Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO JUBILIEJUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L.A.   
Malonu stebėti, su kokiu pagarbiu dėmesiu ruošiamasi paminėti šv. Pranciškaus Asyžiečio 800 metų gimimo sukaktį. Gimė jis 1182 metais Asyžiuje, Italijoje. Gimimo diena ir mėnuo nežinomi.

Per tuos aštuonis šimtmečius nuo Pranciškaus Asyžiečio gimimo gyveno minios žmonių, genialiai pasižymėjusių mokslu, šventumu, vadovavimu tautoms, tačiau jie nenustelbė šio paprasto varguolio garso, kurio jis niekuomet netroško. Asyžiečio atvejis yra paslaptis, suvokiama tiktai Visagalio planų šviesoje. Kaip gamtiškai išaiškinti, kad elgeta be aukštesnio mokslo, be vadovaujamų pozicijų bažnytinėje bei pasaulinėje santvarkoje gali turėti tiek įtakos pasauliui.

Pranciškus Asyžietis nieko neišrado, nevaldė, neskelbė revoliucijų savo meto blogybėms. Jis tik pilnutinėje šviesoje atvėrė Kristaus evangelijos grožį ir pagal ją pats gyveno. Iš ten ir plaukia Pranciškaus meilė Kūrėjui, žmogui ir gamtai. Tai, rodos, nieko naujo. Juk ir kiti dvasiniai žmonės vykdė evangeliją, he-roiškai tarnavo artimui, gamtoje įžvelgė Dievo galybės pėdsakus, tačiau jiems nebuvo lemta sužėrėti tokia kaitria liepsna, kokia veržiasi iš Asyžiečio būtybės. Čia ne legendos, per šimtmečius apipynusios jo gyvenimą; ne jo vienuolijų pastangos išsaugoti skaistų savo tėvo paveikslą dulkėtame pasaulyje; čia pagaliau ne jautrių žmonių meilė Pranciškui kaip poetui. Čia speciali charizma, palietusi tą varguolį ir iškėlusi į dvasinės ir pasaulinės sferos aukštybes. Ar ne keista, kad pasitaiko žmonių, nekenčiančių Kristaus, bet vertinančių šv. Pranciškaus dvasinį įnašą, lyg jo pagrindas nebūtų Kristus. Tai paradoksalu, bet tikra. Sunku rasti žmogų, kuris nekęstų Asyžiečio. Anais laikais net žiaurusis Maroko valdovas, įpratęs žudyti karštus evangelijos skelbėjus, paleido Pranciškų gyvą ir parūpino apsaugą, kai šis jam įrodinėjo Mahometo religijos klaidas, maldaudamas pereiti į krikščionybę.

Ir šiais ateizmo bei dorovės nuosmukio laikais šv. Pranciškaus ideologija nėra pasikeitusi. Jo paprasti raštai, graudi išvaizda ir įpėdinių pavyzdys yra tikra priešingybė dabartinio amžiaus dvasiai. Asyžiečio neturtas bado akis šykštiems turtuoliams, jo meilė žmogui — gėdina tironus; jo taikos balsas smerkia karų kurstytojus; jo radikali atgaila — dorovės griovėjus. Tai nemalonūs priminimai, tačiau Pranciškus Asyžietis vis tiek lieka visiems priimtinas ir mielas.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kurt Waldheim, spalio 4 d. pradedant šv. Pranciškaus 800 metų jubiliejų, paskelbė oficialų raštą, iškeliantį Asyžiaus elgetą kaip taikos šauklį ir visos žmonijos, ypač vargstančiųjų, mylėtoją. Šv. Pranciškaus gyvenimas turįs įkvėpti bei gaivinti šio amžiaus žmones, o jo skelbtieji idealai esą išreikšti Jungtinių Tautų chartoje. Generalinis sekretorius taip pat priminė, kad toji Jungtinių Tautų charta buvo pasirašyta ir paskelbta Šv. Pranciškaus vardo mieste — San Francisco, Californi-joje. Ar ne nuostabu, kad šios viso pasaulio tautų centrinės institucijos vadovas savo rašte kviečia sekti šv. Pranciškų Asyžietį, kad būtų galima įgyvendinti taiką pasaulyje!

Ką bekalbėti apie religines institucijas. Šv. Pranciškaus gimimo jubiliejus jau pradėtas švęsti šį rudenį. Romoje, Šv. Petro bazilikoje, spalio 2 d. buvo suvažiavę apie 20,000 Asyžiečio sekėjų-vienuolių pradėti jubiliejų, kuris įvairiom manifestacijom bus tęsiamas 1982 metais. Sergant popiežiui, maldoms vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kard. A. Casaroli. Spalio 4 d. jubiliejiniai minėjimai pradėti ir Asyžiuje. Iškilmėse dalyvavo Italijos prezidentas ir ministeris pirmininkas. Ta proga buvo ir jaunimo kongresas, kurio tikslas giliau pažinti šv. Pranciškaus idealus. Minėjimai rengiami ir kituose kraštuose.

New Yorke šv. Pranciškaus sukaktis pradėta taip pat spalio 4 d. St. John the Divine (episkopalų) ir S t. Patrick (katalikų) katedrose. Čia iškilmingas vakarines mišias laikė kard. Terencijus Cook kartu su 5 vyskupais. Pamokslą sakė arkivysk. Thomas Kelly, O.P.
Atidarant šv. Pranciškaus Asyžiečio 800 metų gimimo jubiliejų, dienraštis New York Times spalio 4 d. laidoje išspausdino labai gražų Kenneth Briggs straipsnį, kuris baigiamas šiais žodžiais: "Pranciškonų kūrybingumas bei įsipareigojimas, giliai palietęs Vidurinių amžių žmonių širdis, dar tebėra pajėgus pasiekti ir mūsų tikinčiuosius bei atsitolinusius nuo Bažnyčios".

Šv. Pranciškaus Asyžiečio jubiliejiniai minėjimai, JAV pradėti spalio 4 d. New Yorke, tęsis per ištisus 1982 metus. Ir lietuviai pranciškonai rengs Kultūros Židinyje paminėjimą ateinantį rudenį.    L.A.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai