Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šventė buvo paminėta JAV senate ir Atstovų rūmuose. Senate minėjimas atliktas vasario 22 d., vadovaujant nuoširdžiam lietuvių bičiuliui sen. Charles Percy, kuris pasakė ilgoką kalbą, iškeldamas Lietuvos pavergimą ir religijos persekiojimą. Atstovu rūmuose minėjimas vyko vasario 20 d. Maldą sukalbėjo vysk. V. Brizgys. Lietuvos padėtį nušvietė kitas mūsų bičiulis — kongresmanas Frank Annunzio. Minėjimuose dalyvavo Lietuvos diplomatijos šefas dr. St. Bačkis, Lietuvių Tarybos, Amerikos Balso atstovai ir būrelis Washingtono apylinkės lietuvių.

—    Lietuvos nepriklausomybės šventė taip pat turiningai paminėta ir Kanados parlamento rūmuose vasario 22 d. Šis minėjimas yra jau dvyliktas. Jame dalyvavo net 7 Kanados ministrai ir kai kurių valstybių pasiuntinybių atstovai. Pagrindinę kalbą pasakė ginybos ministras Jean-Jacques Blais, pažymėdamas, kad studentavimo laikais gyvenęs lietuvių šeimoje Toronte ir nuo tada susipažinęs su Lietuvos problemomis. Tokius minėjimus parlamente su vaišėmis rengia visi pabaltiečiai. Šiemet vadovavo estai. Meninę programą atliko pianistai P. Zarins (latvis) ir A. Maiste (estas). Taip pat lietuvis solistas V. Paulionis. Minėjimo išvakarėse tuose pačiuose parlamento rūmuose surengtas konsulų, parlamento narių ir užsienio reikalų ministerijos pareigūnų priėmimas.

—    Lietuvių Bendruomenės 1983 m. literatūros premija (3000 dol.) kovo 18 d. paskirta Kazimierui Ba-rėnui už jo romaną "Beragio ožio metai". Premijos skyrimu rūpinosi LB Kultūros taryba, kuriai sėkmingai vadovauja Ingrida Bublienė. Laureatas gyvena Anglijoje. Taip pat paskirtos ir kitos Kultūros tarybos 1000 dol. premijos: dailės premija — Alfonsui Dargiui; muzikos premija — Aleksandrui Kučiūnui; teatro premija — Vitaliui Žukauskui; radijo ir žurnalistikos premija — Broniui Railai; premiją už religinio turinio veikalą (Raktas į Senąjį Testamentą ir Pranašai ir karaliai) — kun. Antanui Rubšiui; premija už kraštotyrinius veikalus "Mūsų Lietuva" ir "Lietuvos bažnyčios" — Broniui Kvikliui; Jaunojo rašytojo premija — Sauliui Kubiliui už eilėraščių ciklą "Kelionė". Visų premijų mecenatas — Lietuvių fondas. Premijos įteiktos balandžio 15 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre Detroite, dalyvaujant JAV LB valdybos pirm. dr. Antanui Butkui ir Kultūros tarybos pirmininkei Ingridai Bublienei. Šventės programą vedė Juozas Stempužis. Laureatai, kurie asmeniškai negalėjo atvykti, premijas priimti įgaliojo kitus asmenis. Meninę programą atliko Vitalis Žukauskas ir Darius, Laima, Aras Lapinskai (žodžio ir muzikos pynė).

—    Dirvos romano 2500 dol. konkursinė premija Aušros šimtmečiui paminėti balandžio 10 d. Clevelande paskirta Vytautui Alantui už romaną rankraštyje. Komisiją sudarė Balys Auginąs, Vacys Kavaliūnas ir Aleksas Laikūnas.

—    Eugenijaus KriauČeliūno vardo jaunimo premija 1000 dol. paskirta Gintei Damušytei už jos visuomeninę veiklą, ypač informuojant kitataučius apie Lietuvą, skaitant paskaitas ir veikiant patriotinėse organizacijose. Ji dirba Lietuvių Informacijos centre New Yorke. To paties vardo 500 dol. premija suteikta ir Violetai Abariūtei, gyvenančiai Detroite, už nuopelnus, rengiant 5-ąjį jaunimo kongresą. Abi premijos įteiktos kovo 10 d. Jaunimo centre Chicagoje.

— Sao Paulo brazilų meno kritikos draugijos premija paskirta Povilui Gaučiui už brazilų naujosios poezijos antologiją "Lianų liepsnos".

Muzika. — Ginos Čapkauskienės koncertas, akompanuojant Andriui Kuprevičiui, įvyko sausio 14 d. Dievo Motinos parapijos salėje Clevelande. Koncertą surengė LB Ohio apygardos valdyba. Jonas Žukas atliko du vargonų koncertus — vieną Baltimorės katedroje, antrą — Philadelphijos katedroje, minint šv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktį. Bruno Markaitis, S.J., išleido savo kompozicijų plokštelę "Pilnatis", kurios pagrindą sudaro Bern. Brazdžionio poezija. Plokštelės pristatymas įvyko sausio 15 d. Los Angeles lietuvių parapijos salėje. Rengė — JAV LB Santa Monica apylinkės valdyba. Aldonos Stempužienės dainų ir operos arijų koncertas įvyko balandžio 8 d. Dievo Motinos parapijos auditorijoje Clevelande.

Mirtys. — Jonas Valaitis, pedagogas (g. 1888.1.26) mirė sausio 5 d. Chicagoje; Bronė Buivydaitė — Tyrų duktė, rašytoja (g. 1895.XII.8) — sausio 29 d. Anykščiuose; Valerija Tyslavienė (g. 1914.XII.9), "Vienybės" leidėja, visuomenininke, — vasario 18 Brooklyne; Ona Prunskienė (g. 1887.IX.2), Sibiro kankinė, — vasario 22 d. Chicagoje; Liudas Bal-vočius (g. 1905.VIII.25), žurnalistas, — vasario 28 d. Los Angeles; dr. Juozas Eretas (g. 1896.X.18), profesorius, visuomenininkas, nuoširdus lietuvių tautos bičiulis, — kovo 19 d. Bazelyje, Šveicarijoje; Jonas Karys (g. 1903.III.4), ekonomistas, numizmatikas, Kauno monetų kalyklos viršininkas, savanoris kūrėjas, numizmatinių knygų autorius, — kovo 26 d. Bridgeporte, Conn.; Antanas Račiūnas (g. 1905.IX.4), kompozitorius, — balandžio 5 d. Vilniuje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai