Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATMINTINA KARIŲ VETERANŲ VEIKLA NAUJOJE KNYGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alė Rūta   
Lietuvių Karių Veteranų sąjungos RAMOVĖS veikla, II dalis (1961 -1987). Redagavo Balys Raugas. Išleido LKVS "Ramovės" Centro valdyba. Spaudė Franciscan Press, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. Tiražas — 500. Kietais viršeliais, didelio formato. Kaina — 25 dol.
Tai istorinė, 25 metų veiklos apžvalginė knyga — albumas, su daugeliu gerų nuotraukų. Kilnūs pavyzdžiai jaunimui: karių veteranų išeivijoje atsidavimas Lietuvai, jų veikla ir aukos.

Lietuvių karių veteranų sąjungos "Ramovė" (LKVS) tikslas — kovoti prieš Lietuvos okupantą šiais būdais: remti Lietuvos laisvinimo veiksnių kovą; rūpintis palaikyti ryšius su Lietuvos laisvės bylai palankiais valdžios asmenimis kraštuose, kuriuose gyvename; informuoti apie komunizmo esmę; remti lituanistines mokyklas bei jaunimo sambūrius; leisti Lietuvos laisvės kovų istorines knygas bei panašius leidinius; paremti bet kokią patriotinę veiklą už tėvynės ribų.

Taigi, Karių Veteranų veikla yra plati, reikšminga; ji gerai pavaizduota naujoje knygoje, redaguotoje prityrusio spaudos darbininko Balio Raugo. Knygoje aprašyta ir Karių Veteranų talkininkių Birutiečių patriotinė bei karitatyvinė veikla.

Knyga naudinga paskaityti kiekvienam savo tautą mylinčiam lietuviui. Pagal Vincą Kudirką — "Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia..." O knygoje kaip tik atsispindi mūsų tautos kovos, darbai; ir išeivijos visa veikla — Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimui. Knygoje kaip tik ir išdėstyti išeivijos karių-ve-teranų darbai, kovos priemonės ir būdai (ne kardu!), perduodant jaunajai kartai mūsų tautos dvasią, aspiracijas, laisvės viltis... Redaktoriaus Balio Raugo dėka knygos puslapiai nėra nuobodūs, nes daugelio veiklos nuotraukų išdėstymas skoningas, neperkrautas, susidaro vaizdas darnios ir vaisingos per metų eilę veiklos. Deja, daugelis mūsų tėvynės karių, ypač 1918-ųjų metų savanorių, yra jau mirę. Su liūdesiu ir pagarba juos prisimename, jų auka ir darbais stebimės.

Yra ir kultūrinės mūsų veiklos išeivijoje vaizdžių aprašymų, nes Ra-movėnai švęsdavo Vasario 16-osios ir lapkričio 23-čiosios (kariuomenės) šventes su įdomiomis programomis.

Lojalumo (Lietuvai) paradai, protestai prieš Sovietų Sąjungą, sukaktuvinės šventės, pagarba kitiems kovotojams (pavyzdžiui, aukojamas kraujas Vietnamo kariams — 164 psl.). Paminėti istoriniai asmenys, kaip prof. Mykolas Biržiška (194 psl.), dainuojanti Vincė Jonuškaitė (195 psl.), rašyt. Juozas Švaistas-Balčiūnas (199 psl.), gen. St. Raštikis, garbingieji pulkininkai-savanoriai ir kiti kariai, gyvieji ir jau mirę... Visa tai yra knygoje, ir visa tai reikia mums visiems žinoti, gerbti ir mylėti, nes tai mūsų tautos idealistai — druska; jie duoda vilties ir būsimajai laisvai Lietuvai.
Alė Rūta


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai