Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
K. Skrupskelis — Tautinės kultūros rūpesčiuose .......................................................... 169
Jonas Mikelinskas — Festina lente, arba iliuzijų nelaisvėje ......................................... 175
Aleksandras Radžius — Žvaigždininko užrašai: Žvaigždžių upė,
Žodžiai erdvėje, Andromedos lanka, Pegaso keturkampis,
Pasikalbėjimas su "Didžiuoju šunim", Neregė naktis,
Eridano upė, Post scriptum (eilėraščiai) ......................................................................... 180

Vincas Natkevčius — Lietuvos romanas laisvinasi iš socialistinio realizmo ................ 182
Kun. Ričardas Mikutavičius — Nežemiškas ir žemiškas (Pal. Jurgis Matulaitis) ...... 189
Edmundas Atkočiūnas — Efata, Tėvynės kviečiami, Agonija, Praeitis (eil.) ............... 200
Paulius Jurkus — Mūsų klasės vyturėlis ....................................................................... 202
Algimantas Kezys — "Dailė 90" — Subjektyvus dailininkų žvilgsnis į savo tikėjimą  209
Aleksandras Šidlauskas — Per kultūrą į žmogų (kultūros kongresas, dainų šventė) .. 217
Rimvydas Sliažas — Rytų Vokietijos ekonominė krizė ................................................. 224

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Žygas — Meilės eliksyras — pasigėrėtinas operos pastatymas ...................... 331
Aleksandras Krasnovas — Vakar ir rytoj ...................................................................... 233
Anatolijus Kairys — Pranas Naujokaitis — rašytojas ir literatūros kritikas ............... 234
Mūsų buityje ir tėvynėje .................................................................................................. 237

KNYGOS
Česlovas Grincevičius — Romualdo Pažerskio "Atlaidai Lietuvoje" .......................... 240
Edita Nazaraitė — "Kai saulė liepė" ............................................................................. 242
Marija Stankus-Saulaitė — Benellio "Apsiautalas" pagal Balį Sruogą ....................... 243
J. L. — Čekisto žvilgsnis į pokario Lietuvą .................................................................... 245
J. Liepinis — Gorbačiovas, Rusija, totalitarizmas vakarų Europos spaudoje .............. 245
I. Korsakaitė — Lietuvių išeivijos dailės apybraižos prospektas ................................. 247

Šis Aidų numeris iliustruotas dailininkų V. Vizgirdos, A. Tamošaičio (p. 180), Eugenijos Valiūnienės, Anastazijos Tamošaitienės, Albino Elskaus, Laimos Simanavichus, Jonės Kvietytės-Young, Pijaus Kijausko, Vidos Krištolaitytės Giedrės Žumbakienės, V. Igno kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 p. — V. Vizgirda: dr. Juozo Girniaus portretas (aliejus). V. Maželio nuotr. Viršelių 4 p. —V. Ignas: Suvalkija (lino raižinys).
•    Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Bivd., Brooklyn, N.Y. 11207.
•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • .Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 HighlandBlvd., Brooklyn, N.Y. 11207
•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija —■ administracijai Brooklyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University ofWisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Baton Rouge, LA) , A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of Šo. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.'), K. Trimakas (VVestchester, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), V. Volertas (Delran, N. J.).

Nr. 3, 1990
AIDAI" (ISSN 0002-208 X) (l SPS009-940) Cultural Magazine is published quarferly by Franciscan Fatliers, 361 Highland Blvcl., Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn. N.Y POSTMASTER: send address changes to AIDAI, 301 Highland Blvcl., Brooklyn. N.Y. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai