Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PENKTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ CLEVELANDE PDF Spausdinti El. paštas
Red. Vytautas Volertas

Kartu su penktąja premijų švente, įvykusia gegužės 11 d. Clevelande, LB Kultūros taryba baigia ir savo šešerių metų, dviejų kadencijų darbą. Su šia švente užverčiamas įdomus, naujas, anksčiau nepraktikuotas Amerikos lietuvių kultūriniame gyvenime renginių lapas. Gausėjant kultūrinių premijų skaičiui, Ingrida Bublienė, paėmusi Kultūros tarybos vairą į savo rankas, iš pat pradžių galvojo, kad būtų žymiai įspūdingiau ir su didesniu respektu būtų pagerbiami mūsų kultūros kūrėjai ir darbuotojai, įteikiant jiems premijas tuo pačiu laiku ir vienoje vietoje — su geru koncertu ar kitokiu kultūringu renginiu. Tuo buvo siekiama atkreipti didesnį dėmesį į mūsų išeivijos talentus, išsiblaškiusius plačiajame pasaulyje.

Surengtos šventės vienur praėjo su didesniu, kitur su mažesniu pasisekimu. Penktoji premijų šventė, ir jau antroji Clevelande buvo sėkminga. Arti 400 žmonių dalyvavo iškilmingame akte ir koncerte Dievo Motinos parapijos didžiojoje salėje.

Iš anksto sudarytosios premijų komisijos jau buvo atrinkusios devynis laureatus. Lietuvių Bendruomenės 3,000 dol. premija paskirta poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui už eilėraščių rinkinį "Žiemos teologija". Muzikos premiją gavo dirigentas, profesorius ir kompozitorius Vytauttas Marijošius, dailės — skulptorius Vytautas Kašubą. Lietuviškų radijo transliacijų premijos už progines programas teko Genovaitei Plūkienei iš Kalifornijos ir Eduardui Meilui iš Naujosios Anglijos; reportažo premija — Salomėjai Šmaižienei iš Arkanso. Teatro premija paskirta režisieriui ir avangardiškos muzikos kūrėjui Dariui Lapinskui. Kultūros darbuotojų premijos laureatai dr. Juozas Girnius — buv. LE ir Aidų redaktorius, daugelio veikalų bei studijų autorius, ir Juozas Kapočius — Lietuvių Enciklopedijos, Encyclopedia Lituanica ir daugelio knygų leidėjas.

Kultūros taryba-Ingrida Bublienė, Viktoras Mariūnas, Nijolė Balčiūnienė, Vincas Akelaitis, Nijolė Palubinskienė, dr. Augustinas Idzelis^Andrius Kuprevičius, Vacys Rociūnas, Algis Rukšėnas ir Juozas Stempužis — šios šventės rengėjai. Talkino LB Cle-velando apylinkė ir LB Ohio apygarda. Globojo Dievo Motinos parapija (kleb. kun. G. Kijauskas, S.J.). Laureatai buvo nuoširdžiai priimti kaip brangūs svečiai. Prieš šventės programą jie kartu su KT nariais papietavo Gintaro valgykloje.

Premijų šventės rengėjai, svečiai ir laureatai. Pirmoje eilėje iš kairės: Juozas Kapočius, Milda Lenkauskienė, dr. Juozas Girnius, dr. Elona Marijošiūtė-Vaišnienė, Eduardas Meilus, Ingrida Bublienė, dr. Antanas Butkus. Antroje eilėje: Adolfas Markelis, Darius Lapinskas, Viktoras Mariūnas, Juozas Stempužis, Povilas Kilius, kun. Gediminas Kijauskas ir dr. Romualdas Kašuba

Šventės auditorijos dalis. Priekyje sėdi: J. Kapočius, Teresė ir Eduardas Meilai, dr. Edmundas Lenkauskas, dr. Juozas Girnius, Milda Lenkauskienė ir Povilas Kilius. Nuotraukos V. Bacevičiaus

Iškilmės vyko Dievo Motinos parapijos auditorijoje. Šventę atidarė Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė, pasveikindama laureatus kaip "gražiausius mūsų išeivijos žiedus". Invokacijoje kun. G. Kijauskas dėkojo Viešpačiui, kuris "ir mūsų tautoje pašaukė kūrėjus atskleisti tiesai, gėriui ir grožiui . . . Savo kūrėjų artumoj mes jaučiame didelę pareigą puoselėti ir globoti Dievo mums siųstus kūrėjus, kai prisimename pavergtą Tėvynę ir joje taip negailestingai pančiojamą lietuvį kūrėją ..."

Viktoras Mariūnas, Kultūros tarybos vicepirmininkas, savo žodyje tvirtino: "Sava kultūra, kur bebūtumėm, yra mūsų dvasinė Lietuvos teritorija. Per kultūrą visur esame su visa tauta. Kultūros keliu rieda Lietuvos likimas".

Šventės oficialiajam aktui sklandžiai vadovavo Juozas Stempužis, Tėvynės garsų vadovas ir Kultūros tarybos narys.

Iš devynių laureatų šventėje dalyvavo tiktai keturi: dr. Juozas Girnius, Juozas Kapočius, Eduardas Meilus ir Darius Lapinskas. Laureatai ar jų vardu priėmusieji pinigines dovanas bei pažymėjimus išreiškė lietuviškosios kultūros kūrėjų ir darbuotojų padėką.

Rašytojas Adolfas Markelis — literatūros jury komisijos pirmininkas perskaitė komisijos aktą, pridurdamas, kad "literatūros premija yra didžiausia ir todėl, kad gimtasis žodis išeivijoje yra pats trapiausias augalas".

Dr. Juozas Girnius, priėmęs literatūros premiją, teigė, kad "gera knyga yra tokia knyga, kurios kiekvieną žodį reikia perskaityti. Eilėraštį reikia skaityti du ir daugiau kartų . . ." Nykos-Niliūno poezijos esmė nesanti spręsti filosofinius klausimus, bet mėginti ieškoti atsakymo į klausimą, kokia žmogaus prasmė žemėje.

Skulpt. Vytauto Kašubos premiją priėmęs prof. dr. Romualdas Kašubą, pasidžiaugė, kad LB, KT ir LF atkreipė dėmesį į kūrėjų darbą.

Dr. Elona Marijošiūtė-Vaišnienė perskaitė savo tėvo laišką, kuriame sugestijuojama "ar turimus išteklius įebūtų geriau skirti platesnės apimties studijoms lietuvių muzikos srityje". Laureatas esąs jau parašęs knygą apie lietuvių išeivijos muzikinę veiklą. Gautąją premiją V. Marijošius lygiomis paskyrė Lituanistinei katedrai ir Muzikologijos archyvui.

Iš lietuviškųjų radijo transliacijų laimėtojų atvyko tiktai Eduardas Meilus, kuris, atstovaudamas jaunesniajai išeivijos kartai, prašė suprasti "mūsų tautos atžalyną, smarkiai jo nekritikuoti už klaidas, o jam padėti, nes jis "veda kovą už tautos išlikimą ir Lietuvos nepriklausomybės atgalima".

Teatro premijos laureatas Darius Lapinskas savo žodyje teigė, kad Dievas Kūrėjas kūrė žmogų panašų į savo paveikslą ... Jis baudžia tuos, kurie yra nekūrybingi ir be fantazijos . . . Šunų lojimas niekad nepakeis vėjo krypties . . ."

Dr. Juozas Girnius, kuriam šį kartą premija buvo duota kaip kultūros darbuotojui, įtemptai dirbusiam Lietuvių Enciklopedijoje 17 ir 15 metų Aiduose. Tiktai širdies ataka ji "paleidusi į pensiją".

Juozas Kapočius — LE, Encyclopedia Lituanica ir kitų knygų leidėjas akcentavo, kad pagarba už visus atliktus darbus priklauso ne jam vienam, bet tūkstančiams kitų.

Šventėje laureatus žodžiu sveikino LB krašto valdybos pirm. dr. A. Butkus, PLB vardu — Milda Lenkauskienė ir Lietuvių Fondo vardu — jo tarybos pirm. Povilas Kilius, kviesdamas jungtis į LF, kad jis galėtų stipriau paremti mūsų išeivijos kultūrinius bei švietimo darbus. Visų premijų, išskyrus literatūros ir kultūros darbuotojų, mecenatas yra Lietuvių Fondas.

Laureatus laiškais ir telegramomis sveikino vysk. V. Brizgys, vysk. P. Baltakis, Lietuvos atstovas Washingtone dr. St. Bačkis, gen. konsulas A. Simutis, PLB pirm. V. Kamantas, JAV LB tarybos prezidiumo pirm. dr. K. Ambrazaitis, Kanados LB kultūros komisijos pirm. Rasa Kurienė ir daug kitų.

Šventės koncerte programą atliko sol. (sopranas) Anita Pakalniškytė ir muz. Jonas Govėdas, išpildydami V. Kuprevičiaus, St. Šimkaus, Br. Budriūno, G. Gudauskienės, VI. Ja-kubėno, St. Gailevičiaus, J. Gruodžio, Bražinsko, Cilea ir C.F. Gounod kūrinius.

Gausi publika svečius menininkus priėmė nuoširdžiai. Rengėjai visus akademijos ir koncerto dalyvius pakvietė vaišėms.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai