Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vacys Kavaliūnas — Dialogas tarp žemės ir dangaus mūsų literatūroje ............................................. 73
Bernardas Brazdžionis — Lemties miražo mįslės (eilėraščiai) .............................................................. 80
Kęstutis Trimakas — Išeivijos lietuvių jaunimas pasaulyje .................................................................. 82
Dr. Jonas Balys — "Senovės baltų pasaulėžiūra" ................................................................................ 95
V. Vizgirda — Dail. Antano Gudaičio tapyba, arba Naujoji Vilniaus dailės mokykla ........................ 103
Prisiminimai apie Tėv Viktorą Gidžiūną — Simas Sužiedėlis, Paulius Rabikauskas, S.J., Antanas Liuima, S.J., Juozas Vaišnora, M.I.C., dr. Povilas Rėklaitis ............................................................... 109

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Romualdas Kriaučiūnas — Persikrovimas ir išsisekimas visuomeninėje veikloje ............................ 120
Balys Raugas — Kazimierinių metų apžvalga ..................................................................................... 122
MŪSŲ BUITYJE ................................................................................................................................... 125
Spec. — Iš teatrinio albumo: A. Landsbergio "Penki stulpai" Australijoje, J. Jurašas režisuoja japonų trupę ....................................................................................................................................................... 126

KNYGOS
Marija Stankus-Saulaitė — Eglės Juodvalkės mįslė: "Pas ką žiedas žydi" ...................................... 128
Pranas Visvydas — Visuomet laukiama knyga (Poezijos pavasaris) .................................................. 130
ATSIŲSTA PAMINĖTI ........................................................................................................................ 132

Šis Aidų numeris iliustruotas dail. Antano Gudaičio aliejinės tapybos kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Pasitarimas II. 1977. Viršelių 4 p. — Motina su vaiku. 1931. Taip pat ir kitos su tekstu susijusios nuotraukos.

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 2830 Denton Court, Westchester, IL 60153; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubikas (Memmingen), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chicago), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka '(Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

MARCH — APRIL, 1985

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $20.00 single copy $3.30. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940): (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai