė išleista Kanadoje, kur kainos pigesnės, kaip JAV. Pirmoje plokštelės pusėje: B. Budriūno — Dainos gimimas, žodžiai H. Radausko; J. Stankūno — Mergaitė, žodžiai Maironio; G. Gudauskas — Gintarėlis, žodžiai L. And-riekaus; A. Stankevičiaus — Vandens malūnėliai, žodžiai H.Nagio; J. Govėdo — Serenada, žodžiai J. Baltrušaičio. Antroje plokštelės pusėje: V. Herbert — Kad matyčiau aš vėl Neapolį; W. A. Mo-zart — Lopšinė; R. Sieczynski — Viena, mano sapnų meistas; F. Von Flotow — paskutinė rožė ir J. Strauss — Pavasario balsai, vertė St. Santvaras.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai