Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Brazaitis: RAŠTAI. V t. Religinės refleksijos, Lietuviai be tėvynės, Visuomeniniai rūpesčiai, Ano meto aktualijos, Laiškai iš kelionių, Papildymai. Išleido Į Laisvę fondas. Redagavo Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Spaudė Draugo spaustuvė. Chicaga. 1985. 548 p.

Juozas Girnius: JUOZAS BRAZAITIS — MOKSLININKAS. Atspaudas iš LKM Akademijos suvažiavimo darbų X t. Roma. 1984. 31-52 p.

Leonardas Andriekus: ATMINK MANE, RŪPINTOJĖLI. Iliustracijos Telesforo Valiaus. Išleido pranciškonai. Brooklynas, 1985. 134 p. Kietais viršeliais. Kaina 6 dol. Gaunama Aidų administracijoje.

Česlovas Grincevičius: VIDUDIENIO VARPAI. Pasakojimai ir pasakos. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Išleido Lietuviškos knygos   klubas. Chicaga. 1985.117 p.

KETVIRTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS. Griežtieji mokslai, technologija ir architektūra. Spaudai paruošė Juozas Rimkevičius. "Technikos žodžio" leidinys. Chicaga. 1985. 232 p. Kaina 8 dol. Užsisakoma šiuo adresu: A. Brazdžiūnas, 7980 W. 127 St. Palos Park, IL 60664.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS. VI. Red. A. Liuima, S. J. Išleido LKM Akademija. Spausdinami šie straipsniai: Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Šv. Benedikto regulos vienuoliai Lietuvoje (p. 1 - 170); Aldona Šlepetytė-Janačienė — Lietuva O. V. L. Milašiaus kūryboje; Paulius Rabikauskas — Vilniaus akademijos rektoriai; Juozas Gobis — Tautybė ir kūryba; Petras Daugintis — Urag-vajaus lietuviai. Istorinė studija; Vincas Vyčinas — Žmogus ir technika; Petras Maldeikis — Prelatas Mykolas Krupavičius; Antanas L. Rubšys — Švento Rašto vertimai; Knut - Olaf Falf — Studijos apie Suvalkijos vandenvardžius tyrinėjimų santrauka; 510 p. Leidinį galima gauti rašant šiuo adresu: LKM Akademija, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.

Bronius Aušrotas: SUNKIŲ SPRENDIMŲ METAI. Įvairūs karininko nuotykiai Lietuvos apžvalginėje tarnyboje, prie demarkacijos linijos. Išleido Lietuviškos knygas klubas. Aplankas P. Jurkaus. Chicaga. 1985. 238 p. Kaina nenurodyta.

Algirdas Gustaitis: ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. TVAKSTĖS PILYJE. IV dalis. Iliustravo Aldona Audronytė - Variako-jienė ir Vilią Variakojytė. Gaunama visose lituanistinėse mokyklose.

Jonas Sakas - Sakevičius: KUN.. JUOZAS VAILOKAITIS Žurnalistinė, visuomeninė, politinė ir ekonominė veikla. Išleido Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas. Chicaga. 1985. 280 p. Kaina nepažymėta.

Karolis Milkovaitis: SAULĖTEKIO UPĖS. Eilėraščiai. Išleido Poezijos mėgėjų ratelis. Chicaga. 1984. 100 p. Kaina 5 dol.

KATALIKŲ KALENDORIUS. ŽINYNAS. 1985 m. (B). Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys. Kaunas - Vilnius. 1985. — Tai vienintelis katalikų leidinys Lietuvoje metų būvyje. Jame pateikiama kalendorinė informacija, parapijų ir kunigų sąrašas, trumpi sekmadienių pamokslai, tais metais mirusių kunigų nekrologai, kai kurie liturginiai paaiškinimai, religiniai eilėraščiai ir t.t. Šiame leidiny ilgoku kun. Vaclovo Aliulio straipsniu 150 m. gimimo proga apibūdinamas vysk. Antanas Baranauskas kaip dvasininkas - vyskupas, poetas, švietėjas. Redagavo kun. Vaclovas Aliulis. 288 p. Įdomu, kokiu tiražu Žinynas išleistas.

Korektūros klaida
Š. m. Aidų Nr. 3, 198 p. Rūtos Klevos Vidžiūnienės knygos recenzijoje II-oje skiltyje ir II eilutėje nuo viršaus vietoj žodžio "negalinčius" turi būti nugalinčius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai