Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MEMORIALINIS LEIDINYS "PETRAS KARUŽA" PDF Spausdinti El. paštas
Gyvenimo tikrovės sausroje netikėtai pražysta romantiški jaunatviškos bičiulystės žiedai. Elegišku liūdesiu, sudėtingu dingusio laikmečio aromatu dvelkia atsiminimas, senos perspektyvos atgijimas, gajus vėl gyvenimas katafalko šešėlyje.

Toks patetiškų alegorijos ir metaforų žiupsnis išgyvenamas skaitytojo, kuris su dėmesiu prieš pusšimtį metų mirusiam poetui, įžengia į poeto epochą, sklaidydamas stambią, estetiškai apipavydalintą memorialinę knygą Petras Karuža.

Šią knygą suredagavo mirusio 1933 metais poeto draugai, mūsų šiuolaikinės literatūros obeliskai Antanas Vaičiulaitis ir Bernardas Brazdžionis. Knygą išleido Petro Karužos brolis Kazys ir jo šeima. Su tipografinio meno blizgesiu memorialinį leidinį atspaude Draugo spaustuvė Chicagoje. Viršelis imponuoja kapo paminklo lakonizmu. Tai įspūdingas memorialinis tomas, užgriebęs kelias aktualybių pozicijas.

Petras Karuža (1932 metų nuotrauka)

Gausi medžiaga atkuria prieš pusšimtį klestėjusio visuomeninio, politinio ir kultūrinio gyvenimo specifiką. Dar labiau atkurti nubėgusį laiką talkina daugybė personalinių ir landšaftinių nuotraukų paroda.

Į poeto kūrybinio pasaulio visumą įveda ištisai paskelbtas jo pomirtinio eilėraščių rinkinio "Giesmės apie daiktus ir žmones" tekstas.

408 puslapiai rūpestingai, nuosekliai, gyvai, — tekstą sodrinant iliustracijomis, — teikia kalną duomenų apie jauną mirusį poetą, ano meto poezijos temų ir formos novatorių. Apie kūrybinės Petro Karužos iniciatyvos prigimtį byloja prieš pusšimtį metų parašytais nekrologais Antanas Vaičiulaitis, Bernardas Brazdžionis, Juozas Keliuotis, Matas Jurkynas, Alfonsas Tyruolis, Antanas Miškinis...

Petras Karuža atkuriamas plačiame vėlesniųjų atsiminimų pluošte: A. Tyruolis, dr. Grigas Valančius, Petras Kasiulaitis, Pranas Naujokaitis, Pijus Ragažinskas, B. Brazdžionis, Petronėlė Orintaitė . . .

Poeto brolis Kazys 100 puslapių atsiminimų apimty dėsto šeimos istoriją, plačiai pavaizduodamas etnografinę ir demografinę buitį — tą pilką kasdienybę, iš kurios gaivališkai ir
ikariškai kilo ano meto modernios katalikiškos poezijos naujovininkas.

Pomirtinis 1933 metų "Sakalo" laidos eilių rinkinys savaime prigesino Karužos poezijos modus vivendi pagrindų analizę. Tada "Giesmės apie daiktus ir žmones" atrodė tam tikros, labai trumpos epochos laidotuvės, po kurios, nesustojęs žydėti gyvenimas nešė naujų žiedų ir naujų vaisių. Dabar gi, pusšimčio metų perspektyvoje, kada užgęsta socialinio gyvenimo anachronizmai, iškyla kas esminga. Dabar matyti, kad jauno poeto kūrybiniai motyvai buvo nuostabiai preziciškai dovanoti bendram poetiniam pasauliui — priprasti ir turtėti jo palikimu. Jam jau mirus, jo motyvai dažnai buvo kartojami — kitoj formoj, kitame apšvietime. Esmėje Petras Karuža nebuvo miręs. Laisvosios Lietuvos poetikoje jo tonai: lyrizmas, elegija ir jos priešprieša šypsena, liko kaip paminklai, kaip iškeltos vėliavos.

Suprantama, būtų bergždžias smalsumas dabar spėlioti, kur link nužengtų poetas, intelektualiai bręsdamas metų grandinėje? Tai tiktai pastanga ir klausimas ties kiekvieno jauno kūrėjo kapais. Poetas davė tiek, kiek jis buvo pajėgus duoti. Reikia pripažinti, kad seni nekrologai ir naujieji atsiminimai maždaug tiksliai nustatė poeto talento vystymosi prognozę. Tai Petro Karužos novato-rizmo palikimas ir jo išlikimas modernioje poezijoje.

Žavėdamasis jaunatve, 1929 metų eilėse "Jaunatvės viešnia" (psl. 87), poetas anakreoniškai sušunka:

Kol dega žibintai — tekrinta mums gėlės,
Trimitai nokturnus tegros. —
Praeis kaip keleivis ar sutemų vėlės
Jaunatvės viešnia vakaruos.


Bičiuliškos ištikimybės dvelksmėj velionio poeto draugai neleido užgesti žibintams Petro Karužos memorialinėje puotoje.

Į jo atminimui skirtą knygą įėjo visos jo plačios ir taipgi trumpos veiklos sritys: poezija, jaunatviškos beletristikos bandymai, kritinės apybraižos, recenzijos. Knygos leidėjo nuopelnas, kad tai surinko.

Dėl daugybės asmenų, kurie minimi knygoje, tiktų įvesti indeksą. Pastebėtos klaidos rūpestingai atitaisytos specialiame priedelyje. Atitaisytinas netikslumas (psl. 255): L.E. t. XI apie Petrą Karužą rašė ne B. Babrauskas, bet Bernardas Brazdžionis.

PETRAS KARUŽA. Redagavo Antanas Vaičiulaitis ir Bernardas Brazdžionis. Išleido Kazys Karuža 1984 Chicagoje. 1000 egz. Kaina 15 dol.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai