Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Poetui Kaziui Bradūnui, spausdinant šį Aidų numerį, balandžio 5 už poezijos rinkinį rankraštyje "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio" Clevelande paskirta JAV LB krašto valdybos 3000 dol. premija. Vertinimo komisiją sudarė dr. R. Šilbajoris, pirm., dr. D. Tamu-lionytė, sekr., V. Mariūnas, B. Gaidžiū-nas ir V. Volertas — nariai. Premijos įteikimas bus gegužės 17 d. Clevelande.
—    PLB valdyba kovo 1 dienos posėdyje Chicagoje nutarė lituanistikos katedrą steigti Illinois universiteto Chica-gos Circle padalinyje. Taip pat ji nutarė prašyti šiam užmojui viso pasaulio lietuvių paramos. Lituanistikos katedrai įsteigti reikia 600,000 dol., kuriuos nu-matona surinkti per penkerius metus. Katedros steigimo iniciatoriai (dr. R. Šilbajoris, L. Rimkus, R. Sakadolskis, E. Sakadolskienė ir R. Raslavičius) dabar rengia sutarties su universitetu projektą.
—    Devintasis Pabaltiečių vakaras Kanados parlamento rūmuose Ottawoje įvyko kovo 4 d. Išvakarėse buvo pagerbti trijų Pabaltijo valstybių garbės konsulai. Priėmime dalyvavo opozicijos vadas Walter Baker, du senatoriai ir būrys parlamento narių. Kovo 4 daugia-kultūrinių reikalų ministras Jim Fleming trijų Pabaltijo tautų bendruomenių atstovus pakvietė pietums, kurių metu kalbėta apie pabaltiečių reikalus. Patį pabaltiečių vakarą parlamento rūmuose globojo 22 senatoriai ir gausus parlamento narių komitetas. Vakarą pradėjo sen. S. Heidasz. Maldą sukalbėjo Vatikano atsto-vas-pronuncijus arkivysk. Angelo Palmas. Į iškilmę atsilankė V. Vokietijos ambasadorius, Australijos bei JAV diplomatiniai atstovai ir Kanados užsienio reikalų ministerijos pareigūnai. Pagrindinę kalbą pasakė kasyklų ministrė Judith A. Erola, kilusi iš suomių imigrantų. Pabaltiečių vardu kalbėjo Latvių Bendruomenės pirm. T. Kronbergs. Koncertinę vakaro programą atliko sol. Vytas Paulionis, estas pianistas Armas Maiste ir latvė smuikininkė Rasma Lielmane. Vakare ir paskui suruoštose vaišėse dalyvavo 220 asmenų — 22 senatoriai, 40 parlamento narių, valdžios pareigūnų ir pabaltiečių veikėjų.

—    Draugo romano 30-oji premija —2,000 dol. — bal. 5 įteikta Jonui Viz-barui-Sūduvui. Programa vyko Šv. Kazimiero parapijos salėje. Renginiu rūpinosi Los Angeles skaučių "Gražinos" būrelis. Globojo klebonas prel. J. Kučingis. Dainų programą atliko Roma Mas-tienė. Draugo leidėjams atstovavo kun. dr. V. Rimšelis, M.I.C. Premijos mecenatai — kun. dr. Juozas Prunskis ir dr. J. Gliaudelis (miręs).
—    Mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks š.m. lapkričio 25-28 d.d. Chicagoje. Bus šios sekcijos: technikos, architektūros, medicinos, humanitarinių ir socialinių mokslų, teisės, muzikos, fizinio auklėjimo, teologijos ir filosofijos. Simpoziumo dienomis vyks technologijos ir architektūros mokslinių darbų parodos ir moterų dailininkių paroda. Taip pat Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos bei Lituanistikos instituto suvažiavimai. Simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkas yra inž. Juozas Rimkevičius, 4627 S. Kilpatrick Ave., Chicago, 111. 60632. Mokslinės programos komiteto pirmininkas — dr. Pranas Zunde, 1808 Timothy Dr., N.E., Atlanta, Ga. 30329.
—    Chicagos Lietuvių opera, minėdama 25 m. veiklos sukaktį, stato italų komp. Ponchielli "I Lituani". Libretas remiasi A. Mickevičiaus veikalu "Konradu Valenrodu", lietuvių kalbon išverstu Stasio Santvara. Spektakliai bus birželio 13, 14, 20 Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje Chicagoje. Operą diriguos Alvydas Vasaitis, režisuos David Hicks, dainuos Dana Stankaitytė, Nerija Linkevičiūtė, Margarita Momkienė, Paulius Gudas, Rimas Strimaitis, Jonas Vazne-lis ir Bernardas Prapuolenis. Chicagos Lietuvių operos valdyba: V. Radžius (pirm.), V. Momkus, I. Navickaitė, J. Vidžiūnas, V. Žadeikienė, A. Putrius, E. Oželienė.

—    Amerikos lietuvių informacijos centras Los Angeles mieste (LAIC) pradėjo savo veiklą spaudos savaite (vasario 15-21). Pagrindiniais kalbėtojais buvo Simas Kudirka ir Vladas Šakalys. Informacijos centras aprūpina daugelį vietos laikraščių žiniomis apie Lietuvą. Jo adresas: LAIC, P.O. Box 29657, Los Angeles, Cal.
—    Jaunimo žurnalas Ateitis šiemet mini 70 m. amžiaus sukaktį. Jį redaguoja kun. dr. K. Trimakas, talkinamas jaunų pajėgų kolektyvo.
—    Algirdas Landsbergis vasario 23-27 dalyvavo P.E.N. Klubo kongrese Kopenhagoje, Danijoje. Ta pačia proga jis aplankė lietuvius Londone, Vasario 16-osios gimnaziją ir Radio Free Europe Mūnchene.
—    Eugenijaus Kriaučeliūno Jaunimo premija (1,000 dol.) kovo 13 Jaunimo centre Chicagoje įteikta jaunosios kartos veikėjams iš Philadelphijos Rimantui ir Jūratei Stirbiams. Rimantas Stirbys yra Bridges žurnalo vyr. redaktorius ir Liet. Jaunimo sąjungos valdybos narys. Jūratė Stirbienė (Kriokytė) dalyvauja šokių ansambliuose, bendradarbiauja spaudoje, veikia jaunimo organizacijose.
—    Vacys Rociūnas perėmė redaguoti Lietuvių Fronto Bičiulių leidžiamą žurnalą Į Laisvę. Iki šiol jį redagavo Juozas Kojelis.
—    Lituanistiką Illinois universiteto Chicagoje Circle padalinyje dėsto Marija Saulaitytė-Stankuvienė. Dėstoma pradinis lietuvių kalbos kursas, pažangesnis kursas, lietuvių drama ir lietuviškų tekstų vertimai.
—    Australijos Lietuvių Fondo 500 dol. premija paskirta Rimui Kabailai už darbą apie lietuvių architektūrą, įteiktą South Wales universitetui Sydnėjuje bakalauro laipsniui gauti.
—    PLB valdyba paskelbė lietuvių patriotinių laikraščių bei žurnalų Australijoje ir N. Zelandijoje prenumeratų rinkimo konkursą — vajų, kurio mecenatas yra kun. dr. Juozas Prunskis, paskyręs 1000 dol. Pirmoji premija — 500 dol. duodama spaudos platintojui, iki spalio 1 d. surinkusiam daugiausia prenumeratų. Antroji premija — 250 dol. Be to, 250 dol. duodama tam laikraščiui, kuris laimės daugiausia skaitytojų. Konkursą globoja Australijos LB krašto valdyba.
Muzika. — Koncertavo: Aušra Ba-ronaitytė vasario 22 Jaunimo centre Chicagoje; Gina Čapkauskienė — vasario 26 St. Petersburge, Fla.; Roma Mastie-nė — kovo 1 Miami, Fla., balandžio 5 — Draugo romano premijos įteikime Los Angeles, Cal.
—    Vytautas Marijošius pagerbtas Hartfordo universiteto, kuriame jis profesoriauja, įsteigiant jo vardo nuolatinę stipendiją studijuojantiems muziką — "Marijošius Fellowship".
Jubiliatai. — Juozas Žilevičius, kompozitorius, lietuvių muzikos istorikas, muzikologijos archyvo organizatorius Chicagoje, — 90 m. (kovo 16); Stasys Barz-dukas, kalbininkas, mokytojas, LB organizatorius ir centro valdybos pirm. 1955-1961 m., — 75 m. (bal. 23); dr. Petras Vileišis, visuomenininkas, — 75 m. (kovo 29); Algis Budrys, fantastinės literatūros kūrėjas anglų kalba, — 50 m. (sausio 9).
Mirtys. — Jonas Jasaitis, mokytojas, visuomenininkas, JAV LB centro valdybos pirmininkas 1961-1967, sulaukęs 54 metų amžiaus, automobilio nelaimėje Chicagoje mirė kovo 17 d.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai