Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    II Pabaltiečių jaunimo kongresas įvyko rugpjūčio 18 - 21 d. latvių stovyklavietėje "Piesaulėje", New Hamp-shire valstijoje. Kongreso organizatoriai
—    abiejų tautų jaunimas. Lietuviams atstovavo Vidmantas Rukšys. Dalyvių savaitgalyje buvo apie 200 asmenų. Be paskaitų, programą praturtino dainos ir tautiniai šokiai. Baltiesiems rūmams atstovavo Paulą Dobriansky iš National Security Council.
—    JAV LB Tarybos nariai spalio 22 -23 d. buvo suvažiavę į Euclidą (Ohio) posėdžiams. Tai jau antroji Tarybos sesija. Jai vadovavo pirm. dr. Kazys Ambro-zaitis. Išklausyta JAV LB krašto valdybos pranešimų. Daugiausia dėmesio skirta organizaciniams, ekonominiams ir finansiniams reikalams.
—    Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas įvyko spalio 22 d. Chicagoje. Suvažiuojama jau keturiasdešimt trečią kartą. Aptarti organizaciniai reikalai, siekiant Lietuvai laisvės.
—    Balfo seimas įvyko Brocktone (Mass.) spalio 22 - 23 d. Pranešta, kad dar veikia 52 skyriai. Jubiliejinis Balfo seimas iš 1984 metų nukeltas į 1985 metus. Bal-fui sėkmingai vadovauja Marija Rudienė.
—    Metinis Vliko seimas buvo sušauktas lapkričio 12 - 13 d. Southfielde, Detroito priemiestyje. Jame dalyvavo Alto ir JAV LB valdybų pirmininkai — dr. A. Butkus ir dr. K. Šidlauskas. Apie Vakarų Europos tarptautinę politiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu kalbėjo Lietuvos atstovas prie Vatikano Stasys Lozoraitis, Jr. Lietuvos laisvinimo tema įvykusiame simpoziume dalyvavo L. Grinius, dr. K. Karvelis, A. J. Kasulaitis ir dr. D. Krivickas. Nutarta paskelbti 1983 - 1984 metus Vliko sukaktuviniais metais.

—    Šv. Kazimiero metų (1984) proga Toronte rengiamas religinis pasaulio lietuvių katalikų kongresas. Jubiliejui Darius Lapinskas sukūrė apie šv. Kazimierą operą — misteriją, kuri bus atlikta kongreso metu   Darbo šventės savaitgalyje
—    rugsėjo pradžioje. Operai libretą parašė Kazys Bradūnas.
—    Kultūros Židinio dešimtmetis paminėtas lapkričio 3 - 4 d. jo paties pastatuose New Yorke. Lapkričio 3 d. vakarą į minėjimą susirinko apie 400 žmonių. Dainų programą atliko "Volungės" choras iš Toronto. Po meninės programos buvo vaišės ir šokiai. Lapkričio 4 d. Kultūros Židinio didžiojoje salėje atlaikvtos iškilmingos mišios, kurių metu taip pat giedojo "Volungės" choras. Pamokslą pasakė T. Leonardas Andriekus. Aplink Kultūros Židinį telkiasi New Yorko apylinkės lietuvių veikla.
—    — Lietuvos diplomatinės tarnybos narių pasitarimas įvyko lapkričio 18 d. Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone. Dalyvavo Lietuvos atstovas Washingtone dr. Stasys Bačkis, atstovas prie Šv. Sosto Stasys Lozoraitis, Jr. ir Lietuvos gen. konsulas New Yorke Anicetas Simutis.
—    Lituanistikos katedros pirmasis {mokėjimas 200,000 dol. buvo atiiktas lapkričio 4 d. universiteto administracijos pastate Chicagoje.
—    Bernardo Brazdžionio dokumentinis filmas baigiamas parengti Los Angeles mieste, Pauliaus Jasiukonio studijoje "Gintare". Filmas bus pavadintas "Per pasaulį keliauja žmogus", apims poeto kūrybingą gyvenimą Lietuvoje ir išeivijoje. Filmui reikalingos aukos, kurios siunčiamos šiuo adresu: Lithuanian American Community of U.S.A., Western
Division, c/o Lithuanian Educational Council of U.S.A., Inc. 2319 Michigan Ave., Santa Monica, Cal. 90404.
—    Chicagos lietuvių opera savo 28-ajam sezonui pasirinko Gounod "Faustą". Dirigentu pakviestas Arūnas Kaminskas.
—    Danguolei Tamulionytei paskirta Ohio gydytojų draugijos 1000 dol. kultūrinė premija už jos vadovėlį "Lietuviais norime ir būt" ir už visą pedagoginę veiklą.
—    Teatro festivalis vyko Padėkos dienos savaitgalį Jaunimo centre Chicagoje. Rengimo komiteto pirmininkas — Anatolijus Kairys. Festivalio globėja — JAV LB Kultūros taryba. Vaidino keturios grupės: Clevelando "Vaidila", St. Petersbur-go "Žibintas", Hamiltono "Aukuras" ir Los Angeles Dramos sambūris.
—    Kun. Algimantas Bartkus paskirtas Šv. Kazimiero kolegijos Romoje prorektoriumi.
—    Tomas Venclova ir dr. Stasys Goštautas dalyvavo tarptautiniame PEN kongrese, įvykusiame Caracas mieste, Vene-cueloje, rugsėjo 25 - spalio 2 d. Buvo atstovaujama 35 valstybėm. Atvyko 300 rašytojų.
—    Vyk. Vincentui Brizgiui lapkričio 10 dieną suėjo 80 metų amžiaus. Tą patį mėnesį ir tą pačią dieną 80 metų amžiaus sukaktį mini ir Simas Sužiedėlis. Abu jie yra Aidų bendradarbiai. Abu sveikiname.
—    Ritas Babickas, mirus Alfonsui Mikulskiui, pakviestas Čiurlionio ansamblio vadovu.
Dailė. — Parodas surengė: Antanas MonČys (tapybos ir skulptūrų) — Montrouge vietovėje, Prancūzijoje, rugsėjo 26 - spalio 15; Zita Sodeikienė — "Galerijoje", Chicagoje, spalio 8 - 29, Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, — lapkričio 4 - 13; Elena Urbaitytė — Prisikėlimo salėje Toronte spalio 1-2 (tapyba ir kolažas); Vytautas Ignas — Lietuvių Piliečių draugijos salėje Bostone spalio 15 - 16 (grafika); Mikas Šileikis — antrojoje Čiurlionio galerijoje Chicagoje spalio 14 - 29 (tapyba); Marija Žubauskienė — Kultūros Židinyje New Yorke spalio 23 - 24 (tapyba); Vida Kriš-tolaitytė — Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje,lapkričio 19-27.
Koncertai. — Alodijos Dičiūtės-Trečiokienės — Los Angeles, Cal., — spalio 8; Kazio Jakučio — Norvvoode lapkričio 12; "Margučio" metiniam koncerte programą atliko Vytas Bakšys (pianistas), Rūta Pakštaitė ir Carmen Valen-čiūnas de Michael (solistai).
Mirtys. — Liudvika Jurkienė - Eur-koos (g. 1894), visuomenininke, mirė rugsėjo 28 d. Washingtone; prel. dr. Jonas Aviža, Vokietijos lietuvių veikėjas, (g. 1913.VI.il) — Miunchene spalio 17 d.; Aleksandras Aleksis, kompozitorius, vargonininkas, chorų vedėjas (g. 1884.X. 10) — spalio 31d. Waterburyje.
Padėka
JAV LB Kultūros taryba paskyrė 500 dol. šiam Aidų numeriui, kuriame paminima Vaižganto mirties 50 metų sukaktis. Nuoširdžiai dėkojame.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai