Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vyt. Alantas: GELMIŲ BALSAI. "Dirvos" konkurse premijuotos novelės. Aplankas Danguolės Seputytės - Jurgutienės. Leidinio mecenatas — Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. Išleido Vilties Draugijos leidykla (6116 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44103). 1984. 236 p. Kaina 10 dol.

Antanas Paškus: ASMUO IR LAISVĖ. (Mūsų dabarties šviesoje, Nr. 2). Išleido ATEITIS (2534 W. 40th St., Chicago, ILL.). 1984. Kaina 5 dol.

Vytautas Rimkus: LIETUVIŲ SUKILIMAS VILNIUJE 1981 m. Iš asmeniškų prisiminimų ir išgyvenimų. Viršelis ir iliustracijos E. Matuko. Išleido NIDA (2 Ladbroke Gardens, London, Wll 2PT, England). 1984. 94 p. Kaina 3 sv. Kietais viršeliais — 4 sv.

RELIGINIS PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS. Kongreso organizacinio komiteto leidinys. Programa: paskaitų santraukos, sveikinimai, rengėjų ir žymiųjų svečių nuotraukos ir t.t. Nuotraukos Vytauto Maco. Torontas. 1984. 60 p.

Algirdas Gustaitis: TIKROJI LIETUVA. 79 žemėlapiai ir 172 iliustracijos. Išleido Lietuvos šaulių sąjunga tremtyje. Chicaga. 1983. 292 didelio formato puslapiai. Kaina 20 dol. Persiuntimas 2 dol.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Mastelis 1:1000.000. Šio žemėlapio aiškinimai knygoje TIKROJI LIETUVA. Parengė Algirdas Gustaitis. Kaina 12 dol.

1595 METŲ LIETUVOS ŽEMĖLAPIS (su aiškinimais) 6 dol.

1749 METŲ LIETUVOS ŽEMĖLAPIS (su aiškinimais) 7 dol.

14 LIETUVOS MIESTŲ HERBŲ. Kiekvienas herbas ant atskiro lapo. Herbus pagal senus pavyzdžius piešė Telesforas Valius. Išleido lietuvių organizacijos. Šiuos leidinius platina S. Bernatavičius, 1513 S. 48th Court, Cicero, IL 60650.

Kun. Vytautas Pikturna: ŠVIESA IR GYVENIMAS. Pamokslai sekmadieniams ir šventėms. Išleido JAV Lietuvių kunigų vienybė. Atspaude pranciškonų spaustuvė. Viršelis Pauliaus Jurkaus. Brooklyn, N.Y. 1984. 175 p.

Vytė Nemunėlis: MAŽŲJŲ DIENOS. Vaikų poezijos rinktinė. Išleido Los Angeles ateitininkai sendraugiai. Atspaude pranciškonų spaustuvė. Brooklyn, N.Y. 1984. 207 p. Kaina 5 dol.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai