Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
S u v a ž i a v i m a i. — Lietuvos Vyčių 59-sis metinis seimas Clevelande VIII.23-27 vyko "krizės" ženkle. Buvusi centro valdyba VI.11 buvo nutarusi visas vyčių kuopas in corpore įrašyti į Lietuvių Bendruomenę. Tai buvo pozityvus žygis, už kurį visiems reikėjo tik sveikinti vyčiams vadovavusį prof. dr. J. Stuką. Bet seimas tą savo centro valdybos nutarimą atmetė, nors ir ragindamas vyčius "talkininkauti" LB kultūrinėje veikloje. Nauja centro valdybos pirmininke išrinkta Susan K. Boroskas (Barauskienė). 200 dol., kurie buvo LB pasiųsti kaip nario mokestis, paversti auka. Tiek pat (200 dol.) paskirta ALTai.
Vargonininkų ir Muzikų Sąjungos 50-sis seimas posėdžiavo Brooklyne IX.4. V. Strolia kalbėjo apie vargonininką plokštelėse. Pirmininku perrinktas V. Mamaitis, kiti valdybos nariai: J. Stankūnas, A. Kačanauskas, V. Strolia ir R. Mainelytė.
Santaros - Šviesos suvažiavime Ta-bor Farmoj IX .7 - 10 paskaitas skaitė R. J. Krickus, R. Kinka, R. ir J. Vaš-tokai, R. Misiūnas, A. Mickūnas, A. Pe-čiūraitė, D. Valiukėnaitė, A. Landsbergis, V. Trumpa, K. Ostrauskas. J. Blekaičio paskaita paminėta B. Sruogos 25 metų mirties sukaktis. Be gausių paskaitų, kaip paprastai, buvo įvairi meninė programa.
— Toj pačioj Tabor Farmoj IX. 16 - 17 buvo surengtos Bendruomenės - spaudos -radijo dienos, kuriose kalbėjo kun. K. Pugevičius, V. Alantas ir V. Rastenis. Šįkart jas rengė nebe PLB, bet Lietuvių Žurnalistų Sąjunga.

M i r t y s. — Vilniuj VIII.23 mirė matematikas Kleopas Grincevičius, sulaukęs 58 metų amžiaus. Vilniaus un-tą baigęs 1946, liko jame dirbti; 1958 buvo pakeltas docentu ir vėliau, 1965 įsigijęs fizikos - matematikos mokslo daktaro laipsnį, profesoriumi. Iš savosios geometrijos specialybės buvo paskelbęs studijinių darbų.
— Valkininkuose IX. 15 mirė solistas Jonas Byra, sulaukęs 81 metų amžiaus. Valstybinės operos solistas nuo 1921 ligi 1940, tarp savo vaidmenų turėjo Alfredą "Traviatoj", Hercogą "Rigolete". Fausta ir kt. Nuo 1941 dirbo Šiaulių muzikos mokykloj, jos direktorius 1945-51. Vėliau ligi 1957 dirbo koncertmeisteriu - pedagogu operos teatre Vilniuje.

M o k s l a s. — Mirusio prof. A. Salio šeima, artimieji ir bičiuliai įsteigė jo vardo stipendiją akademinėms lietuvių kalbotyros studijoms. Stipendijos administravimo ir skirstymo komisiją sudaro: S. Salienė, A. Vasys, V. Gidžiūnas (LKMA atstovas), V. Maciūnas (Lituanistikos Instituto atstovas) ir K. Ostrauskas. Įnašus prašoma siųsti šiuo adresu: A. Salys Scho-larship Fund, Liberty Federal Savings & Loan Association, 204 N. Broad St.. Philadelphia, Pa. 19102.

— Paskutinėmis a. a. prof. A. Salio gyvenimo savaitėmis jį nufilmavo A. Kezys, SJ, bet filmo išleidimui reikia lėšų. Iš buvusių jo studentų susidariusi iniciatorių grupė prašo šį reikalą paremti. Aukoms adresas: R. Raslavičienė, 7234 So. Sacramento Ave., Chicago, 111. 60629. Čekius rašyti: Lithuanian Photo Library.
Illinois un-to Čikagos padalinyje nuo šių metų rudens įvedamas lituanistikos kursas. Šiais metais dėstomi pradinis, vidutinis ir lingvistinis kursas. Dėstytoja •— dr. J. Konaukaitė - Reklaitienė (magistro laipsnį gavusi Berkeley un-te, daktaro — Stanfordo un-te). Čikagos un-te (University of Chicago) šiemet dėstomi du kursai: baltų - slavų kalbų lyginamoji kalbotyra — dr. P. Jonikas, pradinis lietuvių kalbos kursas — R. Kinka
Pedagoginio Lituanistikos Instituto akivaizdinio skyriaus direktoriumi išrinktas Al. Dundulis, vicedirektoriumi — R. Kinka, neakivaizdinio skyriaus direktoriumi — Įgn. Serapinas, vicedirektoriumi — V. Narutis.
— Yale un-to prof. dr. R. Vaišnys šį pavasarį skaitė paskaitas Vilniaus un-te, o vėliau atliko tyrinėjimų Max Plancko institute Goettingene, Vokietijoj.
— Rochesterio un-to prof. dr. A. Klimas skaitė pranešimą XI tarptautiniame kalbininkų kongrese Bolonijoj VIII.28 - IX. 2. Iš lietuvių kalbininkų jis dalyvavo vienintelis. Vėliau jis dalyvavo II tarptautinėj fonologijos konferencijoj Vienoje IX.5 - S.
— UCLA prof. dr. A. Avižienis dalyvavo technikinės programos vedėju VI metinėj kompiuterių sąjungos IEEE konferencijoj San Francisco IX. 12 - 14. Jis priklauso šios sąjungos tarybai.

R a š y t o j u o s e. — "Dirvos" novelės konkursą laimėjo Romualdas Spalis savo novele "Išrišimas". Jury komisiją sudarė B. Auginąs. J. Daugėla ir Al. Laiku
nas. 500 dol. kasmetinės premijos mecenatas — S. Kašelionis.
— Lietuvių Žurnalistų Sąjunga Čikagoj X.l surengė V. Alanto 70 metų minėjimą. V. Alanto kūrybą aptarė B. Raila. D. Kučėnienė paskaitė iš jo romano "Amžinasis lietuvis". Iš "Buhalterijos klaidos" suvaidintas scenines ištraukas režisavo A. Dikinis.

T e a t r a s. — "Antras Kaimas", paįvairinęs savo pereito sezono programą. IX.16 gastroliavo Clevelande, IX.23 — Detroite. Publikos sutraukė Clevelande apie 400, Detroite — apie 250.

M u z i k a. — Jeronimas Kačinskas Bostono Berklee muzikos kolegijoj pakeltas etatiniu dėstytoju, vadovaus dirigavimo skyriui ir dėstys ankštesnį kompozicijos kursą.
— Naują sezoną ypač intensyviai pradėjo dvi kolonijos. Elizabethe IX.23 koncertavo J. Veblaitytė (šį pavasarį Colum-bia un-te gavusi muzikos magistro laipsnį), kuri padainavo Schuberto dainų, o iš lietuvių — D. Lapinsko ir K. V. Banaičio. Be jos, programoj buvo L. Stuko vadovaujamas moterų sekstetas. IX.20 Tautos šventėj ir ALTS skyriaus 20 metų sukaktuvėse programą atliko solistė A. Stempužienė, kuri X.7 koncertavo ir Detroite. Tame pačiame Detroite IX.24 meninę programą atliko solistas V. Veri-kaitis. Solistė G. Capkauskienė IX.16 koncertavo Hamiltone.
— Naują sezoną pradėjo ir vokaliniai ansambliai. Clevelande VIII.25 vyčių seimo koncerte programą atliko Čiurlionio ansamblis. Hartfordo choras IX.24 buvo atvykęs į Bostoną. LB Bostono apygardos lietuvių dienoj Worcestery IX. 10 dainavo Brocktono choras. Windsoro mergaičių kvartetas "Aušra" koncertavo Detroite IX.10 ir Čikagoj IX.30.
— Pianistas A. Smetona X.4 surengė savo koncertą Clevelando Muzikos Institute. Programą sudarė Bacho, Beethove-no, Chopino, Schumanno ir Liszto kūriniai.

D a i l ė. — New Yorko Kultūros Židiny IX.9 - 10 buvo surengta J. Bagdono tapybos darbų paroda pažymėti 60 amžiaus ir 40 kūrybinio darbo metų sukakčiai. Atidaryme kalbėjo P. Jurkus, kuris parašė įvadinį tekstą ir ta pačia proga išleistai monografijai. Buvo išstatyta per 70 paveikslų — aliejinės tapybos abstraktų. Ten pat IX.23 - 24 iš Čikagos atvykęs Br. Murinas rodė per 40 naujausių savo darbų, daugiausia akvarelių. Atidaryme kalbėjo C. Janusas ir P. Jurkus.
— Čikagoj Čiurlionio galerijoj IX. 16 - 24 vyko N. Palubinskienės grafikos darbų paroda. Buvo išstatyti 35 darbai: 12 ofortų, 7 medžio raižiniai ir kt. Prieš kurį laiką jos darbų nuotraukomis esame iliustravę vieną žurnalo numerį.
— M. Ambrozaitienė ir J. Marks - Monkutė laimėjo premijas savo apylinkės Dunnes Art Foundation parodoje.
— Bostono IX.15 kultūriniame subat-vakary inž. K. Daugėla kalbėjo apie Lietuvos ir išeivių fotografiją, paskaitą iliustruodamas skaidrėmis.

J a u n i m e. — Ateitininkai studentai stovyklavo Lake Ariel, Pa., VIII.26 - IX. 4. Paskaitas skaitė V. Kaulius, A. Mažiulis, G. Sužiedėlienė, Anne Brown, dr. J. Dėdinas, A. Sabalis, R. Kinka ir kt.
Skautų akademikų stovykla buvo Dainavoj VIII.27 - IX.4. Įvairiomis lituanistinėmis temomis kalbėjo kun. V. Bag-danavičius, A. Tamašauskas, R. Kinka, R. Selenis, A. Rukšėnas, A. Vasaitis, D. Bruškytė, kun. J. Kubilius, dr. Br. Vaškelis. Surengti poezijos bei dramos (ištraukos iš V. Krėvės "Raganiaus") ir muzikos ("Aušros" kvartetas) bei humoro vakarai.
Neolituanai stovyklavo Vermonto kalnuose VIII.27 - IX.4. Iš paties jaunimo kalbėjo V. Dirgėlaitė, A. Ankus, L. Regis, Aid. Čekienė, iš vyresniųjų
— K. Kasakaitis, V. Gruzdys, J. Gaižutis, buvo paskaitytos E. Čekienės, E. Modesto ir dr. J. Balio paskaitos.
Notre Dame universitete įsisteigęs lietuvių klubas Baltic Center turi apie 20 narių, kurių 5 yra šio universiteto studentinių leidinių redakcijose. Klubo valdyba: pirm. R. Čepulis, B. Poškus, S. Matas ir L. Sidrys.
— Jaunimo Žygio už Tikėjimo Laisvę Komitetas Clevelande IX.29 surengė inž. A. Rugieniaus (Detroito naujos bažnyčios statymo komiteto pirmininko) paskaitą klausimu: ar bus lietuviška parapija 1984 metais?
New Yorke įsteigti lituanistiniai kursai pagilinti lietuviškam auklėjimui, baigus šeštadieninę mokyklą. Kursų vedėja — J. Kregždienė.
— Žurnalistų s-gos neseniai įsteigtas Daužvardžio Fondas pirmąkart paskyrė savo premijas jauniesiems žurnalistams.
I premija paskirta J. Jasaitytei, II premija — R. Janulevičiūtei, E m. Pakštaitei ir R. Seleniui, III premija — R. Gen-čiui ir K. Veselkaitei.

I š   v i s u r. — Muenchene vykusio i XX olimpiadoj dalyvavo 9 lietuviai, atstovavę Sovietų S-gai, Australijai, Brazilijai, Lenkijai ir Vokietijai. Aukso medalius laimėjo M. Paulauskas (sovietų krepšinio komandos kapitonas) ir V. Česiūnas (dvivietės irklininkas), sidabro medalį — N. Sabaitė (800 m. bėgikė .
Tautos šventė rugsėjo mėn. minėta visose didesnėse kolonijose. Kiek galint stengtasi pasikviesti svečių kalbėtojų (pvz., Bostone kalbėjo dr. K. R. Jurgėla. Detroite — St. Barzdukas) ir meninių pajėgų. Tai padėjo išvengti rutinos. Rengė LB apylinkės.
— Čikagoj IX.10 įvyko Jaunimo Centro naujų patalpų atidarymas. Suprojektavo arch. J. Mulokas, statybą atliko inž. J. Stankus. Darbui vadovavo kun. J. Kubilius (po atlikto darbo perkeliamas Montrealio Aušros Vartų parapijos klebonu). Jaunimo Centro direktoriaus pareigas perėmė pats provincijolas kun. G. Kijauskas, lig šiol jas ėjo kun. J. Bo-revičius.
VLIKo naujais nariais, pasitraukus dr. Br. Nemickui ir R. Keziui, patvirtinti V. Radzivanas (27 metų) ir A. Razgaitis (25 metų).
— JAV ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių nauja centro valdyba kores-pondenciniu būdu išrinkta iš losangelie-čių. Pirmininku per pareigų pasiskirstymą išrinktas L. Valiukas, sekr. J. Pra-kapas, ižd. A. Raulinaitis. Kiti valdybos nariai: Ž. Brinkienė, L. Kulnienė, E. Ar-bas, B. Graužinis. Kanados LFB nauja valdyba: pirm. V. Aušrotas, Ad. Bajorinas ir J. Jasinevičius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai