Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS PDF Spausdinti El. paštas
I
Prieš Pasaulio lietuvių katalikų kongresą, rugpjūčio 29 d. Toronte, vyko JAV Lietuvių Kunigų Vienybės metinis seimas Royal York viešbučio patalpose.

Koncelebracinių mišių metu vysk. Vincentas Brizgys pamoksle ryškino lietuvio kunigo darbo vaizdą praeityje ir dabartyje.

Seimą pradėjo kun. Albertas Kontautas, JAV Kunigų Vienybės centro valdybos pirmininkas. Seimo pirmininkais pakviesti kun. dr. Juozas Grabys ir kun. Jonas Pakalniškis, sekretorium — kun. dr. Valdemaras Cukuras, rezoliucijų komisijon — kun. dr. Pranas Gaida, kun. Viktoras Dabušis ir kun. Vytautas Pikturna.

Centro valdybos pirmininkas ir iždininkas pranešimus paruošė raštu ir išdalino dalyviam, kurių buvo 33. Iš pranešėjų sužinota, kad Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikų leidimas
anglų kalba (atskirais numeriais) kainavo daugiau kaip 100,000 dol. Kronikos pasauly išgarsino Lietuvos kančias ir lietuvių tautos troškimus. Centro valdyba siūlė LKB Kronikų tolimesnį leidimą perleisti Lietuvių Religinei Šalpai. Seimas siūlymą parėmė. Padėkota kun. Kazimierui Pugevičiui už jo didelį įnašą Kronikas verčiant į anglų kalbą ir pasirūpinant technišku knygučių išleidimu. Išreikšta padėka leidimo mecenatams — organizacijoms ir pavieniams asmenims. Iš iždininko pranešimo paaiškėjo, kad Kronikų leidimui lietuviai kunigai sudėjo daugiau kaip 70,000 dol.

Pasidžiaugta šv. Kazimiero sukaktuvinių metų renginių komiteto darbais.

Kun. Gediminas Kijauskas, S. J., liturginės komisijos pirmininkas, seimo dalyviam išdalino eilę jo paruoštų liturginių apeigų brošiūrų.

Prel. Vytautas Balčiūnas parengė, išspausdino ir lietuviam kunigam išsiuntinėjo Advento, Gavėnios ir Velykų laikotarpių kasdieninių mišių tekstus.

Kun. Vytautas Zakaras, ilgai buvęs Kunigų Vienybės centro valdybos nariu, įstojęs į pranciškonų vienuoliją, liturginiams leidiniams spausdinti paaukojo 40,000 dol. Seimo nariai išreiškė jam padėką.

Pirmininkas pranešė, kad šiuo metu spaudai rengiamas "Didžiosios Savaitės mišiolėlis', ir kun. Vytauto Pikturnos parašyti pamokslai.

Dr. Petras Kaladė, vadovaująs Mėlynosios Armijos lietuvių sąjūdžiui, per centro valdybą siūlė Marijos statulą, kurią pašventino popiežius Pijus XII, pasiųsti į Pietų Amerikos lietuvių parapijas. Ši statula buvo vežama po visas lietuvių parapijas JAV, Kanadoj ir Europoj.

Pranešta, kad iš Romos gautas šv. Kazimiero sukaktuvinių iškilmių, vykusių Romoje, videotape. Pagaminimas kainavo 10,000 dol. Juostos nuorašą galima gauti pas ižd. kun. dr. Zenoną Smilgą.
Lietuvių Kunigų Šalpos Draugijos reikalais kalbėjo tos draugijos uždininkas kun. Jonas Pakalniškis. Draugijos ižde šiuo metu yra 30,000 dol.

Seimas perrinko Kunigų Vienybės centro valdybą. Iždininko pareigas iš kun. V. Dabušio perėmė kun. dr. Z. Smilga. Šiuo metu Kunigų Vienybės centro valdybos sudėtis: pirm. — Albertas Kontautas, vicepirmininkai — kun. Juozas Matutis, kun. Kazimieras Pugevičius, kun. Jonas Rikteraitis, kun. Paskalis Sabas, sekr. — kun. dr. Valdemaras Cukuras, iždininkas — kun. dr. Zenonas Smilga. Kandidatai į valdybą: kun. Rapolas Krasauskas ir kun. Alfonsas Petraitis. Revizijos komisijon išrinkti kun. dr. Juozas Grabys, kun. dr. Matas Čyvas ir kun. Justinas Steponaitis.

Seimas baigtas bendra vakariene.

II
Laisvojo pasaulio lietuvių kunigų suvažiavimas vyko rugpjūčio 30. Dalyvavo atstovai iš Brazilijos, Urugvajaus, Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Anglijos, Kanados ir JAV — iš viso 46 asmenys. Dalyvavo trys vyskupai : V. Brizgys, A. Deksnys ir P. Baltakis.

Valdybos pirm. kun. A. Kontautas pakvietė vysk. A. Deksnį sukalbėti maldą. Į prezidiumą pakviesti: pirmininkauti kun. A. Simanavičius, OFM, iš Toronto, ir kun. J. Petrošius iš Paryžiaus, sekretoriauti kun. dr. V. Cukuras ir kun. J. Staškus. Rezoliucijų komisijon pakviesti kun. dr. P. Gaida, kun. V. Dabušis ir kun. V. Pikturna.

Suvažiavimą sveikino vysk. A. Ambrosic Toronto kardinolo ir savo vardu. Buvo perduoti žodiniai sveikinimai iš pavergtos Lietuvos vyskupų A. Pavilonio ir A. Vaičiaus. Sulaukta sveikinimų raštu iš įvairių pasaulio kraštų.

Suvažiavimo dėmesys visų pirma buvo skirtas dabartinės lietuvių išeivijos sielovadai. Vysk. P. Brizgys kalbėjo apie Šiaurės ir Pietų Ameriką bei Australiją, o vysk. A. Deksnys apžvelgė Vakarų Europos lietuvių sielovados darbus. Abu vyskupai džiaugėsi, kad šiuo metu pasaulyje išsisklaidę lietuviai pakankamai aptarnaujami. Kyla rūpestis dėl af rities.

Atskirus pranešimus pabarė JAV Kunigų Vienybės pirmininkas kun. A. Kontautas, apie Kanadą — kun. A. Simanavičius, OFM, apie Uragvajų — kun. J. Giedrys. Iš kitų kraštų gauti pranešimai raštu.

Apie Škotijos lietuvius raštu painformavo kun. Andrušis (McAndrevv). Anglijos lietuvių religinį gyvenimą raštu apžvelgė kun. J. Sakevičius. Apie lietuvius Lenkijoj kalbėjo kun. P. Gaida. Jį papildė kun. dr. V. Rimšelis, kuris ateinančios gavėnios metu Suvalkų trikampio lietuviam vadovaus gavėnios rekolekcijoms. Pranešė, kad tarp Seinų ir Punsko bus statoma bažnyčia lietuviams. Reikalinga pagalba, nes plytas galės pirkti tik už dolerius.

Apgailestauta pasyvi Chicagos lietuvių kunigų laikysena ir jų nedalyvavimas Kunigų Vienybės veikloje.

Stipresnės pagalbos reikalinga P. Amerika. Žymiai geresnė padėtis Australijoje.

Po trumpos pertraukos vyko pranešimai iš lietuvių vienuolijų veiklos.

Apie jėzuitų vienuoliją kalbėjo lietuvių jėzuitų provinciolas kun. A. Saulaitis, SJ, Apie marijonus — provinciolas kun. V. Rimšelis, o apie pranciškonus — provinciolas kun. A. Simanavičius. Jų vienuolijų darbai platūs, bet ir rūpesčiai dideli. Daug jėgų pareikalauja spaudos, švietimo, sielovados ir administracijos darbai, o jėgos mažėja, prieauglis labai menkas.

Kun. S. Šileika, Šv. Kazimiero parapijos klebonas Montrealyje, pranešė apie lietuvių saleziečių darbus.

Naujas dalykas — lietuvių kunigų suvažiavime gausiai dalyvavo seselės vienuolės. Apie Nukryžiuotojo Jėzaus seserų vienuoliją kalbėjo vyriausia jos vadovė sesuo Maria Ruth iš Brocktono. Apie Šv. Kazimiero seseris — vyriausia vadovė M. Joanella Fayert, apie Šv. Pranciškaus seseris — Felicija Jociūtė iš Pittsburgho, apie Marijos Nekalto Prasidėjimo seseris — provinciolė sesuo Paulė Savickaitė.

Iš jų visų pranešimų ryškėjo mažėjantis seselių skaičius, rūpestis vyresnio amžiaus seserų globa. Bet jų veikla tabėra žymi parapijose, mokyklose, stovyklose, ligoninėse, prieglaudose, vaikų darželiuose.

Po pietų pertraukos svarstytas pašaukimų klausimas. Pirmasis kalbėjo kun. Algimantas Bartkus, Šv. Kazimiero kolegijos Romoje prorektorius. Remdamasis žymių dvasiškių pareiškimais, iškėlė pašaukimų stokos priežastis. Pagrindinė jų esanti dabartinė tikėjimo krizė. Šeimose nesidomima dvasiniais reikalais.

Tuo pačiu klausimu kalbėjo seselė Ona Mikailaitė. Parapijose reikalinga speciali pašaukimų ugdymo programa, iškelianti pašaukimų reikšmę, apeliuojanti į jaunimą ir šeimas.

Liturginiais klausimais išsireiškė kun. J. Staškus ir kun. G. Kijauskas, S J. Kanados Lietuvių Kunigų Vienybės valdyba paruošė specialų leidinį, į kurį sutelkė reikalingiausias maldas bei apeigas.

Spaudos reikalu kalbėjo kun. dr. P. Gaida. Priminė, kad yra 36 periodiniai leidiniai lietuvių kalba. Dvidešimt jų yra katalikiškos pasaulėžiūros. Kun. P. Gaidos teigimu dabar esanti teologinė, apologetinė, moralinė, kalbinė ir egzistencinė kryžkelė. Kol bus skaitytojų, lietuviška spauda išsilaikys. Ji ne komercinė, o idėjinė. Vis atsiranda ją paremiančių asmenų. Spaudos klausimais dar pasisakė kun.

J. Vaišnys, SJ, ir kun. V. Rimšelis, MIC.

Pagalbos Lietuvai reikalus apibūdino Gintė Damušytė. Ji informavo apie Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos komiteto darbus ir tos įstaigos teikiamą pagalbą Lietuvos tikintiesiems. G. Damušytė taip pat kalbėjo apie būdus teikti pagalbą Lietuvai, t.y. apeliuoti į pasaulio sąžinę, rasti įtakingų draugų, remti pavergtą tautą moraliai ir materialiai, ugdyti sąmoningus vadus lietuvių visuomenei. Įvairių kongresų metu rengiamos parodos, vaizduojančios dabartinę Lietuvos okupaciją bei priespaudą, laimi naujų draugų. Palaikomi santykiai su vyskupijų taikos ir teisingumo komisijų nariais. Jie siunčia raštus į Maskvą ir informuoja amerikiečius. Bendradarbiaujama su Amnesty International organizacija.

Ši diena baigta koncelebracinėmis mišiomis Prisikėlimo parapijos bažnyčioje Toronte. Koncelebravo 3 vyskupai ir 40 kunigų. Pamokslą pasakė vysk. A. Deksnys. Giedojo jungtinis šv. Kazimiero sukakties kongreso choras, vadovaujamas V. Verikaičio.

Vakarienės metu, kurią parūpino Kanados Lietuvių Kunigų Vienybė, kun. V. Dabušis perskaitė prel. Jono Balkūno paruoštą paskaitą, apžvelgiančią Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės 75 metų veiklą. Taip buvo atžymėta Kunigų Vienybės veiklos deimantinė sukaktis.

Trečią dieną, rugpjūčio 31, lietuviai kunigai susirinko į Anapilį, Mississaugoje, netoli Toronto. Čia diena pradėta koncelebracinėmis mišiomis.

Posėdžio pradžioje išklausyta vysk. Pauliaus Baltakio kalba. Naujasis vyskupas išdėstė savo numatytų darbų planą.

Kalbėta apie Šv. Kazimiero lietuvių kolegiją Romoje.

Baigiant suvažiavimą, priimta eilė nutarimų, kuriuos perskaitė kun. V. Pikturna. Nutarta padėkoti Šv. Tėvui už jo nepaprastą palankumą, rodomą lietuviam; už jo iniciatyvą ir pastangas iškilmingai atšvęsti šv. Kazimiero sukaktį kovo 4 Romoje. Taip pat padėkoti už popiežiaus lietuviškai aukotas mišias ir pasakytą pamokslą per Vatikano radiją rugpjūčio 25. Taip pat nutarta atskiru raštu padėkoti už Tėv. Pauliaus Baltakio, OFM, paskyrimą vyskupu lietuvių reikalam už Lietuvos ribų.

Pritarta inž. A. Astravo siūlymui per pamaldas sekmadieniais skaityti ištraukas iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikų.

Suvažiavimas baigtas kun. J. Staškaus surengtomis vaišėmis Anapilyje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai