Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITERATŪRA PDF Spausdinti El. paštas

1946 m. Nobelio premija paskirta H. Hessei


1946 m. Nobelio literatūros premija buvo paskirta vokiečių rašytojui -Hermanui Hessei.
Toji žinia veik 70 metų amžiaus senelį pasiekė vienoje klinikoje netoli Šveicarijos. Jis yra sūnus iš Estijos kilusio misionieriaus, turėjęs Tū-bingene studijuoti teologiją, bet veikiai nutraukęs ryšius su savo šeimos pietistinėmis tradicijomis ir išėjęs pardavinėti Vokietijoj, paskiau Bazely knygų. Ten jis vėl susirado senuosius savo tėvo draugus ir parašė pirmuosius savo eilėraščius ir romanus „Peter Camenzind", ,,Po ratu" ir kt.f sudariusius jam vokiškai skaitančioj publikoj didelį pasisekimą.

 Paskum jis pasuko į Rytus ir į Indiją. Ten susidraugavo su visa eile žymiausių jų filosofų ir išleido originalų veikalą, pavadintą „Siddhar-ta". Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą vėl grįžo atgal į Šveicariją ir atsidėjęs rūpinosi savo tautiečių globa. Gavęs šveicarų pilietybę, pasitraukė į nedidutį Montagnolos kaimą prie Lugano ir atsidėjo kūrybos darbui.

Be Indijos, apkeliavo Italiją, Austriją ir Prancūziją, susidraugavo su T. Mannu, R. Roland'u. Ir. jis pats ir jo kūrybos vaizduojamas žmogus yra idealistai. Jo mėgstamiausi rašytojai — R. Roland'as, Balzakas, Dostojevskis, Tolstojus, Gorkis, iš šiauriečių — Selma Lagerloff. Jis mėgstamas ne tik savo tėvynėj, bet ir už jos ribų. Publika ypač brangina, be anksčiau    minėtosios    „Siddhartos", „Demianą", „Stepių vilką" ir vieną iš paskutinių „Das Glasperlenspiel".


Kam teko Stendhalio premija

Paryžiaus knygų leidėjas Robert Laffont įsteigė Stedhalio premiją 100.000 frankų vertės. Premija buvo pirmą kartą paskirta 26 metų filosofui Jeanui Dutourd už jo essay „Le complexe de Cėsar" ir Sorbonos un—to anglistui Renė Masson už pasakojimus iš vaikų gyvenimo.

Lotynų kvartalo premija

Vadinama  „Lotynų kvartalo" Paryžiuje literatūros premija buvo šiemet paskirta pirmą kartą ir atiteko rašytojui Louis True už romaną „Liūdni ir linksmi draugai".
Wilhelmo Raabės literatūros premiją Braunschweigo miestas paskyrė šiuo metu New Yorke gyvenančiam vokiečių rašytojui Fritzui von Unruh. Premija yra 10.000 RM. Kartu savivaldybė pasiuntė prašymą, kad rašytojas grįžtų į Vokietiją.

Literatūros paroda Paryžiuje

Ryšium su Paul Valėry 75 m. gimimo diena Paryžiuje buvo atidaryta didelė literatūros paroda. Ta proga Paryžiaus universitetas išstatė visus poeto rankraščius, kuriuos jis paskyrė Sorbonai.

Mirė ilgametis knygų leidėjas

Sulaukęs 78 metų, Regensburge mirė ilgametis knygų ir liturginių veikalų leidėjas Friedrichas Puste-tas. Dabar įsteigtai leidyklai vadovauja prof. G. Engelhardtas.

151.000 dol. už knygą

Visame pasaulyje išgarsėjęs antikvaras Dr. Rosenbachas už anglų kolonistų išleistą pirmąją Amerikoje knygą, vad. „Bay Psalm Book", sumokėjo 151.000 dolerių. Tai pati aukščiausioji kaina, kuri buvo sumokėta Amerikoje už kokią nors knygą, Tai yra- viena iš vienuolikos žinomojo Psalmyno egzempliorių, kurių keturi yra privačiose rankose.

Už lietuvių grafikų gražiai išleistą Vokietijoje medžio raižinių leidinį ,,40 Wood — cuts" su visais autorių autografais Amerikoj antikvaruos įvaryta 400 dolerių kaina.

Galima gauti iš Šveicarijos knygų

Šveicarų knygų leidykla Vita Nuo-va skelbia, kad jau galima priv. asmenims, gyvenantiems vakarinėse Vokietijos zonose, siųsti iš Šveicarijos knygų iki 5 kg. bruto svorio imtinai. Knygas reikia užsakyti šveicarų leidyklose arba knygynuose. Už jas turi užmokėti Šveicarijoj arba kitur užsieny gyvenantieji.

Mirė žymus amerikiečių rašytojas

Cornishe mirė žymus amerikiečių rašytojas Winstonas Churchillis, vienas iš gabiausių pereito amžiaus pabaigos ir šio pradžios romanistų. Mėgstamiausiais jo veikalais laikomi istorinis romanas „Richardas Carvelis", „Krizė" ir „Moderni Kronika".

Naujausias Pearl Buck romanas

Amerikiečių John Day Co leidykla išleido naujausią žinomosios amerikiečių rašytojos, Pearl Buck, už savo romanus „Geroji žemė", „Motina" ir kt gavusios Nobelio premiją, romaną, pavadintą „Moterų paviljonas". Ir šiame romane ji toliau nagrinėja kinų aukštesniųjų sluogsnių gyvenimą. Romano didvyrė Wu stengiasi duoti atsakymą į šį pagrindinį moters gyvenimo klausimą: ar gali šeimos gyvenimas visiškai patenkinti moterį, ar turi ji teisę vesti savarankišką gyvenimą?

„Dešimt įsakymų"

Paryžiuje Albin Michel leidykla išleido knygą, pavadintą „Les dit Com-mendements" („Dešimt įsakymų"). Joje yra įdėta 10 žymiausių pasaulinio garso rašytojų atsiliepimai apie karą būtent: Thomo Manno, Bruno Francko, Johno Erskine, R. West, Si-gridos Undsed, Franco YVerfeŲo, Andrės Maurais, Julės Romains'o, L-Bromfieldo, Hendricko W. van Lvono.
Atgaivinta Holderlino draugija

Tūbingene atgaivinta ir naujai pertvarkyta Holderlino draugija. Jos pirmininku išrinktas literatūros istorikas prof. Klukhonas, vicepirmininku — filosofas ir pasižymėjęs Holderlino tyrinėtojas Romano Guardini.

Estų veikalai prancūziškai

Jau išspausdinta prancūzų kalba 5 tomai estų literatūros klasiko Tamsaarės raštų, dar trys tomai baigiami spausdinti. Taip pat į prancūzų kalbą išverstas žymus ir A. Gailičio romanas „Tomas Niper-nadis". Ta proga kritika šiltai atsiliepė ir apie pavergtąją Estiją.

Pradeda veikti senosios knygų leidyklos


Leipcigas prieš karą buvo knygų ir spaudos tikras centras. Dabar gavo leidimą veikti visa eilė senųjų*8 žinomų knygų leidyklų, tarp jų P. Listo, Felixo Meinerio, Dietericho, Ernsto Wunderlicho ir Otto Beylsio.

Meinerio leidykla leis dvasinio mokslo leidinius, pirmoj eilėj „Filosofo biblioteką", Beylsio — duos daugiau moterims literatūros, Listo leidykla — pasaulinės literatūros šedevrų. Listo leidykla, kurios vienas skyrius atidarytas ir Miunchene, ruošiasi išleisti garsiąją Axelio Mun-thės „St. Michele knygą", veikalą apie Čaikovskio gyvenimą ir jo susirašinėjimus „Pasauliniai įvykiai tarnyboj", jaun. Stettinijaus veikalą apie paskolos — nuomos įstatymą ir kt.

Greifeno leidykla Rudolfstadte išleis visų Turgenevo raštų leidinį vokiečių kalba. Leidykloj surastas senasis leidimas, peržiūrėtas 1869 m. paties Turgenevo. Taip pat leidžiamas vokiečių kalba romano „Motina kovoja prieš Hitlerį" naujas leidimas. Minimoji knyga šio karo metu Anglijoje ir Amerikoje buvo sukėlusi, palyginti, didelį susidomėjimą. Ji vaizduoja autorės ir jos sūnaus advokato Hanso Litteno, nužudyto kone. stovykloje, kovą su diktatūra Vokietijoje.

Anglų pagalba knygomis vokiečiams

Londone įsteigta tam tikra draugija, kuri pasiskyrė sau uždaviniu teikti vokiečiams visokią dvasinę paramą. Tarp jos steigėjų yra Westminsterio arkivyskupas kard. Griffinas, Chiche-sterio vyskupas Dr. Beilis ir Oxfordo vieno koledžo vedėjas Dr. A. D. Lind-say. Draugija išleido į britus atsišaukimą, skatinantį padėti vokiečiams pinigais ir knygomis. Draugija tikisi surinkti 5.000 svarų sterlingų ir visoje eilėje Vak. Vokietijos žymesnių miestų įtaisyti bibliotekas, kad tuo būdu būtų galima veikiau įveikti „dvasios badą Vokietijoje".

Britų zonoj 1500 naujų leidinių

Pereitais metais britų zonoje iš viso 210 knygų leidyklų išleido 1. 474 naujus laidinius, jų tiražas siekė 14,6 mil. egzempliorių. Nuo šių metų vasario ld. ten yra panaikintas. įsakymas, kuriuo buvo reikalaujama visas knygas, brošiūras pjeses prieš spausdinimą įteikti patikrinti karinei valdžiai.

Vėl eina „Hochland" ir „Stimmen der Zeit" Nacių sulikviduotl žymūs vokiečių katalikų žurnalai „Hochland" ir „Stimmen der Zeit" vėl leidžiami. Pastarasis žurnalas, leidžiamas jėzuitų, eina jau 72 metus.

Herderio leidykla Freiburge

yra visame pasauly išgarsėjus katalikiškos minties leidiniais. Pradėjusi plačiu mastu po karo savo veiklą, leidykla taip pat kas mėnuo leidžia išsamią apžvalgą iš viso krikščioniškojo pasaulio.

Nauji vokiečių emigrantų literatūros leidimai

Amerikoje pasirodė naujas Bruno Franko romanas „Magas", nauja Foichtwangerio novelė „A m e-rikos pasiuntiny s", skirta Benjamino Franklino garbei, Pacific Press Los Angeles mieste išleido paties autoriaus parinktus paskutinius Franco Werfelio eilėraščius. Paryžiuje Bateau Ivre leidykla išleido Bodo Uhsės romaną „Leitenantas Bertramas", Raison d'Etre leidykla ruošia vokiečių novelių1" antologiją prancūzų kalba. Joj bus T. Manno, A. Nermanno ir kt. novelės. Paskutinj Thomo Manno romaną „Daktaras Faustas" leidžia prancūzų kalba garsioji Aedin Michel leidykla Paryžiuje.

Už poeziją gavo žymiausią premiją

Tai žymiausia Amerikos šių dienų lyrikė Edna St. Vincent Milay už baladę „Harp Weaver" ir kitus kūrinius gavusi žymiausią Amerikoje vad. Pulitzerio premiją.

Jai poezija trykšta kaip iš šaltinio, o jos vyras, kuris drauge eina sekretoriaus pareigas, yra mieliausias jos kūrybos padėjėjas. Išaugusi iš į poetus pasinešusios šeimos ji veikiai tampa aistringa moterų teisių gynėja. Jos vyras, žymus biznierius, po vedybų atsisako biznio ir drauge su žmona iš visos širdies atsideda literatūriniam darbui. Gyvena tyliai, užsidarę, tarp žydinčių medžių, su rilkišku pamėgimu eina abu drauge vienišais keliais pasivaikščioti, o vakarienės sėda su fraku ir vakarine suknele, tuo būdu taip pat parodydami vad. „Splendid isolation" pavyzdį.
Dabar jos lyrikos rinkinys netrukus pasirodys vokiečių, ir prancūzų kalbomis. Joj pirmoje vietoje dedama baladė apie mirusiąją „Arfos audėją".

Ką verčiasi Sovietai?

Sovietai — su pritaikintais komentarais — leidžia taip pat kai kuriuos parinktus užsieninius autorius. Ofieral duomenimis nuo 1918 iki 1945 m. buvo išleisti 167 milijonai užsieninių autorių knygų, iš jų 64 mil. teko anglų ir amerikiečių grožinės literatūros autoriams, 47 mil. — prancūzų ir 27 mil. — vokiečių. Viktor Hugo veikalai išleisti 41 kalba 4,1 mil. egz., Maupassant'o 3,9 mil., Dickenso 2,2 mil. ir Shakespeare'o 1,6 mil., J. Londono 10 mil., Upton Sinklairo ir H. G. Wellso po 3 mil. Gohtės kūrinių išleisti 482.000 egz., Schillerio — 525.000, Heinės — 1 mil., o Gorkio veikalai išversti į 62 kalbas ir paskleisti 42 mil. egzempliorių tiražu.

Rašytojo Skujenieko sukaktis

Latvių rašytojui ir žurnalistui Emi-liui Skujeniekui suėjo 25 metų darbo sukaktis. Šiuo metu jis baigia naują romaną „Tikrumoje", o tremtyje išleido tris veikalus.


Prancūzų literatūros premijos
Pernykštę Concourt literatūros premiją laimėjo kritikas Jean Jaąue Gautier už kūrinį „Skirtingo įvykio istorija", Renaudot premiją — aviatorius Julės Roy už veikalą „Laimingas Slėnis", Feminos premiją — radio reporteris Michael Robida už „Ilgos kantrybės laiką".

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai