Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Kotryna Grigaitytė: TYLOS DOVANA. Lyrika. Viršelis ir iliustracijos Pauliaus Jurkaus. Išleido Darbininkas. Brookly-nas. 1983. 86 p.
Jonas Rūtenis: ŠVENTIEJI DŪMAI. Eilėraščiai. Išleido Simo Kudirkos šaulių kuopa. New Yorkas. 1983. 110 p.
Juozas Brazaitis: RAŠTAI. IV t. Kultūros rūpesčiai, kultūrininkai, teatras, mokyklos. Išleido Į Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Redagavo Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Chicaga. 1983. 564 p. Šio tomo mecenatai — dr. Juozas ir Aleksandra Kazickai.
Antanas Gailiušis: VISAIP ATSITINKA. Novelės. Viršelis Romo Viesulo. Išleido Darbininkas. Brooklynas. 1983. 272 p. Kaina 6 dol.
Bronys Raila: KITOKIOS LIETUVOS ILGESYS. Šimtas prakalbų į Lietuvą 1980-82. Aplankas Vlado Žiliaus. Cleve-landas. 1983. 399 p. Kaina 5 dol.
LIANŲ LIEPSNA. Naujosios brazilų poezijos antologija. Sudarė ir išvertė Pivilas Gaučys. Viršelis V. O. Virkau. Chicaga. 1983. 286 p.
 

MŪSŲ DEŠIMTMETIS. Brazilijos LB literatūros būrelio susirinkimuose narių skaityti kūrinėliai literatūrinėmis ir kitomis temomis. Red. Halina Mošinskie-nė. Sao Paulo. 1982. 144 p. Kaina 5 dol.

Vytautas Bagdanavičius, dr. Juozas Meškauskas: KURAIČIO PALIKIMAS LIETUVIŲ ŠVIESUOMENEI. Straipsnių rinkinys apie prel. Praną Kuraitį, spausdintų Laiškuose Lietuviams ir Drauge. Ateities leidinys. Chicaga. 1983. 36 p.

TRISDEŠIMT DIENŲ.Los Angeles šv. Kazimiero parapijos rengiamų Lietuvių dienų sukaktuvinis leidinys (1954-1983). Redagavo Rūta Klevą Vidžiūnienė. Angliškas tekstas Violetos Gedgaudienės; viršelis ir grafika Vytauto Igno. Išleido Lietuvių šv. Kazimiero parapija Los Angeles, Cal. Los Angeles. 1983. 32 p.

LITUANUS. The Lithuanian Quarterly. 1983, Nr. 2. Red. Thomas Remeikis. Leidžia Lituanus Foundation. The Edi toriai and Business address: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629. Straipsniai pritaikyti kitataučiams. Rašo Stasys Goštautas — The fantastic Art of Čiurlionis; Raymond G. Kriščiūnas — The Emigrant Experience ir kt. 80 p.

Šv. JURGIO PARAPIJA IR ROCHES-TERIO LIETUVIAI. Redagavo ANTANAS Sabalis. Rochesteris, N.Y., 1983. 162 p. Daug ILIUSTRACIJŲ iš PARAPIJOS istorijos ir veiklos.
R. C. TRANSFIGURATION CHURCH (Maspeth, N.Y.). 75th Anniversary (1908 - 1983). Jubiliejinis leidinys anglų ir lietuvių kalbom. Maspeth, N.Y. 1983. 176 p. Išleido parapija.

CHRONICLE OF CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, Nr. 58. Translated by Rev. Casimir Pugevičius. Published by the Lithuanian R. C. Priests' League of America, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Viršelyje kun. Sigito Tamkevičiaus nuotrauka, kuris areštuotas. Leidinyje daug rašoma apie nuteistąjį kun. Alfonsą Svarinską. Iškeliami žmonių reikalavimai jį iš kalėjimo paleisti, renkami parašai. Šiame žygyje itin aktyvus jaunimas.
 

Elena Urbaitytė    Šviesos strypai  Apšviestas aluminijus
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai