Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Pabaltiečių komitetas Washingtone birželio 11 d. Kongreso rūmuose surengė baisiųjų birželio trėmimų ir savo veiklos 20 metų minėjimą. Dalyvavo 200 svečių: Pabaltijo diplomatų, Kongreso narių, Valstybės departamento ir Tarptautinės susisiekimo agentūros atstovų ir pačių pabaltiečių. Tą dieną daugiau kaip 30 kongresmanų bei senatorių Kongrese iškėlė deportacijų žiaurumus. Renginyje įteiktas "Baltic Freedom Avvard" senatoriams ir kongresmanams, kurie pasižymėjo palankumu Pabaltijo tautoms.
—    Brazilijos vyskupai birželio 14-ąją paskelbė Maldos diena už Lietuvą. Daugelyje bažnyčių buvo pamaldos už mūsų tautą. Ypač iškilmingumu pasižymėjo pamaldos Sao Paulo katedroje. Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė kard. Ava-risto Arns, tos diecezijos arkivyskupas. Po pamaldų lietuviai prie miesto kūrėjų paminklo padėjo vainiką.
—    Toronto arkivyskupija Maldos dieną už Bažnyčią komunistų kraštuose paskelbė birželio 28. Klebonams išsiuntinėtas specialus laiškas.
—    Dail. Kęstučio Zapkaus dailės parodą surengė Carnegie Instituto meno muziejus Pittsburgh, Pa. Tai pirmas lietuvis dailininkas, susilaukęs tokio aukšto pripažinimo. Paroda, atidaryta birž. 25, tęsėsi visą vasarą. Parodos metu rodyta filmas iš dailininko meninio vystymosi. Filmas Tarptautiniame filmų festivalyje 1980 m. yra laimėjęs aukso medalį. Netrukus Kęstučio Zapkaus kūriniais bus iliustruotas vienas Aidų numeris.

—    Lietuvių operos sidabrinis jubiliejus birželio 21 d. paminėtas Chicagoje pamaldomis Marijos Gimimo bažnyčioje ir vaišėmis Jaunimo centre.
—    Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos 40 metų sukaktis iškilmintai atšvęsta birželio 21 d. Ta proga mišias su būriu kunigų atnašavo vysk. V. Brizgys. Meninę programą atliko solistai Gina Čap-kauskienė ir Rimas Strimaitis. Taip pat surengta Prano Petrikonio bei vietinių dailininkų paveikslų paroda. Šv. Kazimiero parapija, kuriai vadovauja prel. Jonas Kučingis, yra žymus lietuvių kultūrinis centras Californijoje.
—    Vasario 16 gimnazija liepos 3-5 minėjo savo 30 metų sukaktį. Į minėjimą suvažiavo buvę mokytojai, mokiniai ir Vokietijos lietuviai. Buvo pamaldos, akademinė ir meninė programa. Tėv. A. Bernatonis plačiai apibūdino gimnazijos istoriją. Dabar Vasario 16 gimnazijai vadovauja dir. Jonas Kavaliūnas, kuris rūpinosi ir šiuo minėjimu.
—    Pavergtųjų Tautų Savaitę prez. Ro-nald Reagan paskelbė liepos 12-19. Paskelbimo rašte aiškiai kalbama apie Sovietų Sąjungos smurtą pavergiant kitas tautas. Primintas Afganistanas, Lenkija ir Pietų Amerikos valstybės, į kurias Rusija tiesia savo grobuoniškas rankas.
—    Lietuvos pasiuntinybės Washingtone atnaujinimo reikalais liepos 25 Detroite įvyko Alto ir JAV LB atstovų pasitarimas. Pasiuntinybės pastatas reikalingas skubaus remonto. Kalbėta apie komiteto sudarymą. Nuomonėms išsiskyrus, nutarta susirinkti posėdžiui pačioje Lietuvos atstovybėje Washingtone.
—    Lietuvių susiartinimo šventėje Put-name liepos 26 dalyvavo tūkstančiai lietuvių. Iškilmingose pamaldose pamokslą pasakė kun. Alfonsas Grauslys. Meninę šokių bei dainų programą atliko Neringos stovyklos mergaitės.
—    Tėvų marijonų provinciolu išrinktas kun. dr. V. Rimšelis, viceprov. — kun. A. Miciūnas, tarėjais — kun. S. Sap-lys, kun. V. Parulis, kun. Pr. Garšva, kun. P. Cibulskis.
—    Juozas Kapočius yra pasirengęs išleisti Lietuvių Enciklopedijos papildomąjį tomą. Reikėtų bent 3000 prenumeratorių. Leidėjas visus prašo atsiliepti ir užsiprenumeruoti šį tomą jau dabar. Adresas: Lithuanian Encyclopedia Press, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.
—    Baliui Gajauskui paskirta Rothko Chapel 10,000 dol. premija. Rothko Cha-pel (vardas nuo dail. Mark Rothko, gimusio Latvijoje ir tragiškai mirusio New Yorke), yra prie katalikų Šv. Tomo universiteto, Houston, Texas. Ji išpuošta šio dailininko paveikslais ir skirta visų religijų žmonėms. Jos steigėjai dešimtmečio proga paskyrė 12 premijų žymiems kovotojams už žmogaus teises, tarp kurių parinko ir beveik visą amžių kalintį mūsų tautietį Balį Gajauską. Birželio 20 d. jo vardu premiją priėmė Tomas Venclova ir pasakė kalbą apie okupuotą Lietuvą.
—    PLB valdyba palaiko glaudžius ryšius su 15 kraštų tautiečiais, kur veikia Lietuvių Bendruomenės ar tolygios organizacijos. Tie kraštai: Argentina, Australija, Belgija, Brazilija, Anglija, Šveicarija, Uragvajus, Venecuela ir V. Vokietija. Palaikomi ryšiai ir su paskirais lietuviais ten, kur nėra organizuotų tautinių vienetų.
—    Inž. Valdas Adamkus paskirtas JAV delegacijos pirmininku prie tarptautinės vandens apsaugos su Kanada.
—    Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitė surengta pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte liepos 11 - 18 d.
—    Europos lietuviškųjų studijų savaitė vyko rugpjūčio 2-9 Chateau de Mont-villargenne, Gouvieux, Prancūzijoje.
—    Mokytojų ir jaunimo studijų savaitė suorganizuota Dainavoje rugpjūčio 16 -23. Rengėjas — JAV LB švietimo taryba.
—    Pranciškonę vasarvietėje Kennebunkporte, kuri pasižymi gausiais kultūriniais renginiais, šią vasarą atostogavo itin daug lietuvių. Buvo 8 koncertai: E. Blandytės, D. Mongirdaitės (2), B. Povilavičiaus, A. Keblio, Iz. Vasyliūno, Vytenio Vasyliūno, vasarvietės choro (vad. I. Vasyliūnas), dramos artistės L. Tvirtutienės ir M. Gineitienės vaidybinis rečitalis ir vienas literatūros vakaras (L. Andriekus, A. Landsbergis, Pr. Naujokaitis). LF bičiulių, ateitininkų sendraugių ir šaulių stovyklos turėjo savo specialias programas. Vasarvietės patalpose buvo ir lietuvių dailininkų paveikslų nuolatinė paroda.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai