Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Vizbaras-Sūduvas: ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ. Draugo premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga, 1981. Aplankas Dainos Žemliauskaitės. 288 psl. Kaina 8 dol.
Adolfas Markelis: NEBAIGTOJI SIMFONIJA. Novelių rinkinys. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga, 1981. Viršelis ir aplankas Zitos Sodeikienės. 193 psl. Kaina 6 dol.
Juozas Brazaitis: RAŠTAI. II t. Nuo Maironio iki Brazdžionio. Išleido Į Laisvę fondas. Redagavo Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Chicaga, 1981. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Kietais viršeliais. 568 psl. Kaina nenurodyta.
Janina Narūne: PIRMŪNĖS AKA-DEMIKĖS. Leidėja dr. Zuzana Šalnienė. Chicaga, 1981. 200 psl. Kaina 12 dol.
Algis Norvilas: DVIKALBIŠKUMAS: PALAIMA AR PRAKEIKIMAS? Atspaudas iš Pasaulio lietuvio 1980 m. Nr. 9. Išleido Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Chicaga, 1981. 40 psl. Kaina 2 dol.
THE CHRONICAL OF THE CATHO-LIC CHURCH IN LITHUANIA. Vol. 1. Leidėjas: Loyola University Press. Išvertė The Society for the Publication of the Chronicle of the Catholic Church in Lithuania, Inc. (6825 So. Talman, Chicago, 111. 60629). 458 psl. Viršelis — Ses. Mercedes. Apima 1972-74 m. kronikas.
Arėjas Vitkauskas: PEGASUS ON STILTS. Eilėraščiai. 32 psl. Leidėjas VVorld Wide News Bureau (309 Varick St., Jersey City, NJ 07302).

Į LAISVĘ. 1981 m. balandžio mėn. Red. Vacys Rociūnas. Rašo Balys Gai-džiūnas — Ką darėme Lietuvos nepriklausomybę smaugiant; Antanas Vaičiulaitis — Odė žuvusiems partizanams; apibūdinama dr. Tomo Remeikio knyga "Opposition to the Soviet Rule in Lithuania 1945-1980" (V. Vaitiekūnas, dr. Br. Nemickas, G. Damušytė, V. Šakalys); paminima St. Barzduko 75 m. sukaktis ir t.t.
PERSPEKTYVOS. 1979 m. Nr. 9. Lietuvos pogrindžio spauda, Nr. 2. PLB leidinys (5620 So. Claremont Ave., Chicago, 111. 60636). 62 psl. Prenumerata: 6 leidiniai — 20 dol. Šio numerio kaina 3 dol.
WORLD LITERATURE TODAY. A Quarterly of the University of Oklahoma. Spring 1981. 197 - 384 psl. leidinys. Red. Ivar Ivask. Šiame numeryje straipsniais apibudina 10 Švedų Akademijos nariai — rašytojai ir mokslininkai (yra 18), kurie nusprendžia, kam skirti Nobelio premiją. Žurnalo prenumerata 18 dol. (USA). Adresas: 1005 Asp Ave., Norman, OK 73019.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai