Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Alfonsas Nyka-Niliūnas: ŽIEMOS TEOLOGIJA. Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629). Apipavidalino Henrieta Vepštienė. Spaudė Morkūno spaustuvė. 1985. 138 p. Kaina 8 dol. 1985. Knyga rankraštyje laimėjo 1984 m. Lietuvių Bendruomenės 3000 dol. premiją.

Julija Švabaitė: STIKLINIAI RAMENTAI. Dienraščio Draugo premijuotas romanas. Viršelis Jonės Karu-žaitės. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga. 1985. 264 p. Kaina 9 dol.

Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.: ŠV. BENEDIKTO REGULOS VIENUOLIAI LIETUVOJE. Atspaudas iš LKM Akademijos metraščio VI tomo. Roma. 1985. 202 p. Užsakymus siųsti LKM Akademijos reikalų vedėjui, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy. Knyga taip pat gaunama ir Darbininko administracijoje (341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207).

Antanas Rubšys: RAKTAS Į SENĄJĮ TESTAMENTĄ. Trečioji dalis: Tiltai ar sienos? "Krikščionis gyvenime" serijos leidinys. (P.O. Box 608, Putnam, CT 06260. 526 p. Knygos kaina nepažymėta.

Antanas Rubšys: RAIDĖ UŽMUŠA, DVASIA GAIVINA. Išleido "Krikščionis gyvenime". (Spaudė Pranciškonų spaustuvė). Putnam. 1984. 86 p. Kaina nenurodyta.

Anatolijus Kairys: DULKIŲ ATSPINDŽIAI. Novelių romanas. Išleido lietuvių literatūros bičiuliai. (P.O. Box 29060, Chicago, IL 60629. 144 p. Viršelis Petro Aleksos. Kaina 5 dol.

Steponas Matulis, M.I.C.: LIETU VOS LAISVĖS VAINIKAS. Bažnytinės provincijos įsteigimas ir konkordatas. Nottingham (Anglija). 1984. "Šaltinio" leidinys. 136 p.

Juozas Kriaučiūnas: FRATER-NITAS LITHUANICA (IR PATRIA). 1908 - 1983. 68 p. Išleidimo vieta ir laikas nepažymėti.

Marti Prashker & S. Peter Valiūnas: MONEY JOBS. Crown Publishers, Inc., New York. 1984. 236 p. Kaina 7.95.

BALTIC FORUM. Notės and Reflections on Baltic Life. Vol. 1, nr. 1. 1984. Published MK International Design and Publication AB, Guthen-burg Stockholm, Sweden. Its purpose is to inform a broad reading public of significant events, developments and trends of thought in the Estonian, Latvian and Lithuanian com-munities. Tarp redaktorių—Romuald Misiūnas (Chairman). The price of subscription for four issues is SEK 135. Adresas: Box 410, S-40126 Gothenburg, Sweden.

PAPILDYMAS
Pastebėta, kad 1984 metų Aidų bendrajame turinyje trūksta Kęstučio K. Girniaus straipsnio "Kai kurie poslinkiai Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiuose Lietuvoje" (Aidai, 1984, Nr. 1). Turinį reikia papildyti.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai