Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Antanas Juška Š. m. kovo 19 d. Vilniuje mirė dr. Antanas Juška, astronomijos daktaras, įvairių populiarių mokslinių veikalų autorius, dirbęs Švietimo ministerijoje.

Buvo gimęs 1902 m. sausio 27 d. Gelažių kaime, Ramygalos valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Baigęs Ryto gimnaziją Vilniuje, Berlyno universitete studijavo matematiką ir fiziką, Goettingeno universitete — astronomiją. 1926 m. apgynė dizertaciją "Šviesos pasiskirstymas saulės diske9* ir gavo daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, mokytojavo gimnazijose, buvo Biržų gimnazijos direktorius, vėliau Kultūros departamento direktorius. Prieš Antrąjį pasaulinį karą kurį laiką buvo ir Valstybinio teatro direktoriumi Kaune. Pokario metais dėstė Miškų technikume ir Pedagoginiame Institute Vilniuje.

Bendradarbiavo spaudoje, populiariai rašydamas mokslo klausimais: apie matematiką, fiziką, net sodininkystę. Pagrindinė šaka buvo astronomija. Daug dėmesio skyrė lietuviškai astronomijos terminologijai sudaryti. Paskutinis jo astronomijos srities veikalas buvo "Saulės šeima". Veikalas pasirodė mirties dieną.


Pabaltiečių Santalka liepos mėnesį atliko patriotinį žygį Skandinavijoje: liepos 25 d. Danijos sostinėje Kopenhagoje buvo Sovietų Sąjungos teismas, kaltinant ją Pabaltijo tautų okupacija bei priespauda; 26 - 27 d. — Taikos ir Laisvės išvyka į Baltijos jūrą; liepos 30 - 31 d. — Pabaltiečių sąskrydis Stockholme. Žygyje dalyvavo 52 lietuviai, 51 estas ir 198 latviai. Tiek Danijoje, tiek Suomijoje, tiek Švedijoje tų valstybių visuomenė parodė nemaža nuoširdumo žygio dalyviams, žygiuojantiems miestų gatvėmis. Korespondentai domėjosi Laisvės žygiu ir jį aprašė. Teisme Kopenhagoje Rusiją kaltinančią kalbą pasakė Vliko pirm. Kazys Bobelis, plaukiant Baltijos jūra, kalbėjo Liūtas Grinius. Žygio dalyvius vežė laivas Baltic Star. Jam atplaukus į Helsinkį, prie paminklo miesto centre kalbą pasakė Vladimiras Bukovskis. Laivas prie Pabaltijo valstybių galėjo priplaukti 17 mylių atstu. Priplaukus prie Lietuvos, atsirado du Sovietų karo laivai, kurie demonstrantų laivą Baltic Star lydėjo iki Helsinkio. Žygis baigtas Stockholme eisena gatvėmis. Sovietų agentūra Tass žygį pavadino provokacija. Jį atliko trijų pabaltiečių tautų jaunimas.

—    Lietuvių Fondas šiais metais lietuvybės reikalams paskirstė 181,000 dol.: menams — 18,000, mokslui — 38,000, visuomeniniams reikalams — 33,000.

—    76-tasis Kunigų Vienybės seimas rugpjūčio 7 - 8 d. vyko Yale universitete New Havene. Pagrindinę kalbą apie pašaukimų krizę į dvasinį gyvenimą pasakė vysk. Paulius Baltakis, O.F.M. Seime dalyvavo 30 lietuvių kunigų ir svečias — Hartfordo arkivyskupas John F. Whealon. Ryšium su pašaukimų krize išsamiai apibūdinta ir Šv. Kazimiero kolegijos Romoje padėtis. Tai atliko jos prorektorius kun. Algimantas Bartkus. Lietuvių Kunigų vienybei gi vadovauja kun. Albertas Kontautas. Po Kunigų Vienybės seimo liepos 8 d. tose pačiose patalpose prasidėjo Lietuvos vyčių seimas.

—    Aidams minint 40 metų gyvavimo sukaktį, 500 dol. (kanadiškais) paaukojo Toronto Prisikėlimo parapijos bankelis ir 500 dol. Nelė Mazalaitė savo mirusiam vyrui Juozui Gabei atminti.

—    Ateitininkų kongresas Chicagoje vyko Darbo dienos savaitgalį. Juo paminėta Ateitininkų federacijos 75 metų gyvavimo sukaktis. Apie kongresą bus daugiau ateinančiame numeryje.

—    Ginos Čapkauskienės koncertas buvo Kennebunkporto pranciškonų vasarvietėje rugpjūčio 15 d. Akompanavo Vytas Bakšys.

Jubiliatai. — 80 metų: Antanas Rimydis, poetas, redaktorius, — kovo 2 d.; dr. Albertas Gerutis, diplomatas, knygų autorius, — liepos 21 d.; 75 metų: Jeronimas Cicėnas, žurnalistas, visuomenininkas — 1984 liepos 24 d.; 70 metų: kun. Vytautas Pikturna, visuomenininkas, religinių knygų ir laikraščių bendradarbis, — vasario 26 d.; Vytautas Kašubą — skulptorius, — rugpjūčio 15 d.; dr. Juozas Girnius, filosofas, filosofinių bei literatūrinių knygų bei straipsnių autorius, Lietuvių Enciklopedijos ir Aidų redaktorius, išeivijos kultūrinio gyvenimo judintojas, — gegužės 25 d.

Mirtys. — Vincas Ramonas, rašytojas (g. 1905.1.14) mirė liepos 8 d. Chicagoje; kun. Augustinas Rubikas, teologas, Aidų bendradarbis (g. 1915.VIII.19) — liepos 22 d. Memmingene; Juozas Žilevičius, kompozitorius, konservatorijų profesorius, Dainų švenčių rengėjas, muzikologijos archyvo organizatorius (g. 1891.111.16) — rugpjūčio 5 d. Baltimorėje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai