Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Venancijus Ališas: ANAPUS MARIŲ. Poezijos rinktinė. Redagavo Kazys Bradūnas. Autorių apibūdino Antanas Vaičiulaitis (141 - 181 p.). Leidėjas: Ateities literatūros fondas. Mecenatas Petras Kasiulaitis. Spaudė Draugo spaustuvė. Chicaga. 1985. 190 p. Kaina 7 dol.

Aleksis Rannit: MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS. LITHUANIAN VISIONARY PAINTER. Bibliography, design, selection and arrangement of reproductions by Kazys Varnelis. Editorial assistant: Nijolė Grąžuiienė. Technical editor: Petras Aleksa. Published by Lithuanian Library Press, Inc., 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Printed by Morkūnas Press. Color platės printes by Bell Litho., Inc., Chicago. 1984. Kaina 25 dol. Didelio formato, 184 p. Teksto 78 p.

Eduardas Cinzas: ŠVENTO PETRO ŠUNYNAS. Romanas. Išleido Ateities literatūrinis fondas (10000 South Bell Ave., Chicago, IL 60643). Romanas. Viršelis Danguolės Stončiūtės-Kuolienės. Spaudė Draugo spaustuvė. Chicaga. 1984. 234 p. Kaina 10 dol.

Anatolijus Kairys: ŠVENTASIS PRINCAS. Penkių veiksmų religinė drama-poema. Iliustravo Ada Sutkuvienė. Leidėjas: Šv. Kazimiero 500 metų sukaktuvių komitetas. 112 p. Kaina 5 dol.

Vladas Kulbokas: ANTANAS TULYS. (Gyvenimas, laiškai ir t.t). Leidėjas Ver. ir VI. Kulbokai. Spaudė VI. Vijeikio spaustuvė Chicagoje. 1984 m. 190 p. Kaina 4 dol. (Šioje knygoje nėra nė pėdsako iš Antano Tūlio susirašinėjimo su Lietuvių Rašytojų draugijos pirmininku. Susirašinėjimas apėmė laikotarpį nuo 1970 m. iki rašytojo mirties. Savo laiškuose Tulys taip pat tada pranešė, jog Lietuvių Rašytojų draugijai testamente yra užrašęs 20,000 dol. Matyt, kad iš to ilgo ir įdomaus susirašinėjimo nieko nerasta archyve, kuriuo velionio našlė leido naudotis rašant knygą. — L.A.).

Vytautas Volertas: JAUČIO RAGAI. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas (4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629). Viršelis Jono Kuprio. 262 p. Chicaga. 1984. Kaina 8 dol.

Juozas Daumantas: PARTIZANAI. Trečias pataisytas ir papildytas leidimas. Išleido "Į Laisvę Fondas kultūrai ugdyti". Leidinys Nr. 15. Iliustracijos ir aplankas Prano Lapės. Chicaga. 1984. 572 p. Kaina nepažymėta.

Eugenija Bogutienė: ŽAIDIMAI IR RATELIAI VAIKAMS. Melodijas užrašė Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Chicagoje. Florida. 1984. 32 p. Kaina nepažymėta.

BRIDGES. Lithuanian - American News Journal. 1985, Nr. 3. Leidžia JAV Lietuvių Bendruomenė. Redaguoja Demie Jonaitis (Jonaitienė) Talkina Dalia Bulvičiūtė ir Edmundas Vaičiulis. Administratorius — T. Petras Baniūnas (341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207). Prenumerata 7 dol. metams. Laikraščio tikslas skelbiamas kiekvieno numerio paskutiniame puslapyje: "Through the news Journal, the publishers hope to reestablish ties betvveen the detached mobile Lithuanian-Americans and their Lithuanian heritage by presenting items on Lithuanian culture, conditions i n the homeland, events and personalities in America, and the aspirations of all who subscribe to the goal that Lithuania must and will be an independent free nation again". Tai labai kilnūs žurnalo BRIDGES užmojai. Jų įdomus turinys, kur sumaniai pateikiama kultūrinė bei informacinė medžiaga apie Lietuvą, tai pilnai patvirtina. Pavyzdžiui, ir šiame numeryje taikliai surandamas priėjimas prie tų lietuvių bei kitataučių, kuriems mūsų kultūra, istorija bei papročiai mažai težinomi. Lietuvių tautinių šokių teorikas ir atlikėjas Vytautas F. Beliajus rašo apie verbą ir jurgines; Antanas Žmuidzinavičius — apie Velykų meto išdaigas; Albert Čižauskas — apie Rusijos imperatorienę Elzbietą, caro Petro Didžiojo dukterį, kurios motina buvusi lietuvė; Anatole C. Matulis — apie reikšmę lietuvių kalbos, kuri atkreipė žymių filologų dėmesį — tarp jų ir filosofo Kanto; paliečiami ir šių metų aktualūs reikalai, kaip laiškai kongresmanams, OSI bendradarbiavimas su Sovietų Rusijos enkavedistais, po 40 metų inkriminuojant lietuvius užsienyje, BATUN organizacijos veikla Jungtinėse Tautose ir t.t. Taip pat duodamas poeto Fausto Kiršos eilėraščio "Wooden Christ" vertimas (Demie Jonaitis). Pagaliau nepamirštami ir lietuviški valgiai, nurodant, kaip juos parengti.

Žurnalo redaktorė Demie Jonaitis (Jonaitienė) yra žinoma poetė ir mūsų poezijos vertėja į anglų kalbą. Redaktorės adresas: 79-18 Park Lane South, VVoodhaven, NY 11421. Kad šis žurnalas labai reikalingas, paliudija ir jo nuolat gausėja prenumeratoriai. Žurnalą spausdina Franciscan Press, Brooklyne, N.Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai