Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Juozas B. Laučka — Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų konstituciją: jos kilmė ir pagrindiniai principai .................................................................................................................................................. 133
Česlovas Masaitis — Penki kepalėliai (eilėraščiai) ............................................................................ 148
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose ................................................................. 150
L. A. — Paskutinis milžinas (Mare Chagall) ....................................................................................... 156
Petronėlė Orintaitė — Neskink nepražydusios gėlytės! ..................................................................... 164
Kęstutis K. Girnius — Sovietinis teroras pirmaisiais pokario metais ................................................ 168
Kęstutis Trimakas — Išeivijos lietuvių jaunimas pasaulyje ............................................................... 176

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant: Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdytojų raštas kunigams ir tikintiesiems ........................................................................................................................................... 187
A. Užuolanka — 1985 metų literatūros išleidimo planas Lietuvoje .................................................... 189
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 192

KNYGOS
Ilona Gražytė - Moziliauskienė — Kazio Bradūno "Prierašai" ......................................................... 193
Jurgis Gliauda — Aleksio Rannito įnašas į čiurlionianą ("Mikalojus Konstantinas Čiurlionis — Lithuanian visionary painter" ............................................................................................................... 194
J. Ž. — Ostrausko pjesės Rytų Europos pasaulis ............................................................................... 197
Marija Stankus - Saulaitis — Rūtos Klevos Vidžiūnienės sunkumai    ............................................. 198
Saulius Pašilis — Kardinolo Višinskio dvasinis portretas .................................................................. 198
Spec. — Du Stefano Heymo romanai .................................................................................................. 199

Šis Aidų numeris iliustruotas dailininkų Mare Chagall, J. Daugvilos, A. Galdiko, R. Lankausko, L. Lipaitės, E. Marčiulionienės, R. Mozoliausko, Pr. Lapės, A. Skirutytės, L. Surgailio tapybos bei SKulptūros darbų nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Peteliškė (K. Daugėlos nuotr.). Viršelių 4 p. — A. Galdiko piešinys. Taip pat ir kitos su tekstu susijusios nuotraukos.

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 2830 Denton Court, Westchester, IL 60153; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubikas (Memmingen), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupske-lytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chicago), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka '(Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

MAY — JUNE, 1985

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, Nevv York 11207 ♦ Subscription $20.00 single copy $3.30. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai