Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
VAINIKAS, KRYŽIUS, LELIJA. Kazimierinės grožinės literatūro antologija. Redagavo Alfonsas Tyruolis. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga. 1984. Apipavidalino dail. Vytautas O. Virkau. 321 p. Kaina: kietais viršeliais — 12 dol., minkštais viršeliais — 10 dol. 58 autorių poetinė ir beletristinė kūryba, liečianti šv. Kazimierą.

Klemensas Jūra: DIEMEDŽIO ŠAKELĖ. Eilėraščiai. Brasil. 1984. Viršelis Pauliaus Jurkaus. 140 p.

Antanas Musteikis: DANGAUS IR ŽEMĖS ŠAKNYS. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Viršelis ir aplankas Vidos Stankienės. Chicaga. 1983. p. 339.

Mykolas Krupavičius: VISUOMENINIAI KLAUSIMAI. Straipsnių rinkinys iš jo palikimo. Išleido Popiežiaus Leono XIII fondas. Chicaga. 1983.

PROFESORIUS AUGUSTINAS VOLDEMARAS. Raštai 100 gimimo sukakčiai paminėti. Išleido Lietuvos atgimimo sąjūdis. Redagavo Morkus Šimkus. Chicaga, 1984. 688 p.

JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANŲ ATSIMINIMAI. Rinkinį sudarė ir išleido Petras Gudelis. Chicaga. 1983. Kaina 10 dol.

TĖVYNĖS SARGAS. 1983, Nr. 3. Red. Petras Maldeikis. Leidžia Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas. Spaudžia Franciscan Press Brooklyne, N.Y. Rašo A. Varnas apie demokratijos esmę, P. Miškinis — apie lietuvių kovą prieš vokiečių imperializmą, Vytautas Bagdanavičius — apie žydus Lietuvoje ir t.t.

WORLD LITERATURE TODAY. A Literary Quarterly of the University of Oklahoma. Autumn, 1983. Ed. Ivar Ivask. 529 - 698 p. Leidinys skirtas Meksikos rašytojui Carlos Fuentes pagerbti.

Korektūrinės klaidos
Aidai, 1984, Nr. 1: 5 p. paraše prie paveikslo vietoj žodžio gimimo turi būti mirties. 59 p. II sk. 3 eil. iš viršaus vietoj žodžio impresionizmą turi būti ekspresionizmą, p. 61 I sk. pabaltoje turi būti Feinhauzas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai