Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Australijos   Lietuvių   dienos, rengiamos jau tryliktą kartą, 1984 m. gruodžio 26 — 1985 m. sausio 1 įvyko Canberros mieste, suteikdamos apie 1000 dalyvių iš visos valstybės. Atvažiavo svečių ir iš JAV bei Kanados. Programa apėmė meno ir tautodailės parodą, dainų šventę, šokių šventę, Australijos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimą, pamaldas ir t.t. Rengimo komitetui vadovavo V. Martišius.

—    JAV prezidentas Ronald Reagan išleido proklamacinį raštą, skelbiantį Vasario 16-ąją Lietuvos nepriklausomybės diena. Raštas yra aiškus ir be vingių. Prezidentas rašo: "Americans are united in an enduring belief in the right of peoples to live in freedom. The United States has refused to recognize the forcible incorporation of Lithuania into the Soviet Union. We must be vigilant in the protection of this ideal because we know that as long as freedom is denied to others, it is not truly secure here. We make this anniversary of Lithuanian Independence with a renewed hope that the blessings of liberty will be restored to Lithuania". Ši proklamacija paskelbta, prašant JAV Kongresui. Panašiai išsireiškė ir Valstybės sekretorius George P. Shultz sveikinimo laiške, rašytame Lietuvos  atstovui  St.  Bačkiui.  Atstovų Rūmuose Vasario 16-oji paminėta vasario 19 d., vadovaujant kongresmanui Frank Annunzio iš Chicagos.

—    Poetui Alfonsui Nykai Niliūnui vasario 12 d. paskirta JAV LB 1984 metų literatūros 3000 dol. premija už poezijos rinkinį rankraštyje "Žiemos teologija". Vertinimo komisija: dr. Violeta Kelertienė, Dalia Bylaitienė, dr. Aušra Liulevičienė, Alfonsas Markelis ir dr. Bronius Vaškelis.

Julijai Švabaitei sausio 20 d. paskirta Draugo romano 2000 dol. premija už romaną rankraštyje "Stikliniai ramentai". Vertinimo komisiją sudarė kun. Andrius Naudžiūnas, Adolfas Markelis, Dalia Kučėnienė ir Aušra Liulevičienė. Konkurso mecenatas — Juozas Kaributas.

—    Vytautui Kašubai paskirta JAV LB Kultūros tarybos 1000 dol. dailės premija.

—    Vysk. Paulius Baltakis vasario 20 d. išskrido į Australiją. Ten visose didesnėse lietuvių kolonijose vadovaus gavėnios rekolekcijoms. Taip pat aplankys ir Naujosios Zelandijos lietuvius. Grįš balandžio 15 d. Vyskupas gyvena pranciškonų vienuolyne Brooklyne.

—    Penktasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas šiais metais įvyks Padėkos dienos savaitgalį Jaunimo centro patalpose Chicagoje. Organizaciniam komitetui vadovauja Ramojus Vaitys (1890 Stockton Drive, Northfield,IL 60093), Mokslinės programos komitetui — dr. Jonas Bilėnas (75 Beaumont Drive, Huntington, NY 11747).

—    Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos XIII suvažiavimas bus gruodžio 26 - 30 d. Los Angeles, Californijoje. Paskaitos vyks Ambassador viešbutyje, kita programos dalis — Šv. Kazimiero lietuvių parapijos patalpose. Rengimo komiteto pirmininkas: Jonas Motiejūnas (2612 Aberdeen Ave., Los Angeles, CA 90027).

—    Į Lietuvių Rašytojų Draugiją, narių slaptu balsavimu, šiais metais priimti nauji nariai: Antanas Gailiu-, šis, Leonas Lėtas, Jonas Minelga, Antanas Skirka, Juozas Toliušis, Rūta Klevą Vidžiūnienė, Bronius Žalys.

—    Miuncheno operos solistės Li-lijos Šukytės koncertus Lietuvių Fondas surengė Marijos aukštesniosios mokyklos salėje Chicagoje (vasario 3 d.) ir Detroito apylinkės lietuviams Crestwood auditorijoje Dearborn Hts (vasario 24 d.). Akomponavo Raminta Lampsatytė - Kollars.

—    Regina Žymantaitė - Peters vasario 24 d. savaitraščio Dirvos 70 metų jubiliejiniame koncerte Jaunimo centre Chicagoje atliko lietuvių kompozitorių dainų ir kitataučių kompozitorių operų programą.

—    Manigirdas Motekaitis atliko fortepijono rečitalį sausio 20 d. Jaunimo centre Chicagoje.

—    Aleksis Rannitas, meno istorikas ir kritikas, sausio 5 d. mirė New Haven, Conn. Jis buvo gimęs Estijoje. Į Lietuvą atvyko 1940 m., išmoko lietuviškai ir savo raštais reiškėsi mūsų kultūriniame gyvenime.

—    Kun. Ladas Budreckas, kompozitorius, dirigentas, bažnytinės muzikos žinovas, vasario 1 d. mirė Providence, R.I.

—    Kun. dr. Juozas Prunskis ateitininkams užrašė 10,000 dol. Iš tos sumos gaunamos palūkanos bus naudojamos jaunimo konkursinėms premijoms, ir tuo bus skatinama kurti. Kun. dr. Juozas Prunskis Aidų keturiasdešimtmečio proga 1000 dol. paaukojo ir šiam žurnalui paremti. Leidėjai-pranciškonai jam už tai nuoširdžiai dėkoja.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai