Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
JULIJA ŠVABAITĖ, už romaną "Stikliniai ramentai" (rankraštyje) laimėjusi dienraščio Draugo 2000 dol. konkursinę premiją. Premijos mecenatas — Juozas Kaributas.

—    Šio pavasario žymiausi mūsų kultūriniai įvykiai: Chicagos lietuvių operos (Verdi Don Carlo) spektakliai balandžio 27, 28 d. Chicagoje; LB Kultūros tarybos rūpesčiu paskirtos ir gegužės 11d. Clevelandė iškilmingai įteiktos premijos ir gegužės 24, 25 d. Chicagoje vykusios Poezijos dienos. Apie visa tai išsamiau bus Aidų 4-me numeryje.

—    Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus organizacija įsikorporavo Illinois valstijoje vardu: Lithuanian Christianity Jubilee, Inc. Organizacijos direktoriai: Jonas Kavaližnas, Adolfas Darnusis, Linas Sidrys, Algis Kozlauskis, Mečys Šilkaitis. Teisinis patarėjas — Saulius Kuprys.

—    Gen. Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos kairuomenės vadas, gegužės 3 d. mirė Los Angeles mieste, Cal. Jis gimė 1896 m. Kuršėnuose, Šiaulių apskr. 1917 m. baigė Tifliso karo mokyklą Rusijoje ir dalyvavo kare — Kaukazo fronte. Į Lietuvą grįžo 1918 m. ir savanoriu kovėsi su lenkais bei bolševikais. Patekęs į nelaisvę, kentėjo koncentracijos stpvykloje ir Maskvos kalėjime. 1921 m. vėl grįžo į Lietuvą, baigė Kauno universitetą ir Vokietijoje karo akademiją. 1935 - 1940 m. buvo Lietuvos kariuomenės vadas ir po sukilimo laikinojoj vyriausybėj — apsaugos ministras. Atvykęs iš Vokietijos į JAV, gyveno Californijoje ir dirbo šio krašto kariuomenės svetimų kalbų mokykloje. Išleido 4 tomus savo atsiminimų.

—    Vysk. Paulius Baltakis šį pavasarį aplankė Australijos, N. Zelandijos ir Havajų salų lietuvius. Kelionėje išbuvo du mėnesius. Turėjo progos susitikti su Australijos vyskupais ir su to krašto spaudos atstovais. Juos visus supažindino su Katalikų Bažnyčios padėtimi Lietuvoje ir išeivijoje. Australijoje pastoraciją tarp lietuvių atlieka 8 lietuviai kunigai. Šiuo metu lietuvių išeivių vyskupo dėmesio centre yra lietuvių kunigų prieauglis.

—    JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkė Danguolė Valentinaitė, kuri rūpinasi vyresnio amžiaus lietuviais, jų reikalams iš Illinois valstybės gavo 50,000 dol. paramą. Ją įteikė pats gubernatorius J. Thompson Marąuetto Parko lietuvių valgykloje "Daina". Kiek anksčiau socialinių reikalų tarybą yra parėmęs ir Chicagos miestas.

—    Draugo jubiliejiniame koncerte gegužės 18 d. Marijos aukštesniosios mokyklos salėj Chicagoje programą atliko Toronto choras "Volungė" ir solistai Gina Čapkauskienė ir Jonas Vaznelis. Akompanavo Jonas Govėdas. Tuo koncertu paminėta Draugo 75 metų gyvavimo sukaktis.

—    Lituanistikos tyrimo ir studijų centras renka knygas, periodinius leidinius ir kitą lituanistinę medžiagą, kuria naudosis Pedagoginio lituanistikos instituto studentai, mūsų organizacijos, visuomenė ir kitataučiai mokslininkai. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras prašo visus lietuvius prisidėti prie lituanistinės medžiagos išsaugojimo. Jo darbuotojai siūlosi net atvykti į knygų aukotojų namus, jeigu tai reikalinga. Aukos bus nurašomos nuo valdžios mokesčių. Pateikiamos jau užpildytos mokesčių formos. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro adresas: LTSC, 5620 So. Claremont, Chicago, IL 60636. Tel. 312-434-4545.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai