Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
—    IV Mokslo ir kūrybos simpoziumas
bus lapkričio 25 - 28 Chicagoje. Simpoziumą rengia Lituanistikos institutas, Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga, JAV LB krašto valdyba ir Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga. Pagrindinė tema: Lietuvių išeivijos įnašas į mokslą, kurią daugeliu atžvilgiu gvildens apie 150 specialistų. Mokslinės programo komiteto pirmininkas yra dr. Pranas Zunde, organizacinio komiteto pirmininkas Juozas Rimkevičius, sekretorė Grasilda Rei-nytė. Lietuviai, besidomį mokslu, iš toli ir arti kviečiami simpoziume gausiai dalyvauti.
—    Metinis Lietuvos vyčių seimas (68-asis) įvyko rugpjūčio 19-23 Scrantone,
Pennsylvanijoje. Seimo šūkis buvo "Dieve, padėk mūsų tėvynei". Į programą įėjo penki posėdžiai ir simpoziumas. Be to, pamaldos ir banketas. Seimas vyko sykiu ir toje pačioje patalpoje su Lietuvių Kunigų Vienybės seimu. Vadovauti Vyčiams trejiems metams išrinkta Loreta Stukienė, pasižymėjusi organizacinėje veikloje ir jau 10 metų redaguojanti "Vytį".
—    Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos metinis suvažiavimas įvyko Chicagoje rugsėjo 5 d. Suvažiavime pagerbtas dr. Juozas Meškauskas. Be profesinių reikalų, į programą įėjo Broniaus Railos paskaita apie tautinės kultūros ugdymą.

—    Kanados XXVI-oji Lietuvių Diena šiemet surengta Toronte rugsėjo 9-11. Be pamaldų, sportininkų pasirodymo, vaišių, buvo stiprus literatūros vakaras, kuriame dalyvavo Aušra Jurašienė, Algirdas Landsbergis, Tomas Venclova ir Rimvydas Šilbajoris. Dailės paroda vyko nuo spalio 3 iki 12. Šiais metais Lietuvių Dienų iškilmę padidino Vatikano pronincijaus Kanadai arkivysk. Angelo Palmas dalyvavimas. Jis Toronto katalikų katedroje per lietuvių mišias pasakė mūsų tautai labai palankų pamokslą.
— Šviesos-Santaros XXVIII suvažiavimas įvyko rugsėjo 10-13 Tabor Farm oje (Sodus), Michigane. Programos pagrindą sudarė šios paskaitos: Algio Mickūno "Vakarų ir lietuvių demonai moderniojoje poezijoje", Nijolės Martinaitytės "Krėvės 'Raganius' ir Mero 'Striptizas' sintaksiniu - semantiniu požiūriu", Povilo Mažeikos "Baltijos jūros gamtinė apsauga" ir Aušrelės Liulevičienės "Ar įmanomas radikalumas katalikybėje? Ar reikalingas?". Literatūrinį sąjūdį "Trečią Frontą" įvairiais atžvilgiais apibūdino Bronys Raila, Bronius Vaškelis ir Tomas Venclova. Be to, Audronė Barūnaitė-Willeke savo paskaitoje supažindino su vokiškai rašančios lietuvės poetės Aldonos Gustaitės (Gustas) kūryba. Vakarinėje programoje iš magnetofono juostų transliuota komp. Jono Švedo kūryba. Specialioje sesijoje paminėtas Marius Katiliškis. Suvažiavime dalyvavo lenkų poetas Stanislaw Baranczak.
—    JAV LB Kultūros tarybos muzikos premija spalio 15 paskirta kompozitoriui Juozui Žilevičiui.
—    Balfo metinis (XX) seimas šiemet sušauktas Southfielde, Mich., spalio 24 -25 d. Pirmininke perrinkta Marija Rudienė.
—    Radijas "Margutis" (Chicaga; Šiemet mini 50 metų sukaktį. Jo steigėjas komp. Antanas Vanagaitis. Sukaktis spalio 24 paminėta renginiu Jaunimo centre. Radijo direktorius — Petras Petru-tis.
—    Vysk. Paulius Marcinkus pakeltas arkivyskupu ir paskirtas popiežiškos komisijos Vatikano vidaus reikalams vice-prefektu. Prefektas — kard. Sergio Guerri. Arkivysk. Paulius Marcinkus yra gimęs 1922 m. Cicere, 111.; dirbęs Vatikano diplomatinėje tarnyboje ir daug metų einąs svarbias pareigas Vatikane. Jis laikomas kandidatu į kardinolus.
—    Valdas Adamkus JAV prezidento paskirtas JAV vidurio vakarų regiono gamtos apsaugos administratorium. Jo žinioje yra 6 valstijos.
—    Vokietijos LB nutarė steigti Lietuvių kultūros institutą. Į steigimo valdybą išrinkti V. Bartusevičius, dr. K. J. Čeginskas ir dr. J. Norkaitis.

—    Jack Burgės (lietuvis Bruzgys iš Penn.) paskirtas JAV prezidento specialiu asistentu. Jo žinioje yra ryšiai su verslininkais, darbininkija ir žemės ūkio organizacijomis. Taip pat jis ryšininkas su katalikais ir tautinėmis grupėmis.
—    Bernardo Brazdžionio filmas jau pagamintas. Iniciatorius JAV LB Vakarų apygardos pirmininkas Rimantas Dabšys. Filmui gaminti buvo komitetas, kuriam vadovavo Antanas Adomėnas. Komitetas yra pasiryžęs išleisti ir Brazdžionio poezijos rinktinę anglų kalba. Norintieji filmą rodyti savo apylinkėje prašomi kreiptis šiuo adresu: A. Adomėnas, 2319 Mi-chigan Ave., Santa Monica, Cal. 90404.
—    Dr. Antanas Butkus, dirbąs Clevelando Klinikų Tyrimo įstaigoje, iš federalinės valdžios (National Institute of Health) gavo 250.000 dol. savo srities mokslinėms studijoms — prostoglandinių įtaka kraujagyslių aterosklerozės ir hipertenzijos ligoms tyrinėti. Be mokslinių darbų, dr. Butkus uoliai veikia ir Lietuvių Bendruomenėje.
—    Dr. Kazys Eringis, botanikas, ekologas, Vilniaus universiteto profesorius, grįždamas iš tarptautinio botanikų kongreso Australijoje, Madagaskare atsiskyrė nuo rusų delegacijos ir JAV pasiuntinybėje paprašė pabėgėlio teisių. Rugsėjo 2 d. jis atskrido į Chicagą.
—    Hamiltono dramos sambūris "Aukuras" rugsėjo 12 d. Kultūros židinyje New Yorke suvaidino Birutės Pūkelevi-čiūtės scenos veikalą "Antroji Salomėja painiavose". Režisavo sambūrio vadovė Elena Kudabienė. Rugsėjo 13 vaidinimas buvo pakartotas Hartforde.
—    Kultūros Židinyje rugsėjo 27 d. dainavo garsioji Metropolitan ir City Cen-ter operų New Yorke solistė Maralin Nis-ka. Visą koncerto programą ji atliko veltui, norėdama paremti Kultūros židinį. Klausytojų atsilankė daugiau kaip 500.
Solistei akompanavo Diane Richardson, taip pat iš Metropolitan operos.
—    Arch. Edmundas Arbas architektūros konkurse laimėjo pirmąją premija už namų projektą, kuriam naudojama fabrike parengta statybinė medžiaga, pagreitinanti darbą ir sumažinanti išlaidas. Konkurse varžovų buvo 480 architektų. Edmundas Arbas gyvena Santa Monica mieste, Californijoje.
—    JAV LB Socialinių reikalų taryba praneša: "Apskaičiavus dalinius JAV LB Socialinių reikalų tarybos statistinius duomenis, paaiškėjo, kad didžiulė dauguma vyresnio amžiaus lietuvių pasisako už būtiną reikalą įkurti lietuviškas sodybas. Š.m. gegužės 7 ir 8 Socialinių reikalų tarybos atstovai prof. dr. Regina Kulienė, Galina Sužiedėlienė ir dr. Antanas Butkus lankėsi Washingtone ir Federalinės valdžios konsultantų įstaigose teiravosi bei studijavo galimybes tokių sodybų įkurdinimo reikalais. Paaiškėjo, kad yra realios galimybės prieinamom sąlygom lietuviškas sodybas įkurti. Tad Socialinių reikalų taryba vieningai sutarė imtis konkrečių žygių pagrindinai išstudijuoti sąlygas Chicagos, Clevelando, Detroito ir Floridos lietuvių kolonijose; susitarus su vietiniais lietuvių visuomenės atstovais, paruošti planus ir išdirbti finansavimo, administravimo, sveikatos apsaugos ir kt. detales šių sodybų įkūrimui realizuoti.
"Minėtose lietuvių kolonijose pirminiai kontaktai su visuomenės atstovais jau užmegzti ir iš jų pusės parodytas noras bei ryžtas šias sodybas įkurti. Ateityje kreipsimės ir į platesnę visuomenę, ją informuodami ir patarimų bei pagalbos prašydami. Tikimės, kad ateityje ir kitos lietuvių kolonijos susidomės lietuviškų sodybų kūrimu, o Socialinių reikalų  taryba ir jom  mielai talkins".
—    Vasario 16-osios gimnazija V. Vokietijoje šiemet mini 30 metų veikimo sukaktį. Gimnazijai vadovauja dir. Jonas Kavaliūnas. Gimnazijos finansinė našta kiek palengvėjo, gavus iš V. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos žymesnę paramą ir iš evangelikų 100,000 markių. Tačiau visų lietuvių parama gimnazijai dar reikalinga.
—    Kongreso biblioteka Washingtone renka knygas, periodinius leidinius, garsinius įrašus, susijusius su etninių grupių istorija bei kultūra. Domimasi anglų ir kitomis kalbomis išleista informacija. Norintieji dovanoti šios srities medžiagą, gali naudotis šiuo adresu: Exchange and Gift Division, Ethnic Unit, Library of Congress, Washington, D.C. 20540.
—    Lietuvių rašytojų draugija, norėdama prasmingiau paminėti savo mirusį narį, buvusį LRD pirmininką, novelistą ir romanistą Aloyzą Baroną, skelbia Aloyzo Barono vardo novelės konkursą.
1.    Novelės temą bei meninę idėją autoriai pasirenka laisvai (tačiau pageidautina lietuviškas turinys ir personažai).
2.    Novelės ilgis — ne daugiau 20 mašinėle rašytų laiškų popieriaus puslapių-
3.    Terminas: 1982 m. kovo 1 d.
4.    Rankraščiai (rašyti mašinėle su tarpais) pasirašomi slapyvardžiu; atskirai pridedamas užlipintas vokelis, pažymėtas tuo slapyvardžiu, o viduje — autoriaus pavardė, adresas ir telefonas.
5.    Rankraščiai siunčiami LRD valdybai, kuri juos perduos jury komisijai. (Valdybos adresas: 306 — 22nd St., Santa Monica, CA 90402, U.S.A.).
6.    LRD valdyba sudaro 3-jų asmenų komisiją, kuri sprendžia balsų dauguma. (Jei komisija nerastų verto premijuoti kūrinio, premija atidedama kitiems metams. Komisijos sprendimas galutinis.
7.    Geriausia pripažintos novelės autoriui skiriama 500 dol. premija, kurios mecenatai yra Nijolė Baronienė ir LRD.
8.    Jury komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau.
9.    Dėl premijuotos novelės spausdinimo LRD valdyba susitaria su autorium.
Jubiliatai. — 95 metų amžiaus sulaukė kompozitorius ir visuomenininkas Aleksandras J. Aleksis spalio 10 d.; 85 metų — Stasys Raštikis, generolas, Lietuvos kariuomenės vadas, — rugs. 13; 80 metų — visuomenininkas Antanas Rugys — spalio 10; 75 metų — rašytojai: Marija S ims — rugsėjo 30, Jurgis Gliaudą — liepos 4, Jurgis Jankus — liepos 27. Antanas Vaičiulaitis — birželio 23.

Mirtys. — Salys Šemerys-Šmerauskas, poetas — gegužės 14 Klaipėdoje; Juozas Karosas, kompozitorius, muzikos profesorius, — birželio 20 Lietuvoje; Algirdas Nasvytis, inžinierius, visuomenininkas, žurnalistas, — birželio 30 Cle-velande; dr. Marija Krasauskaitė, istorikė, — liepos 3 Chicagoje; Juozas Paukštelis, rašytojas (g. 1899 m.) — liepos 20 Lietuvoje; Stasys Barzdukas, kalbininkas, visuomenininkas, uolus Lietuvių Bendruomenės veikėjas — rugsėjo 12 Cle-velande; vyskupas Česlovas Sipovičius, gimęs Lietuvoje, Vakarų Europos gudų sielovados ganytojas, — spalio 4 Londone; dr. Elizėjus Draugelis, nepriklausomos Lietuvos kūrimosi veikėjas, ateitininkuos pradininkas, politikas, visuomenininkas (g. 1888.IV. 11) — spalio 8 Sao Paulo, Brazilijoje; Sofija Lukauskaitė - Jasaitienė, agronome, visuomenininke, — spalio 21 Bostone.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai