Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Kralikauskas: ĄŽUOLAI PILIAKALNYJE. Devynių istorinių romanų gelmenys ir problemos. Išleido Tėviškės Žiburiai ir specialus komitetas. Aplankas ir viršelis Romo Viesulo. Torontas. 1984. 208 p.

Jurgis Gliaudą: KOVO KETVIRTOJI. Aplankas Pauliaus Jurkaus. Išleido savaitraštis Darbininkas. Išleidimą finansavo šie kunigai: Antanas Račkauskas (1000 dol.), prel. dr. Vincas Bartuška (500 dol.), Simonas Morkūnas (500 dol. ir Ignas Mikalauskas, O.F.M. (200 dol.). Brook-lynas. 1984. 238 p.

Jurgis Gliaudą: BALTOS VĖLIAVOS. Romanas. Nidos knygų leididinys Nr. 106. 176 p. Londonas. 1984.

Albinas Baranauskas: PILIAKALNIO ŠEŠĖLIS. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Viršelis Jonės Karužaitės. Chicaga. 1984. 214 p. Kaina 8 dol.

Jonas Gutauskas: TIK VIENAS ŠUOLIS. Eilėraščiai. Įvadą parašė Marija Stankus-Saulaitė. Viršelis ir teksto iliustracijos — Sesers Mercedes. Torontas. 1984. 90 p.

TELESFORAS VALIUS. Jo kūrinių monografija, kurią redagavo ir kūrybą išsamiai apibūdino Romas Viesulas. Įžangą parašė žymus meno kritikas Paul Du vai. Tekstas lietuvių ir anglų kalbomis. Spaudos darbą atliko Hugh Nichealson Ltd. Leidėja — Aldona Valiuvienė. Torontas. 1984. Veikalas tikrai reprezantacinis tiek formato, tiek popieriaus, tiek iliustracijų kokybės bei išdėstymo atžvilgiu. Pažymėtina taip pat, jog tai ir kritiškas leidinys, pilnai dokumentuotas faktais apie dailininką ir jo kūrybą. Kaina knygoje nepažymėta.

J. MULOKO ARCHITEKTŪRA. Redagavo kun. P. Celiešius. Medžiagą pateikė pats velionis, miręs 1983 m. Daug teksto ir iliustracijų apie šio architekto gyvenimą, kūrybą, šeimą. Spausdino saleziečių spaustuvė Romoje 1983 metais. Darbas atliktas gražiai. Nemaža spalvotų iliustracijų, kurios taip pat aiškios, tikslios, malonios. Didelis formatas. 132 p. Los Angeles, 1984.

Stasys Yla: M. K. ČIURLIONIS — KŪRĖJAS IR ŽMOGUS. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla. Aplankas ir meninė priežiūra Petro Aleksos. 468 p. Iliustruotas M. K. Čiurlionio kūrybos ir jo gyvenimo nuotraukomis. Tai veiklaus velionio pomirtinis veikalas, įrištas ir dailiai atspaustas. Kaina 18 dol.

PATIKSLINIMAS
Š. m. Aidų Nr. 4, p. 227 išspausdintas  eilėraštis   "Šukuosena"  yra Vlado Šlaito.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai