Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ 1983 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus Leonardas — Eilėraščiai       100
Bilaišytė Živilė — Eilėraščiai         36
Blekaitis Jurgis — Barbarai (eil.)       173
Bradūnas Kazys — Prierašai prie Genezės, prie
Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronikų, prie šv. Jono (eil.)        228
Girniuvienė Mirga — Eilėraščiai        181
Grigaitytė Kotryna — Eilėraščiai          9
Juškaitis Jonas — Eilėraščiai        294
Marąuez Gabriel Garcia — Buendijos nežabota
vaizduotė (ištrauka iš romano "Šimtas metų vienatvės"       122
Mazalaitė-Gabienė Nelė — Žiedai       191
Sluckaitė - Jurašienė Aušra — Didysis Dykvietės žaidimas        247  310
Vaičiulaitis Antanas — Jūra, Mūša, Vakaras, Saulė leidžias Baltijon         25

STRAIPSNIAI
Budrys Milda, M.D. — Pirmasis lietuvis gydytojas Amerikoje        197
Ciplijauskaitė Birutė — Išsipildymo neradusi moteris realistiniame romane       110
Dargis Leonardas — Pasiūlos ūkis: Lafferio kreivės teorija        296
Girdžius Pr. Dom. — Sutanos ir kaklaraiščiai ...   284
Girnius K. Kęstutis — Apie katalikybės ir tautiškumo ryšius Lietuvoje        161
Jakštas J. — "Aušra" — tautos gaivintoja           1
Jakštas J. — Lietuvos valstybės pradžia Vakarų ir Rytų Europos sankryžoje       102
Jakštas J. — Istorizmas ir Maceina       289
Jankus Jurgis — Kaip uola vidury upės (kun. Stasys Yla)       239
Kairiūkštytė Meila — Adomo Galdiko kūrybos raida  368
Natkevičius V. — Lietuviškosios dvasios gelmė
Vaižganto asmenybėje ir jo veikalų personažuose        353
Nemickas Bronius — Sovietų Sąjungos politinė kaita ir visuomeninė raida        130
Norvilas Algis — Kaip pasirenkama vartoti viena kalba vietoj kitos        230
Palubinskas Feliksas — Ekonominės minties vystymasis ir Vilniaus universitetas        20
Paškus Antanas — Proto psichologija (Kognityvė terapija)         27
Pažemėnas Juozas — Žvilgsnis į Karolio Markso ekonomiką        376
Plukas A. — Lietuviškoji veikla 1982 metais .... 39
Popiežiaus  Jono  Pauliaus   laiškas kard.   Wille-
brands'ui Martyno Liuterio 500 metų gimimo sukaktyje        366
Rubšys Antanas — Mįslinga paslaptis: žmogaus kūrimas Pradžios knygoje        185
Santvaras Stasys — Pluoštelis minčių apie Juozą Keliuotį        307
Stiklorius A. Jonas, dr. — Būsimoji Lietuva        81
Šešplaukis Alf. — Krikščioniškoji Vakarų pasaulio literatūra       326,   388
Vaišnora Juozas, MIC — Užbaigta arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla        174
Venclova Tomas — Metafizinis poetas (Antanas Maceina)        182
Viesulas Romas — Adomo Galdiko pedagoginė mįslė       370
Vizgirda V. — Aleksandro Marčiulionio kūryba ... 57
Volertas   Vytautas   —   Du   žvilgsniai,   Lietuvių dienoms praėjus        225

KNYGOS
Avyžius Jonas: Degimai — Scrib        413
Balašaitienė Aurelija: Susitikimas pamary — Marija Stankus - Saulaitė         8
Barėnas Kazimieras: Beragio ožio metai — Marija Stankus - Saulaitė        412
Cinzas Ed.: Mona — Titas Alga          76
Gaida Pranas: Nemarus mirtingasis (arkivyskupas T. Matulionis) — Juozas B. Laučka        218
Gustaitis Antanas: Ko liūdi, putinėli? — Vytautas A. Jonynas        212
Jankus Jurgis: Paparčio žiedas — Vytautas Dyvas ... 281
JAV LB "Trys dešimtmečiai" (red. B. Raugas) — Antanas Gailiušis        346
Karvelis Jonas: Prekybininko keliu — V. Liulevičius   349
Keturi romanai iš Rytų Europos — J. Liepinis ...   286
Markelis Adolfas: Nebaigtoji simfonija — V. Kulbokas        285
Melnikas Petras: Gėlių generacija — Scirb       155
Narutė Nerimą: Lyrika — Stasys Santvaras .... 217
Pūkelevičiūtė Birutė: Marco Polo Lietuvoje — Pr.Visvydas        410
Raštikis Stasys: Lietuvos likimo keliais — Kęstutis K. Girnius        344
Rukša Antanas, dr.: Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės III t. — Pranas Karalius       220
Senn Alfred Erich: Jonas Basanavičius (anglų k.) — Juozas B. Laučka        156
Sutema Liūne: Vendeta — R. Šilbajoris        283
Socialistinis  realizmas  ir šiuolaikiniai  meniniai ieškojimai (red. kolektyvas) — J. Liepinis       223
Šimkutė Lidija:  Prisiminimų  inkarai  —  Sesuo Ona Mikailaitė        412
Švabaitė Julija: Vilties ledinė valtis — Vytautas A. Jonynas        73
Zdanys Jonas: Voice on an Anthill — Marija Stankus-Saulaitė         78

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis — Vasaris K. T. — LKM Akademijos suvažiavimo paskaitų suglaustos mintys — 60. V. K. — LKM Akademijos suvažiavimas St. Petersburge — 63. Juozas Girnius — Kazys Šapalas — "Židinio" organizatorius — 68. Juozas Liepinis — Britanija ir Pabaltijo valstybės antrojo pasaulinio karo metu — 71.
Kovas  — Balandis
K. T. — Žvilgsnis į LKM Akademijos paskaitas — 136. Stasys Goštautas — Gabriel Garcia Marąuez, atogrąžų pasakotojas — 136. Vytautas Volertas — JAV Lietuvių Bendruomenės vėliausias laikotarpis — 141. Mūsų buityje — 144. Juozas Prunskis — Europos parlamentas prieš Sovietų kolonizaciją — 145. Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1982 metais — 147.
Gegužė  —  Birželis
Jurgis Zaikauskas — Kazimieras Kantrimas, XIX amžiaus visuomenininkas — šviesuolis Vilniuje — 198. Antanas Juodvalkis — Milijonas dolerių lietuvių kultūrai remti — 203. Mikas Šileikis — Dail. Magdalena Stankūnienė — 209. Mūsų buityje — 209. L. A. — Premijos ir premijų šventė — 210.
Liepa — Rugpjūtis
A. Rubikas — Šv. mišių prasmė (komentaras naujame Šventojo Rašto vertime) — 264. Juozas Prunskis — Lietuvių dienos Chicagoje — 267. Mūsų buityje — 276. A. Vaičiulaitis — Maironis enciklopedijose ir leksikonuose — 279.
Rugsėjis  —  Spalis
Saulius Pašilis — Kolakowskis apie marksizmo esmę ir vaidmenį — 332. L. A. — Literatūrinių premijų šventė New Yorke — 334. Leonardas Andriekus — Posūkis į gerą pusę — 336. Mūsų buityje — 338. Gail Gelburd — Elenos Urbaitytės kūryba — 339. J. K. — Pokalbis su dailininke Urbaityte — 339. K. G. — Atsisveikinimo žodis Kaziui Veselkai — 340. Liūtas Grinius — Marytės Jakevičiūtės - Conradienės prisiminimų pluoštelis — 341.
Lapkritis — Gruodis Kun. Matas Čyvas — Žvilgsnis į naująjį bažnytinės teisės kodeksą — 396. K. T. — Lietuviško rūpesčio idėjiniai pagrindai — 387. Jonas Kavaliūnas — Lituanistikos katedra. Jurgis Zaikauskas — Lietuvis žymus baleto artistas. Viktoras Gidžiūnas, OF.M. — Seserų kazimieriečių vienuolijos sukaktis — 405. Genovaitė Kazokienė — Valerijos Čiurlionytės - Karužienės mirties metinės — 407. Mūsų buityje — 404.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai