Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Dailė. — Vatikano muziejus įsigijo dail. Romo Viesulo šešių litografijų aplanką "R-30". Aplankas skirtas dailininko meninės kūrybos trisdešimtmečiui paminėti. Litografijos sukurtos 1979 m. Romoje.
—    Prano Gailiaus tapybos ir grafikos paroda sausio 30 - vasario 21 vyko "Galerijos" patalpose Chicagoje. Dailininkas gyvena Paryžiuje ir kuria pažangaus meno nuotaikose. Jis į savo kūrybą įpina ir lietuviškos buities detalių.
—    Čiurlionio galerijos vadovybė pasikeitė praėjusiųjų metų pabaigoje. Pagal statutą galeriją tvarko globos komitetas. Jis sudaro valdybą dviem metam. Globos komitete jėzuitams atstovauja Juozas Vaišnys, S.J., ir Aleksandras Marčiulionis; diplomatinei Lietuvos tarnybai — gen. konsule Juzė Daužvardienė. Taip pat yra ir JAV LB atstovas. Į dabartinę valdybą įeina Vanda Aleknienė, pirm., ir nariai: M. Gaižutienė, A. Trinkūnas, ir D. Varnaitis; į revizijos komisiją — M. Stankūnienė ir J. Janušai-tis.
Po kiekvienos Čiurlionio galerijoje parodos dailininkai prašomi du kūrinius padovanoti galerijos fondui, kuris turi daug tapybos, grafikos ir skulptūros darbų. Jie išstatomi parodose, kai galerijos patalpos yra laisvos. Pirmoji tokia paroda įvyko praėjusių metų gruodžio 19 — lapkričio 11. Galerija išsilaiko iš pajamų, gaunamų už parodas ir nuošimčio už parodose parduotus darbus. Esą galerijos kolekcijoje kūriniai neskolinami kitur rengiamoms parodoms.

Vliko metinis seimas įvyko Toronte praėjusiais metais gruodžio 12-13. Iškelti organizaciniai reikalai ir nesklandumai su Lietuvių Bendruomene. Pagrindiniu kalbėtoju buvo prel. Jonas Balkūnas. Vienybės reikalą tarp Vliko ir Lietuvių Bendruomenės savo kalboje išsamiai palietė dr. J. Sungaila. Apie rezistenciją okupuotoje Lietuvoje kalbėjo Vladas Šakalys. Vliko pirmininku perrinktas dr. Kazys Bobelis. Jis yra ir Alto garbės pirmininkas. Seimas baigtas vaišėmis ir koncertu.
—    Australijos Lietuvių dienos praėjusiais metais vyko Adelaidėje gruodžio 26-31. Pagrindiniai programos punktai: iškilmingos pamaldos miesto katedroje eisena į rotušę ir ten įspūdingas pasirodymas kitataučiams, dainų šventė, sporto šventė ir Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos suvažiavimas. Pamaldas laikė vysk. V. Brizgys, dalyvaujant vietos arkivyskupui ir lietuviams kunigams. Labai palankią lietuviams kalbą rotušės aikštėje pasakė Pietų Australijos gubernatorius, gėrėdamasis jų kultūriniu įnašu į šio kontinento gyvenimą. Šventėje dalyvavo PLB pirm. Vytautas Kamantas. Taip pat būrys lietuvių sportininkų iš JAV. Be to, vysk. V. Brizgys, kuris ta proga aplankė visas žymesnes Australijos vietoves, vadovaudamas lietuvių dvasiniams susitelkimams. Į Lietuvių dienas, kurios rengiamos kas antri metai, gausiai suvažiuoja lietuviai iš visos Australijos: chorai, sportininkai, Lietuvių Bendruomenės darbuotojai, kunigai ir t.t. Atsilanko žymūs asmenys ir iš Australijos valdžios.
—    Lietuvių Fondo pelno skirstymo komisija, kuriai vadovavo dr. K. Ambrozai-tis, praėjusiais metais gruodžio 5 d. posėdžiavo Chicagoje. Šiame posėdyje baigta paskirstyti 100,000 dol. Švietimo tarybos projektams teko 14,350 dol., LB Kultūros tarybos projektams 4000 dol., Lietuvių rašytojų draugijos premijai — 2000 dol., Vasario 16 gimnazijai — 2000 dol., stipendijoms iš Krukonio fondo — 2000 dol. ir t.t. Nuo 1962 iki šiol Lietuvių Fondas švietimo ir kultūros reikalams jau yra davęs 754,000 dol.
PLB valdyba padėkojo buvusiam prezidentui J. Carteriui už dėmesį lietuviams ir žmogaus teisėms. Ji taip pat pasveikino naująjį prezidentą Ronald Reaganą, prašydama jį rūpintis pavergtųjų tautų reikalais ir etninei veiklai skirti savo įgaliotinį.
—    Lietuvių operos vadovybė pranešė, kad kovo mėnesį numatytieji "I Lituani'" spektakliai Chicagoje dėl svarbių priežasčių nukeliami į birželio mėnesį.
—    Los Angeles lietuvių jaunimas organizuoja Amerikos lietuvių informacijos centrą, kuris veiks LB žinioje. Iniciatorių grupei vadovauja Antanas Mažeika.
—    JAV LB krašto valdybos socialinių reikalų komisija pradėjo lietuvių sodybų organizavimą. Jos numatomos statyti prie didesnių lietuvių centrų. Sodybos skiriamos seneliams. Finansinės paramos tikimasi gauti iš JAV valdžios, kai Baltuosiuose rūmuose vyks senatvės reikalams konferencija. Jai bus pateikti įvairių tautybių projektai. Šiuo metu surašinėjami vyresnio amžiaus lietuviai. Socialinių reikalų komisiją sudaro: dr. A. Butkus, dr. V. Bieliauskas, R. Kudukis, dr. R. Kulienė, J. Neimanienė, A. Širvaitis. B. Snarskis, J. Šoliūnas, V. Staškus. G. Su-žiedėlienė ir V. Venclovas.
—    Dr. J. Sungaila ir dr. O. Gustainienė už nuopelnus katalikiškoje veikloje popiežiaus Jono Pauliaus II apdovanoti ordinais. Dr. J. Sungaila — ordinu "Pro Ecclesia et Pontifice", dr. O. Gustainienė — ordinu "Bene merenti". Ordinus Toronto katedroje įteikė kard. G. E. Carteris. Juos gavo 39 įvairių tautybių kanadiečiai.
—    Pietų Amerikos lietuvių kongresas
Buenos Aires mieste vyko vasario 11 -15. Iš JAV kongrese dalyvavo Vliko pirm. dr. K. Bobelis, kun. A. Saulaitis, S.J., ir kt.
—    Lituanistinėms mokykloms JAV LB
švietimo taryba paskyrė 22,177.75 dol., Lietuvių Fondas — 16,800 dol. ir JAV LB krašto valdyba — 5,377.75, kuriuos praėjusiais metais surinko vajaus laiku.
—    Lietuvos nepriklausomybės šventė JAV kongrese šiemet paminėta vasario 18. Minėjimą pradedant, maldą sukalbėjo Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M. Minėjimais Kongrese rūpinasi Altas.
—    Politinių studijų savaitė Los Angeles mieste vyko sausio 17 - 18. Konferencijoje apie Madrido konferenciją kalbėjo Rimas Česonis, apie rezistenciją Lietuvoje ir išeiviją — dr. Vytautas Vardys. Simpoziume gvildenta lietuviškos informacijos ir jaunimo reikalai. Politinių studijų savaitę rengia LB Vakarų apygarda, Jaunimo sąjungos skyrius ir Liet. fronto bičiulių sambūris.

—    "Lietuvos atsiminimų" radijo programoms, kurioms vadovauja dr. Jokūbas Stukas, sueina 40 metų. Vienos valandos programa kas savaitę transliuojama iš Nevv Yorko ir pakartojama Nevv Jersey. Per visą tą laiką vadovavo dr. Jokūbas Stukas.
—    "Tėviškės prisiminimų" radijo programoms Toronte suėjo 30 metų. Per visą tą laiką jų vadovas buvo Jonas Simanavičius. Transliacijos vyksta kas savaitę.

—    Draugo romano premija paskirta Jonui Vizbarui — Sūduvui už romaną rankraštyje "Alšėnų kunigaikštytė". Komisiją sudarė: prel. dr. P. Celiešius, Alė Rūta, dr. E. Tumienė, Rūta Vidžiūnienė ir L. Valiukas. Premija — 2000 dol. Jos mecenatai kun. dr. J. Prunskis ir dr. J. Gliaudelis (miręs).
—    LB Kultūros tarybos 1980 metų premija paskirta Dalilai Mackialienei, Los Angeles dramos sambūrio režisierei ir vadovei. Premija — 1000 dol.
—    Clevelando Lietuvių klubas ketvirtąją 1000 dol. premiją paskyrė muzikui Rytui Babickui. Laureatas nuo 1955 yra Čiurlionio ansamblio koncertmeisteris.
—    Lietuvio visuomenininko premiją, kurios 1000 dol. mecenatas yra kun. dr. J. Prunskis, tvarko Pasaulio lietuvių katalikų bendrijos centro valdyba. Ji Brazilijoje sudarė vertinimo komisiją. Premiją gavo to krašto veikėjas Viktoras Tatarūnas.
Lietuvių rašytojų draugijos 2000 dol. premija, kurios mecenatas yra Lietuvių Fondas, vasario 14 Nevv Yorke balsų dauguma paskirta Kotrynai Grigaitytei už eilių rinkinį "Marių vėjui skambant", atsižvelgiant ir į visą jos kūrybą. Vertinimo komisija: Stasys Santvaras, pirm., Paulius Jurkus, sekr., nariai: Leonardas Andriekus, Nelė Mazalaitė, Vytautas Vo-lertas.
—    Aloyzo Barono vardo novelės konkursą paskelbė Lietuvių rašytojų draugijos valdyba. Premija — 500 dol. Ji sudaryta iš aukų, surinktų velionio laidotuvėse Chicagoje (285 dol.i ir iš LRD įnašo (215 dol.).
Jubiliatai. — 80 metų amžiaus: Ipolitas Nauragis, operos solistas, — 1980 gruodžio 20; Petras Jurgėla, karininkas, lietuvių skautijos įkūrėjas, — rugsėjo 30.
—    75 metų amžiaus: kun. Jonas Bore-vičius, S.J., visuomenininkas, — 1980 gruodžio 15; dr. Domas Krivickas, teisininkas, profesorius, — 1980 gruodžio 20; Liudas Dovydėnas, rašytojas, — sausio 1; dr. Stasys Bačkis, diplomatas, Lietuvos atstovas Washingtone, — vasario 10.
—    70 metų amžiaus: kun. Viktoras Da-bušis, visuomenininkas, — 1980 gruodžio 8; Antanas Rudis, visuomenininkas, pramonininkas, — sausio 14; Tėv. Ben-venutas Ramanauskas, O.F.M., Aidų administratorius, — birželio 12.

Mirtys. Stasys Lūšys, visuomenininkas, — 1980 gruodžio 17 Bostone; Ignas Malėnas, pedagogas, — 1980 gruodžio 22 Clevelande; Jurgis Gedaugas, Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas,—    1980 gruodžio 28 Santa Monicoje, Cal.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai