Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŠKOJI TARNYBA "AMERIKOS BALSE" PDF Spausdinti El. paštas
Kai tik Lietuva buvo Sovietų Sąjungos okupuota ir ten įvesta griežta cenzūra informacijoms iš laisvojo pasaulio, susirūpinta ieškoti galimybių radijo bangomis ją pasiekti. Atsirado ir pavienių žmonių, kurie tuo reikalu kreipėsi į JAV vyriausybę, kaip, pvz., jūrų kapitonas P. Labanauskas, kurie iš pradžių gavo neigiamą atsakymą.

Amerikos lietuvių įvairioms politinėms, ideologinėms srovėms susijungus į Amerikos Lietuvių Tarybą, jos vadovybė, besirūpindama Lietuvos laisvinimu, pagal galimybes ėmė ieškoti būdų geriau informuoti pavergtos tautos žmones. Altas ir jo įsteigtas informacijos biuras LAIC kelis metus rūpinosi Amerikos Balse turėti lietuvių kalba transliacijas. Tuo reikalu delegacijos lankė valdžios įstaigas.

Laisvų informacijų perteikimas okupuoto krašto žmonėms už geležinės uždangos, o taip pat ir visam pasauliui — Azijai, Afrikai, Lotynų Amerikai — kaskart vis labiau rūpėjo ir JAV vyriausybei. Tuo tikslu ji įsteigė Amerikos Balsą, o 1951 m. vasario 16 d. per Amerikos Balsą buvo pradėtos transliacijos ir Lietuvos žmonėms. Jas pradedant, Valstybės sekretoriaus pavaduotojas visuomenės reikalams Edward W. Barrett pareiškė: "Man yra ypač malonu dalyvauti atidaryme lietuvių kalbos transliacijų Amerikos Balse šią vasario 16 dieną, kai lietuviai ir daugelis jų draugų visur mini Lietuvos nepriklausomybės šventę. JAV žmonės ir vyriausybė šiomis transliacijomis sieks painformuoti apie tą nuoširdų susiinteresavimą ir susirūpinimą, kurį jie jaučia Lietuvos žmonių gerovei".

Apie lietuviškos tarnybos pradžią Amerikos Balse ilgametis Alto pirmininkas L. Šimutis savo knygoje Amerikos Lietuvių Taryba rašė: "1951 m. netekta stipraus Alto bendradarbio ir LAIC vedėjo dr. Kosto Jurgėlos, gavusio Voice of America lietuviško skyriaus vedėjo pareigas. Su juo nenoriai atsisveikinta, tačiau džiugu, kad Lietuvių sekcija Amerikos Balse bus gerose, patikimose ir kvalifikuotose rankose".

Pirmosios (1951.11.16) Amerikos Balso lietuvių kalba programos parengėjai: iš kairės jūrų kap. Povilas Labanauskas, pulk. Kazys Grinius ir dr. Vytautas Dambrava.

Pirmąją lietuviška programą 1951 m. vasario 16 d. perduodant į Lietuvą, Povilas Žadeikis, Lietuvos atstovas Washingtone, taip kalbėjo į Lietuvos žmones:
 
"Ši pirmoji radijo ekskursija lietuviškai per Amerikos Balsą Lietuvos nepriklausomybės šventėje parodo, kiek laisvasis pasaulis teikia svarbos Lietuvos nepriklausomybei. Šio reikšmingo įvykio proga ne tik pačių lietuvių, bet ir jų gausių bičiulių užsienyje mintys yra nukreiptos į Jus, kurie esate likę tėvynėje ir nešiojate savo širdyse pastovų įsitikinimą, kad ateis laikas, kai Lietuva vėl bus laisva".

Tos mintys ir apskritai JAV valdžios dėmesys padėti lietuvių tautai merikos Balso transliacijomis nuolat stiprėjo. Dėmesys ypač tapo ryškus, minint Lietuvių tarnybos Amerikos Balse 30 metų sukaktį. Tai buvo 1981 m. gegužės 14 d. senato rūmuose.

Dr. Kostas Jurgėla, 23 metus vadovavęs lietuvių transliacijoms Amerikos Balse.

Prie garbės stalo buvo pakviesti sen. Charles Percy, Lietuvos atstovas su ponia, Valstybės sekretoriaus pavaduotojas J. Montgomery, Vliko pirm. dr. Kazys Bobelis, Alto pirm. dr. Kazys Šidlauskas, JAV prezidento patarėjas J. Burgess, Valstybės departamento atstovas P. Bridges, prel. Jonas Balkūnas, JAV tarptautinių informacijų direktorius J. Shirley. Invokaciją sukalbėjo prel. Jonas Balkūnas. Erdvi salė buvo pilna lietuvių ir Lietuvos bičiulių. Tarp jų ypač minėtini šie: senatoriai Hayakava (Californija), Sarbones (Maryland); Atstovų rūmų nariai — Clement Zablocki (Wisconsin), Millicent Fenwick (New Jersey), kongresmano John Ashbrook atstovas, Lietuvos, Latvijos, Estijos konsulai ir kt.

Kalbas pasakė Vliko bei Alto pirmininkai ir Valdas Adamkus, išreikšdami džiaugsmą, kad Amerikos Balso lietuvių kalba transliacijos palaiko gyvą laisvės idėją net 30 metų okupuotoje tautoje. O savo ir ypač gi Kongreso nusiteikimą Amerikos Balso lietuvių transliacijų atžvilgiu, savo kalboje išreiškė sen. Charles Percy.

Senatoriaus Percy vertinimas
"Malonu man būti čia su jumis bičiuliai, šiandien šiose taip svarbiose metinėse dėl kelių priežasčių. Pirma, tai duoda progą man susitikti su daugeliu nuostabių draugų. Antra, čia galiu patvirtinti savo ilgametį susidomėjimą ir susirūpinimą Amerikos lietuviais ir kitais Pabaltijo žmonėmis. Jūs, lietuviai, latviai ir estai, galite didžiuotis būdami tokie pozityvūs pabaltiečiai — Amerikos piliečiai. Jūs pelnėte didelę pagarbą šiame krašte.

"Trečia, man miela vėl išreikšti savo susirūpinimą Lietuvos žmonėmis, kuriems per tiek metų atimta galimybė būti tuo, kuo jie yra . . . Aš pats tiesiogiai pažįstu gyvenimo sunkumus Baltijos kraštuose Sovietų kontrolėje. Kai 1966 m. lankiausi Latvijoje ir atsisakiau aplankyti svetimųjų paskirtą vyriausybę, policija atėmė mano foto aparatą. Nusikaltimas buvo, kad aš fotografavau ilgą eilę žmonių prie krautuvės. Tai įvyko anksčiau, negu tapau senatoriumi. Mano domėjimasis Pabaltijo valstybėmis siekia tolimą praeitį.

"Ketvirta, buvimas šiandien čia leidžia pagerbti žmones, kurie Amerikos Balsą daro svarbiu JAV politikos įrankiu. Didžiuojuosi Amerikos Balso personalu ir šiandien reiškiu ypatingą pagarbą įvairių kalbų tarnybų darbuotojams, be kurių sugebėjimo ir talentų nebūtų Amerikos Balso. Leiskite man pasakyti Jums, kurie parašote, redaguojate, perduodate radijo programas, kad gerai žinau, kaip Jūs esate susikimšę, kaip turite ilgas darbo valandas ir gausų darbo krūvį. Žinau Jūsų pasišventimą Amerikos Balsui ir sveikinu Jus.

"Prieš kiek metų Amerikos Balsas buvo varginamas biurokratų bei diplomatų, kurie norėjo diktuoti, ką galima per radiją skelbti, ko ne. Aš kovojau, kad Amerikos Balso statutas būtų priimtas įstatymu. Kovą laimėjome, ir Jūs turite laisvę perteikti tiesą objektyviai ir suprantamai. Laimėjus tą kovą, padidėjo Amerikos Balso klausytojų skaičius ir pakilo pasitikėjimas".

Amerikos Balsas dabar
Amerikos Balsas išsivystė į didelę informacijos įstaigą. Jo metinis biudžetas siekia 141 milijoną dolerių. Programos transliuojamos 43 kalbomis.

Amerikos Balso Lietuvių tarnyboje dirba 9 žmonės. Jie parengia po tris programas kasdien. Jos Lietuvoje girdimos 6:15 vai. ryto ir 6 bei 8 vai. vakaro. Programose — naujausios pasaulio žinios, politiniai komentarai, informacija iš Amerikos gyvenimo. Beveik ketvirtadalis visų programų skiriamos etniniams reikalams, perteikiant žinias, pasikalbėjimus, reportažus. Duomenys rodo, kad Amerikos Balso savaitgalio programų klausosi apie 750,000 Lietuvos gyventojų. Turima žinių, kad svarbesni pranešimai Lietuvoje užrašomi į juosteles, kurios paskui eina per rankas. Amerikos Balso klausosi ne vien eiliniai gyventojai, bet ir aukštieji partijos pareigūnai — net ir saugumiečiai. Stalino laikais už klausymąsi buvo baudžiama kalėjimu ir net Sibiro tremtimi. Dabar galima klausytis, tik draudžiama viešai skelbti, ką girdėjai.

Lietuviškos laidos iš Washingtono per satelitą perduodamos įvairiomis trumpomis bangomis: 19.7,25.1,25.2, 25.3, 30.8. Jei labiau trukdoma viena banga, klausytojai gali pasukti į kitas. Amerikos Balsas nekursto sukilimų, tik rūpestingai perduoda objektyvią informaciją. Laiškai iš Lietuvos bei lankantieji Lietuva turistai liudija, kaip Amerikos Balso informacijos yra rūpestingai gaudomos.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai