Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
V. Daugirdaitė - Sruogienė — Kaip po Rusiją išblaškyti lietuviai pasitiko Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą .................................................................................................................................................. 1
Antanas Rubšys — Senasis Testamentas ir žmogaus išmintis nerime ir kančioje ................................. 5
Pranas Visvydas — Eilėraščiai ............................................................................................................... 20
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose. Brandas .................................................... 22
Antanas Maceina — Gimtoji kalba liturgijoje ........................................................................................ 30
A. Plukas — JAV lietuvių 1984 metų veiklos apžvalga ......................................................................... 39

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Jonas Kokštas — Ivanas Turgenevas .................................................................................................... 55
Mūsų buityje ............................................................................................................................................. 58
L. A. — Dail. Jadvyga Paukštienė ir jos kūryba .................................................................................... 59
Jadvyga Paukštienė — Maloniausios valandos buvo prie molberto ..................................................... 59
Saulius Pašilis — Jaroslavas Seifertas — Nobelio premijos laureatas ................................................ 61
Spect. — Amerikos televizijos žvilgsnis į religiją Sovietų Sąjungoje .................................................... 62

KNYGOS
Vytautas A. Jonynas — Leono Lėto poetinis debiutas .......................................................................... 63
Vincentas Liulevičius — Kitokios Lietuvos ilgesys (Bronys Raila) ..................................................... 66
J. Gliauda — Memorialinis leidinys "Petras Karuža" .......................................................................... 70
Skaitytojų pastabos: Aleksandras Mauragis — Kas yra pagunda? ..................................................... 71

Šis Aidų numeris iliustruotas Jadvygos Paukštienės tapybos ir grafikos darbų nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Veidai (aliejus). Viršelių 4 p. — Šv. Kazimieras (piešinys).

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubikas (Memmingen), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chicago), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

JANUARY — FEBRUARY, 1985

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brookl vn, Nevv York 11207 ♦ Subscription $20.00 single copy $3.30. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y  Publication No. (USPS 009-940): (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai