Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JAV LB Kultūros Tarybos 1984 metų Radijo konkursai PDF Spausdinti El. paštas
Reportažo konkursas
Tema: laisva apie lietuvišką įvykį, organizaciją, asmenį. Laikas: neribotas, netrumpesnis kaip 15 minučių. Premijos: pirmoji — 200 doL, antroji — 100 dol. Gali dalyvauti visi radijo darbuotojai, bet kiekvienas tik su vienu raportažu.

Proginės programos konkursas
Tema: Lietuvos, lietuvių tautos ar lietuvio asmens istorinė ar kultūrinė proga. Laikas: neribotas, bet netrumpesnis kaip 25 minutės. Proginė programa turi būti transliuota per radiją tarp 1984 metų sausio 1 ir gruodžio 31. Gali dalyvauti visos JAV lietuvių radijo programos, bet tik su viena progine programa. Premijos: pirmoji — 500 dol., antroji — 200 dol. Premijų mecenatas — Lietuvių Fondas. Premijų Vertinimo Komisija bus paskelbta vėliau. Konkursui skirtas juostas arba kasetes siųsti adresu: Juozas Stempužis, 4249

Lambert Rd. Cleveland, Ohio 44121. Gavimo data: 1985 m. sausio 31 d.

1984 metų Lietuvių Bendruomenės Literatūros premija
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos, Kultūros tarybai pasiūlius, 1980 metais įsteigtoji 3000 dolerių LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS literatūros premija 1985 metais skiriama už lietuvių išeivijos grožinę kūrybą, išleistą 1984 metais, arba už bet kada parašytus rankraščius. Tebegalioja kitais metais skelbtos taisyklės.

Pirma. Premija skiriama, atsižvelgiant tik į svarstomojo kūrinio meninę vertę. Jei nebūtų gauta premijuotino lygio veikalo, vertinimo komisija pasiūlys Kultūros tarybai tris išeivijos rašytojus, premijuotinus už bendrąjį įnašą į grožinę lietuvių literatūrą. Vienam iš jų Kultūros taryba, susitarusi su vertinimo komisija,  skirtų  1984  metų premiją.

Antra. Premijai veikalus atsiųsti paskutinė data — 1984 m. gruodžio 31 diena.

Trečia. Premijai veikalai siunčiami Kultūros tarybos vicepirmininko adresu: Viktoras Mariūnas, 1994 Beverly Hills Dr., Richmond Hts., Ohio 44143, tel. (1-216) 481-4534.

Apie gautus rankraščius bus pranešta siuntėjams. Už paštuose užkliuvusias ar dingusias siuntas Kultūros taryba neatsako. Spaudinius siųsti tik paprasta siunta, nereikalaujančia gavėjo parašo.

Ketvirta. Rankraščių pakanka siųsti po vieną nuorašą, jei po daugiau — palengvintų komisijai darbą. Jie bus grąžinami. Knygų atsiunčiama po penkias. Pageidautina, kad rankraščiai būtų rašyti mašinėle, bet bus priimami ir lengvai išskaitomi renka rašyti kūriniai.

Penkta. Vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau.

Šešta. Prie siuntos pridedama autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono numeris.

Premiją laimėjusio rankraščio autorius galės tartis su Kultūros taryba dėl jo išleidimo.

Pastaba. 1985 m. premija bus skiriama už lituanistinės tematikos mokslo veikalą.

JAV LB Kultūros taryba
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai