Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Nuo vysk. Antano Baranausko gimimo šiemet sueina 150 metų. Sukaktis paminėta Vilniaus Dramos teatre paskaitomis apibūdinant Baranauską kaip poetą ir jo reikšmę bei įnašą į tautos kultūrą. Kalbėjo dr. J. Lankutis, dr. V. Kubilius, dr. A. Sabaliauskas, J. Baltušis, J. Marcinkevičius, Z. Pranckevičiūtė. Minėjimas baigtas koncertu. Baranausko gimimo sukaktį paminėjo ir Lietuvos Mokslų Akademija specialia konferencija. Paskaitininkai nagrinėjo Baranauską kaip filologą, lingvistą, matematiką ir t.t.

—    Poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui paskirta JAV LB 1984 m. literatūros 3000 dol. premija už poezijos rinkinį rankraštyje "Žiemos teologija, Kitos JAV LB premijos, paskirtos per Kultūros tarybą: dr. Juozui Girniui ir Juozui Kapočiui — kultūros darbuotojų 1000 dol. premijos. Dr. J. Girniui — už kultūrinę kūrybą, redaguojant Aidus ir Liet. Enciklopediją, rašant filosofinius veikalus ir straipsnius ir skaitant paskaitas. Juozui Kapočiui — už Liet. Enciklopedijas lietuvių bei anglų kalbom ir Vinco Krėvės raštų išleidimą. Teatro premija (1000 dol.) paskirta Dariui Lapinskui už jo teatralinę, muzikinę veiklą. Dailės premija (1000 dol.)

—    Vytautui Kašubai; Muzikos premija (1000 dol.) — Vytautui Marijošiui; Radijo: pirmoji — Kalifornijos lietuvių radijui (už Genovaitės Plukienės programą), antroji — Naujosios Anglijos lietuvių kultūrinei programai "Aušrai" (už A. Meilaus programį). Reportažo pirmoji premija nepaskirta. Antroji premija teko Salomėjai Smaižienei. Visų šie premijų mecenatas — Lietuvių Fondas. Jų įteikimo šventė — gegužės 11d. Clevelande.

—    Kanados LB kultūros komisija paskyrė sol. Vaclovui Verikaičiui kultūrininko - visuomenininko 500 dol. premiją už jo muzikinę ir visuomeninę veiklą. Mecenatas — Agustinas Daukantas.

—    Žurnalistikos premijos po 500 dol. paskirtos Liudai Ruginienei ir Rūtai Klevai Vidžiūnienei. Premijų mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis.

—    Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dol. Jaunimo premija paskirta Linui Kojeliui už jo nuopelnus lietuvių reikalams.

—    Chicagos Lietuvių Operos spektakliai Morton East High School salėje Chicagoje vyko balandžio 27, 28 d. Pastatyta Verdi opera Don Carlo. Dirigavo Arūnas Kaminskas, režisavo Christian Smith, scenos dekoratorius — Kazys Oželis, chormeisteriai: Alfonsas Gečas ir Audronė Gaižiūnienė; solistai — Darrel Rowader, Nerija Linkevičiūtė, Aldona Stempužienė, Jonas Vaznelis, Vytautas Paulionis, Algirdas Brazis, Bronius Mačiukevičius.

—    Pabaltiečių vakaras Kanados parlamento rūmuose, įvykęs Vasario 16 proga vasario 27 d., buvo itin gausus žymiais svečiais. Jame dalyvavo 16 senatorių, 45 parlamento nariai, 3 ministrai, Vatikano pronuncijus Kanadai arkivysk. Angelo Palmas, JAV, Norvegijos, Australijos, Olandijos ambasadoriai — viso buvo 220 svečių. Pagrindinę kalbą pasakė Kanados finansų ministras Michael H. Wilson, kuris už palankumą buvo paskelbtas Pabaltiečių Federacijos garbės nariu. Meninėj programoj, adiktoj pabaltiečių, dalyvavo Gina Čapkauskienė ir Jonas Govėdas.

—    Dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinai atminti įsteigė stipendijų fondą, iš kurio kasmet bus skiriama 1500 dol. studentui ar studentei, rašančiam darbą doktoratui iš Lietuvos istorijos. Stipendijos reikalus tvarko LKM Akademija. Adresas: Piazza della Pilotą 4, 00187, Roma, Italy.

—    Vliko tarybos posėdyje balandžio 20 d. Chicagoje patvirtinta Vliko valdyba trejiems metams.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai